Skip to content Skip to footer

පිරුවානා පොත් වහන්සේ Piruwana Potha Wahanse

පත් ඉරු237පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 56.5 × 6පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘ටෞ’ දක්වා සහ ‘ක’ සිට ‘ගෛ’ දක්වා,කම්බ නැත.වැඩිදුර විස්තරයනමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සමඹුද්‍ධසස෴ බුද්‍ධං සරණං ගචඡාමි෴ ධර්‍මං සරණං ගචඡාමි෴ සංඝං සරණං ගචඡාමි෴ දුතියමපි බුද්‍ධං සරණං ගචඡාමි,, දුතියමපි ධමමං සරණං ගචඡාමි,, දුතියමපි සංඝං සරණං ගචඡාමි෴ තතියමපි බුද්‍ධං සරණං ගචඡාමි,, තතියමපි ධමමං සරණං ගචඡාමි,, තතියමපි සංඝං සරණං…

පාලි මිලින්ද ප්‍රශ්නය (අසම්පූර්ණ යි) Pali Milinda Prashnaya (Incomplete)

පත් ඉරු160පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 47 × 5.5පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘ට’ දක්වාකම්බ නැත.වැඩිදුර විස්තරයනමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස෴ මිලිfන්‍දා නාම සො රාජා සාගලායමපුරුතතමෙ උපගඤජි නාගසෙනං ගඟාව්‍යථසාගරං෴ ආසජජරාජා චිත්‍රකමි උකකාධාරනතමොනුදං ආපුචඡි නිපුනෙ පඤෙහ ඨාණඨාණගථෙපුථු෴ පුචඡාවිසසජජනාචෙවමභී රත්‍ථූපනිසසිතාහදයඟමාකනත සුඛා අබභුතා ලොමහංසනා෴ අභිධමමවිනයොගාල භාසුතත ජාලසමත්‍ථිතා නාගසෙනකථා චිත්‍රා ඔපමෙමහි නයනෙහිච෴ තත්‍ථ ඤාණමපනිධාය භාසයිත්‍වාන මානසං සුනොථ නිපුනෙ පඤෙහකඞඛායාණ විදාලනෙතිගගග…

පාරාජිකාපාලි (අසම්පූර්ණ යි) Paragika pali (Incomplete)

පත් ඉරු135පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 52 × 6පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘ඣෘ’ දක්වාකම්බ නැත.වැඩිදුර විස්තරයනමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස෴ තෙන ඛො පන සමයෙන බුද්‍ධො භගවා වෙර`ජායං විහරති නලෙරුසුචිමන්‍දමූලෙ මහතා භික්‍ඛුසංඝෙන ස`ධිං ප`චමතෙතහි භික්‍ඛුසතෙහි අසෙසාසි ඛො වෙරඤෙජා බ්‍රාහමණෙ සමණෙ ඛළු භො ගොතමො සාක්‍යපුතෙතා සක්‍යකුලා පබබජිතො වෙරඤජායං විහරති නලෙරුසුචිමන්‍දමූලෙ මහතා භික්‍ඛුසංඝෙන ස`ධිං ප`චමතෙතහි භික්‍ඛුසතෙහි තං ඛො පන…

පරිවාර පාලි Pariwara Pali

පත් ඉරු136පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 56 × 6පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘ඣෲ’ දක්වාකම්බ නැත.වැඩිදුර විස්තරයනමොතසස භගවතො අරහතො සමමාසඹුද්‍ධසස෴යනෙතන භගවතා ජාතතා පසසතා අරහතා සමමා සඹුද්‍ධෙන පඨමං පාරාජිකං කත්‍ථපඤඤතතං තිකං ආරබභාති කිසමිං වත්‍ථුසමිං අත්‍ථි තත්‍ථ පඤඤතති අනුපඤඤතති අනුපපනනපඤඤතති සබබත්‍ථපඤඤතති පදෙසපඤඤතති සාධාරණපඤඤතති අසාධාරණ පඤඤතති එකතො පඤඤතති උභතො පඤඤතති ප`චනනං පාතිමොකඛුදෙදසානං කත්‍ථාගධං කත්‍ථ පරියාපනනං කතමෙන උදෙදසෙන උදෙදසං ආගචඡතිගගග අනුපඤඤතති පුගගලෙ…

ජිනාලංකාර වර්ණනාව Ginalankara Wrnanawa

පත් ඉරු145පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 45 × 5පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘ඣඃ’ දක්වාකම්බ නැත.වැඩිදුර විස්තරයනමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස෴ සුඛදුකඛං සමථායුපෙඛං නෙවිචජියො කමමකානීතං අසංඛතං සංඛත සමභවං භවං හිත්‍වා ගතො තං සුගතං සිරසා නාමාමි෴ ය`චානුභුත්‍වා න ජරා මරාසුං යෙචානුභුත්‍වාන ජරාමරාසුං තං තෙන මිත්‍වාන ගුනනනවසස වණෙණණ පූරෙමි මණණවසස෴ ජිනෙන්‍ද්‍රමතෙත හසකුමභචාරිනී සරසවති මෙ මුඛගබභගබභීනී රමත්‍වනායාසස දත්‍ථසූදනී෴෴ තත්‍ථ සුඛනති කායික…

සූධීරමුඛමණ්ඩනය (අසම්පූර්ණ යි) Sudiramukamandanaya (Incomplete)

පත් ඉරු26පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 60 × 6පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘කෞ’ දක්වාකම්බ නැත.වැඩිදුර විස්තරයනමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස෴ තිලොකෙහිතනුතං නාථං වත්‍වා බු`ධිපපවද්‍ධනං වකඛාමි සත හිතත්‍ථා තං සුධීරමඬනම්෴ අථ සමාසොචචතෙ෴ සමාසොත්‍යසමිං සංඛෙපත්‍ථසසාධිවචනං෴ සොපනාත්‍ථ සමාසපදසමාවසෙන දුවිධො ලුතතා ලුතතවසෙනාපි දුවිධො හොති෴ සඤඤවසෙන ඡබබිධො෴ අව්‍යයිභාවකමමධාර දිගුතපපුරිස බහු`ධීභිද්‍වන්‍දාතී෴ තත්‍ර තෙසු පඨමං අව්‍යයිභාවොචචතෙ෴ සොච නිචචසමාසොත්‍යසස පදවිගගහො ක්‍වචිසපදවිගගහොඝො නපුංසකලිඟොච෴ තං…

සිලිපිටපොත Sili Pitapotha

පත් ඉරු29පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 46 × 5පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘ඛො’ දක්වාකම්බ නැත.වැඩිදුර විස්තරයනමො බුද්‍ධාය෴ ගබභීරං නිපුනං ධමමං චරුනං සො පකාසයී, සහසසකඛසස උය්‍යනෙ වසං වසසං නරාසභො෴ යො නරාසභො,, යම් නරොතතමයෙක්,, සහසසකඛසස,, දහසක් නුවණැස් ඇති සක් දෙවු රජහු ගෙ,, උය්‍යානෙ,, නදුන් උයනහි,, වසසං,, ඇතුළුවස,, වසං,, වෙසෙමි෴ ගමභීරං අනුපචිත කුසල සමභාර ඇති මන්‍දබු`ධීන් ඇති විසින් දුරාවගාහ හෙයින්…

සිඟාලෝවාද සූත්‍රය සහ සන්නය Sigalowada Suthra Saha Sannaya

පත් ඉරු33පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 43 × 5.7,පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘ගා’ දක්වාකම්බ නැත.වැඩිදුර විස්තරයනමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස෴ එවමෙම සුතං එකං සමයං භගවා රාජගහෙ වෙළුවනෙ කලන්‍දකනිවාපෙ෴ මෙ,, එවං සුතං,, එවං එකං සමයං,, භගවා,, රාජගහෙ,, කලන්‍දකනිවාපෙ,, වෙළුවනෙ,, විහරතී෴ තෙන ඛො පන සමයෙන සිඟාලකො ගහපති පුතෙතා කාලසෙසව උට්ඨාය රාජගහා නිකඛමිත්‍වා අලලවත්‍ථ අලලකෙසො ප`ජලිඝොකා පුථුදදිසං නමසසති ... අෂටාර්‍ය්‍ය…

සමන්තකූට වණ්ණනා Samanthakuta Warnanawa

පත් ඉරු26පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 45 × 5.5පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘ඛෟ’ දක්වාකම්බ නැත.වැඩිදුර විස්තරයනමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සමබුද්‍ධසස෴ සතත විතත කිතතිං ධසත කන්‍දපපදපපං නිභවහිත විධානං සබබලොකෙක කෙතුං අමිත මති මනගඝං සනති ධමෙමරු සාරං සුගත මහමුදාරං රූපසාරං නාමාමි෴ හතදුරිතතුසාරං මොහපඞෙකා පතාපං මනකමලවිකාසං ජනතුකානං සෙසකානං කුමති කුමුදානං සංබුද්‍ධපුබබාච ලගගා උදිත මහමුදාරං ධමමභානුං නමාමි෴ සකල විමල සීලං…

විවිධ පුස්කොළ පොත්වලින් ශේෂ වූ පත් ඉරු එකතුවක්

පත් ඉරු21පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 56.5 × 5.5පත් ඉරු අංකනයඅවිධිමත්.කම්බ නැත.වැඩිදුර විස්තරයශේෂ වූ පත් ඉරු එකතුවක් පොත් වල හිමිකරුපැපිලියාන සුනේත්‍රාදේවි රජමහ විහාරය,පැපිලියාන

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2023.   labunoruwakanda@gmail.com