Skip to content Skip to footer

සූත්‍ර ව්‍යාඛ්‍යාවක් (අසම්පූර්ණ යි) Suthra Vyakhyavak (incomplete)

පත් ඉරු33පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 29.5 × 5.5පත් ඉරු අංකනය‘තො’ සිට ‘දි’ දක්වාකම්බනැත  වැඩිදුර විස්තරයසංවෙග උපදවමින් තමන් බුදු සවු බව හඟවනනාහු෴ කිසේය යත්෴ එවමෙම සුතං එකං සමයං භගවා සාවත්‍ථියං විහරති අනාථපිඬිකසස ආරාමේ෴ මේ,, මා විසින් මේ සූත්‍රය,, එවං,, මෙ සුතං,, මෙ අකාරයෙන් අසන ලදි,, එකං සමයං,, එක් සමයෙක්හි,, භගවා,, භාග්‍යවත්‍වූ,, බුදුරජ තෙම,, සාවත්‍ථියං,, සැවත්ණුවර සමීපයෙහි වූ,,…

සංස්කෘත වියරණ ග්‍රන්ථයක් Sanskrutha Viyarana Granthayak

පත් ඉරු61පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 38.5 × 5.5පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘ඝෛ’ දක්වාකම්බනැත  වැඩිදුර විස්තරයනමසතසෛමභගවතෙර්‍හතෙසම්‍යක්සඹුද්‍ධාය෴ යස්‍යඥානදයාසින්‍ධොරගාධශ්‍යානඝාගුණඃ සෙව්‍යතාමක්‍ෂයො ධීරාසස ශ්‍රීයෛචාම්‍රතායි...෴ සිමාහ්‍රත්‍යාතනත්‍රාණි සංක්‍ෂිපෛතඃ ප්‍රතිසංසක්‍රත්‍රෛඃ සමපූර්‍ණණ මුච්‍යතෙ වගෛ_ගර්‍ණණ මලිංග්‍යානුශාසනම්෴ ප්‍රායසොරු පභෙදන සාහචර්‍ය්‍යාචච කුතත...සත්‍රීපුනනපුංසකඥෙයනත`විෂෙශවිධෙඃ ක්‍වචිත්෴ භෙදාඛ්‍යානා යනද්‍වන්‍දානෛකශෙ සොත සංකරඃ ක්‍රතොත්‍රභිනනලිංඟාණමනුකතානාං ක්‍රමාද්‍රතෙගගග ආචන්‍ද්‍රතාරකාංසෙථාන නාමලිංගානුශාසනම්෴ ඥතසෙතන සමසත ශාසත්‍ර විශයසතස්‍යාප්‍යනලපා මතිශශබද ඥාණමහොදධෙරු...නා පිද්‍රෂටමපුණඃ කාව්‍යං කෘතමලමමනොහරමසෞසනෙතාජනානාමප්‍රියං යෙනෛවාමරකොසඵෂපඨිත ශාසත්‍රාදිසාරොවරඃ෴෴ නමො බුද්‍ධ ධමර්‍ම…

පාලි වියරණ ග්‍රන්ථයක් Pali Wiyarana Granthayak

පත් ඉරු94පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 33.5 × 6පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘චෞ’ තෙක්කම්බනැත  වැඩිදුර විස්තරයනමො බුද්‍ධා යි෴ අකෙකා, සූර්‍ය්‍යා යි෴ අකෙකා, වරා ගස යි෴ අකො, එතං බෙරය යි෴ ... හෙ යනු ආමනත්‍රනයෙහි෴ හ යනු වාක්‍යාරමභයෙහි ද හාසයෙහි ද අනුග්‍රහයෙහි ද වැටෙ෴ හා යනු විෂාදයෙහි ද සොකයෙහි ද දුඃඛයෙහි ද වැටෙ෴ හි යනු හෙත්‍වත්‍ර්‍ථයෙහි ද විසෙසාත්‍ර්‍ථයෙහි ද …

අඞ්ගුත්තර නිකායේ කොටසක් (අසම්පූර්ණ යි) Anguththara Nikaya Kotasak (incomplete)

පත් ඉරු59පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 74 x 6.5,පත් ඉරු අංකනයඅංකනය කර නැත (පත් ඉරු මිශ්‍ර වී ඇති බව ද පෙනේ),කම්බනැත.වැඩිදුර විස්තරයවතිකකමෙහි තීහි ඉධ භිකඛවෙ පාප භිකඛු විමනිසසිතොච හොති ගහන නිසසිතොච බලව නිසසිතොච කථ`ච භිකඛාව පාප භිකඛු විසම නිසසිතොච හොති ඉධ භිකඛවෙ පාප භිකඛු විසමෙන කාය කමෙමන සමනනාගතො හොති විසමෙන වචි කමෙමන සමනනාගතො හොති විසමෙන මනො කමෙමන…

බුරුම අක්ෂර සහිත පොතකි Buruma Akshara Sahitha Pothaki

පත් ඉරු 78 පරිමාණය සෙන්ටිමීටර් 44.5 × 5.3 පත් ඉරු අංකනය ‘ක’ සිට ‘ඞො’ දක්වා කම්බ  නැත. වැඩිදුර විස්තරය නමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස෴ බුද්‍ධංතිධාභි වන්‍දිත්‍වා බුද්‍ධඹුජවිලොචනං බාලාවතාරං භාසිසසං බාලානං බු`ධිවු`ධියා෴ යන මෙ ග්‍රන්‍ථ ප්‍රමුඛ බාලාවතරණ නම් වූ ප්‍රකරණයා ගෙ ලොකගෙගා බුද්‍ධා යනාදී පදසි`ධි ක්‍රමය බුද්‍ධසාසනාභිව්‍ර`ධි වර්‍ධනයෙහි තතපරසර්‍ද්‍ධා බු`ධි සමපනනශෙස ශාසත්‍රාභිලාසී ලක්‍යාන ජනයන්ට නිරායාසයෙන් දැනගනනා පිනිස සවදෙස දෙසානතර ප්‍රසිද්‍ධ සීලාචාර ගුණගණඟ සඟත ඡන්‍දස් නිඝණඩු ව්‍යාකරණ ධමර්‍ම…

ආඛ්‍යාත වරනැගිල්ල Akhyatha Waranaegilla

පත් ඉරු24පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 44 × 6පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘ඛෲ’ තෙක්කම්බනැතවැඩිදුර විස්තරය නමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස෴ ජිනෙන්‍ද්‍රසීහං අභිවන්‍දියාහං ජනෙන්‍ද්‍රමතෙතහ සිරපපභිනනං රවං රවනතං භුවනෙසු සාරං පරං පරංතා පණ භූරි තෙජං෴ යතීන්‍ද්‍ර රාජං සරණං කරං කරං විරං පරත්‍ථාය පරං පරකකමං අහොමහා ඛෙද ගනං ගරුං ගරුං ලිඛිසසමාකඛ්‍යාත පදං පද`ච තං... ධමෙමන ධමමාධිපතින්‍ද සාසනං ලොක`ච පාලෙනතු වසුන්‍ධරාධිපා…

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com