Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

පාලි වියරණ ග්‍රන්ථයක් Pali Viyarana Granthayak

පත් ඉරු20පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 46.5 × 6පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘ඛී’ තෙක්කම්බනැත.වැඩිදුර විස්තරයනමො බුද්‍ධාය෴ පඨමා,, බුද්‍ධො,, සර්‍වඥ තෙම,, විරොචති,, බබලා,, බුද්‍ධො,, සර්‍වඥවරයො තුමූ,, විරොචනති,, බබලත්,, හෙ බුද්‍ධ බුද්‍ධා,, පිංවත් සර්‍වඥය,, මං පාලය,, මා රක්‍ෂා කරව,, භවනෙතා බුද්‍ධා,, පිංවත් සර්‍වඥවරයිනි,, අමෙහ පාලෙථ,, අප රක්‍ෂා කරවු ... සොගන්‍ධිකං,, සොගන්‍ධික ය,, උපපලං,, උපපල ය,, කුමුදං,, කුමුද ය,, පුඬරීකං,,…

පාලි මුත්තක විනය විනිච්ඡය ටීකාව (අසම්පූර්ණ යි) Pali Muththaka Vinaya Vinicchaya Tikava (Incomplete)

පත් ඉරු124පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 45 × 5පත් ඉරු අංකනය‘කා’ සිට ‘ජො’ තෙක්කම්බසෙන්ටිමීටර් 45 × 5.5, කම්බ වර්ණ ගන්වා හෝ මෝස්තර රටා දක්වා නැත.වැඩිදුර විස්තරය... කිරියංවුතො෴ සත්‍ථ තෙනඟජාතෙන සත්‍ථ තං වා අසත්‍ථ තං මගගං පන පවෙසනෙතා තථෙවා සත්‍ථ තෙන ච෴ උපාදිණෙණානුපාදිණෙණ අනුපාදිණණකෙන වා ස`ධි තෙ අනුපාදිණෙණ සවෙසාදිය තෙත්‍ථ සො෴ හොති පාරාජිකතෙතන පවිට්ඨතු පරාජිතො ඛෙතෙත ඵුලලචචයනතසස දුකකට`ච…

පාලි ග්‍රන්ථයක කොටසක් Pali Granthayaka kotasak

පත් ඉරු20පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 32 × 5.5පත් ඉරු අංකනය‘කෘ’ සිට ‘ඛෟ’ තෙක්කම්බනැත.වැඩිදුර විස්තරය...භතතිසසරාජසෙසත්‍වව෴ නාමහි රඤඤා වා෴ නාමහිස විභතතිසස රාජ සදදසස රඤඤා වා හොති෴ රඤඤා රාජෙණ෴ රාජසස රාජුසුනංහිසුච෴ සුනංහිසුපරෙසු රාජස්ස රාජූ හොති චකාරෙණ ක්‍වචිණ෴ සුනංහිසුචෙති දීඝෙ෴ රාජූභි රාජූහි රාජෙභි රාජෙහි෴ සවිභතතිසෙසත්‍යධිකාරො෴ රාජසස රඤෙඤා රාජිණොසෙතිසෙ රඤෙඤා ... පුඤඤකාරං කුලං෴ ධාතුයාත්‍යාධිකාරො෴ කමමාදිමහි අඉත්‍වව෴ සබබතොනවුත්‍වාවීවා෴ කමෙම ආදොවා …

පාරාජිකා පාලි Parajikaa Pali

පත් ඉරු150පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 52 × 5පත් ඉරු අංකනය‘1’ සිට ‘150’ තෙක්කම්බසෙන්ටිමීටර් 52.5 × 5.5, කම්බ වර්ණ ගන්වා හෝ මෝස්තර රටා දක්වා නැත.වැඩිදුර විස්තරයනමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස෴ තෙන ඛො පන සමයෙන බුද්‍ධො භගවා වෙර`ජායං විහරති නළෙරුපුචිමන්‍ද මූලෙ මහතා භිකඛු සංඝෙන ස`ධිං ප`චමතෙතහි භිකඛු සතෙහි අසෙසාසි ඛො වෙර`ජා බ්‍රාහමණෙ සමණෙ ඛලු ගොතමො සක්‍යපුතෙතා සක්‍යකුල…

පපඤ්චසූදනි Papanchasudani

පත් ඉරු251පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 56.5 × 6පත් ඉරු අංකනය‘1’ සිට ‘118’ තෙක්කම්බනැත.වැඩිදුර විස්තරයනමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සමබුද්‍ධසස෴ කරුණා සීතල හදයං පඤඤා පජෙජාත විහතමොහතමං සනරාමර ලොකගරුං වන්‍ද සුගතං ගතිවිමුතතං෴ බුද්‍ධොපි බුද්‍ධභාවං භාවෙත්‍වා චෙව සචඡිකත්‍වාච යං උපගතොගතමලං වන්‍ද තමනුතතර ධමමං෴ සුගතසසඹරසානං පුතතානං මාරසෙන මථානං අට්ඨනතමපි සමූහං සිරසා වන්‍ද අරිය සංඝං ... අංඤො දොසං දාතුං සමත්‍ථා නාම…

පන්සිය පනස් ජාතක පොත Pansiya Panas Jathaka Potha

පත් ඉරු 88 පරිමාණය සෙන්ටිමීටර් 56 × 5.5 පත් ඉරු අංකනය ‘ක’ සිට ‘චෘ’ තෙක් කම්බ නැත. වැඩිදුර විස්තරය නමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සමබුද්‍ධසස෴ හෙතුං කුසලං ධමමං පටිචච හෙතු කුසලෝ ධමෙමා උපපජජති හෙතු පචචයා හෙතුං කුසලං ධමමං පටිචච නහෙතු කුසලො ධමෙමා උපපජජති හෙතු පචචයා හෙතුං කිං කුසලං ධමමං පටිචච හෙතු කුසලොච නහෙතු කුසලොච ධමෙමා උපපජජනති හෙතු පචචයා෴ නහෙතුං කුසලං ධමමං පටිචච නහෙතු කුසලො ධමෙමා ... සරණසස ...දසසනපපටිගසස…

පට්ඨානප්පකරණය Patthanappakaranaya

පත් ඉරු88පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 56 × 5.5පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘චෘ’ තෙක්කම්බනැත.වැඩිදුර විස්තරයනමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සමබුද්‍ධසස෴ හෙතුං කුසලං ධමමං පටිචච හෙතු කුසලෝ ධමෙමා උපපජජති හෙතු පචචයා හෙතුං කුසලං ධමමං පටිචච නහෙතු කුසලො ධමෙමා උපපජජති හෙතු පචචයා හෙතුං කිං කුසලං ධමමං පටිචච හෙතු කුසලොච නහෙතු කුසලොච ධමෙමා උපපජජනති හෙතු පචචයා෴ නහෙතුං කුසලං ධමමං පටිචච…

නාමරූපමාලාව (අසම්පූර්ණ යි) Namarupamalawa (incomplete)

පත් ඉරු8පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 40.5 × 5පත් ඉරු අංකනය‘කා’ සිට ‘කෟ’ තෙක්කම්බ නැත.වැඩිදුර විස්තරය...යො,, අගගිං අගගී අගගයො,, අගගනා අගගීභි අගගීහි,, එවං කරණෙ,, අගගනො අගගසස අගගීනං,, අගගිනා අගගමහා අගගසමා අගගභි අගගීහි,, අගගිනො,, අගගිසස අගගීනං,, අගගමහි අගගසමිං අගගීස෴ අගග ශබදයෙන් ගිනි කියත්෴ ජොතිපානිගංඨි මු`ඨී කුචඡි වත්‍ථි සාලි වීහි ව්‍යාධි ඔධි බොධි සන්‍ධී රාසි කෙසිසාතිදීපි෴ ඉසි මුනි මනි ධනි ගිරි…

නවගුණ සන්නය, ගිහි විනය, පංචශීලානිසංසය, කුසල සූත්‍ර දේශනාව, දස ථූප කථා, Navaguna sannaya, Gihi Vinaya, Pamchasilanisansaya,Kusala Sutra Desanava, Dasa thupa katha,

පත් ඉරු158පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 42 × 5පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘ඣෲ’ තෙක්කම්බසෙන්ටිමීටර් 42.5 × 5.5, කම්බ වර්ණ ගන්වා හෝ මෝස්තර රටා දක්වා නැත.වැඩිදුර විස්තරයනමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස෴ ධමෙමා තිලෝක සරණො පරමො රසානං ධමොමඝ රතණෙ රතනෙසු ලොකෙ ධමෙමා භවෙති භව දුකඛ ...ස හෙතු ධමමං සමා... ගරිකානි යුකතා෴ ඉතිපි සො භගවා අරහං සමමා සඹුද්‍ධො විජඣා…

ධම්මසංගණිප්පකරණය Dhammasanganippakaranaya

පත් ඉරු113පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 56.5 × 6.5පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘ජ’ තෙක්කම්බනැත.වැඩිදුර විස්තරයනමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස෴ කුසලා ධමමා අකුසලා ධමමා අව්‍යකතා ධමමා෴ සුඛාය වෙදනාය සමපයුතතා ධමමා දුකඛාය වෙදනාය සමපයුතතා ධමමා අදුකඛම සුඛාය වෙදනාය සමපයුතතා ධමමා෴ විපාක ධමමා විපාක ධමමධමමා නෙව විපාක න විපාක ධමම ධමමා෴ උපාදිනනුපාදාණියා ධමමා අනුපාදිනනුපාදාණියා ධමමා ... කතමෙ ධමමා…

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com