Skip to content Skip to footer

මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍ර පදාර්ථ Maha Sathipattana Suthra Padarthya

පත් ඉරු118පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 47.5 × 6පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘ජූ’ තෙක්කම්බසෙන්ටිමීටර් 49 × 6.5, කම්බ වර්ණ ගැන්වීම් හෝ මෝස්තර රටා දැක්වීම් කර නැත.වැඩිදුර විස්තරයනමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස෴ එවමෙම සුතං එකං සමයං භගවා කුරූසු විහරති කමමාසසධමමං නාම කූරූණං නිගමො෴ එවමෙම සුතං,, මෙ,, එවං සුතං,, මෙ සුතං එවං,, එකං සමයං,, භගවා කූරූසු විහරති,, කමමාසසධමමං…

පාලි විනය කාණ්ඩයක් සහ පාලි වියරණ ග්‍රන්ථයක් (අසම්පූර්ණ යි) Pali Vinayas Kandayak Saha Pali Viyarana Granthyak (incomplete)

පත් ඉරු29පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 37 × 6පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘කෞ’ තෙක් හා නැවත ‘ක’ සිට ‘කඃ’ තෙක්කම්බනැත.වැඩිදුර විස්තරයනමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස෴ අහං භනෙත සඹහුලා සංඝාදිසෙසො ආපතතියො ආපජජිං සඹහුලා ආපතතියෙ එකාහ පටිචජනනායො සඹහුලා ආපතති `වීහපටිචජනනා යො සඹහුලා ආපතතියො සඹහුලා ආපතතියො තීහ පටිචජනනායො සඹහුලා ආපතතියො චතුහ පටිචජනනායො සඹහුලා ආපතතියො... එවං එකසතතොපපභුතියාව සතසහසසං෴ කොටි පකොටි…

ධාතුප්පකරණය Dathuppakaranaya

පත් ඉරු151පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 57 × 6පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘ටු’ තෙක්කම්බසෙන්ටිමීටර් 59.5 × 6.5, දැව කම්බ පිටත රතු සහ කළු පැහැයෙන් වර්ණ ගන්වා ඇත.වැඩිදුර විස්තරයනමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස෴ ... ණකඛන්‍ධො෴ රුපං රුපකඛන්‍ධො රුපකඛන්‍ධො රුපං වෙදනා වෙදනාකඛන්‍ධො වෙදනාකඛන්‍ධො ... සංඛාරා සංඛාරකඛන්‍ධො සංඛාරකඛන්‍ධො සංඛාර විඤඤාණං විඤඤාකඛන්‍ධො විඤඤාණකඛන්‍ධො විඤඤාණං෴ නරුපං නරුපකඛන්‍ධො නරුපකඛන්‍ධො නරුපං නවෙදනා නවෙදනාකඛන්‍ධො…

කථාවත්ථුප්පකරණය (අසම්පුර්ණ යි) Kathawaththuupakaranaya (incomplete)

පත් ඉරු302පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 65 × 5.5පත් ඉරු අංකනය‘26’ සිට ‘474’ දක්වාකම්බසෙන්ටිමීටර් 68 × 6.1, කම්බ වර්ණ ගැන්වීම් හෝ මෝස්තර රටා දැක්වීම් කර නැත.වැඩිදුර විස්තරය...පුගගලො සන්‍ධාවති අසමාලොකං පරසමාලොකා ඉමං ලොකනති න හෙවං වතතබෙබ෴ පෙ෴ පුගගලො සන්‍ධාවති අසමාලොකං පරං ලොකං පරසමාලොකා ඉමං ලොකනති ආමනතා අංඤ පුගගලො සන්‍ධාවති අසමාලොකං පරංලොකං පරසමාලොකා ඉමං ලොකනති න හෙවං වතතබෙබ෴ පෙ෴…

විනය සංග්‍රහය Vinaya Sangrahaya

පත් ඉරු98පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 48.5 × 6පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘ඡ’ දක්වාකම්බනැත.වැඩිදුර විස්තරයනමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස෴ මහාකාරුණිකං බුද්‍ධං, ධමමනෙතන සුදෙසිතං, ස`ඞඝඤච විමලං සෙට්ඨං, වන්‍දිත්‍වා සුගතොරසං෴ අනුකමපායයොගිනං, කතෙ විනය ස`ඞගහෙ කරිසසාමි සමාසෙන අනුතතානත්‍ථදීපනං ෴ ති෴ පකාරණාරමෙභ, රතනතතයපණාමසස අනතරාය නිවාරණාදි සාමත්‍ථියංතෙනනච අධිපෙප තත්‍ථ සි`ධිසමභවෙනෙතා, වත්‍ථුතයං නමසසිත්‍වාති ආදිමාහ ගගග තාවතිංසෙ පමොසෙනෙතා සීලාචරාගුණෙරතො අලගෙගා පඤචකාමෙසු පත්‍වාන…

රසවාහිනිය (අසම්පූර්ණ යි) Rasavahiniya (incomplete)

පත් ඉරු196පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 57 × 5.5පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘ඩෟ’ දක්වාකම්බනැත.වැඩිදුර විස්තරයනමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සබුද්‍ධසස෴ සත්‍ථුපපසත්‍ථචරණං සරණං ජනානං බ්‍රහමාදි මොළිමණිරංසි සමාවහනතං පංකෙරු භාභ මුදුකොමල චාරුවණණං වන්‍දාමි චකකවරලකඛණ මාදධානං෴ සිද්‍ධං ජිනෙන චිරකාල මතන්‍දිතෙන යමහාවකො සමධි ගචඡති ඛෙම මගගං යං කපපරුකඛ රුචිදාන මණීවභාති තං ධමම මගගමසමං පණමාමි නිචචං෴ සනතින්‍ද්‍රියං සුගත සුනුවරං විසුද්‍ධං යං…

රසවාහිනිය (අසම්පූර්ණ යි) Rasavahiniya (incomplete)

පත් ඉරු83පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 47 × 6පත් ඉරු අංකනය‘ග’ සිට ‘ඤඃ’ දක්වාකම්බනැත.වැඩිදුර විස්තරයරියං ජාතියා සතතවසෙසාහං අරහතතං අපාපුණිං෴ උපසමදායී බුද්‍ධොගුණමඤඤාය චකඛුමා තරුණෙ ච පූජනීය්‍යොහං බුද්‍ධපූජායිදං ඵලං෴ දිබබචකඛුං විසුද්‍ධමෙම සාමාධි කුසලො අහං අභිඤඤා පාරමිපපතෙතා බුද්‍ධපූජා ඉදං ඵලං෴ පටිසමභිදා අනුපපත්තො ඉ`ධිපාදෙහි සුකොවිධො සද්‍ධමෙම පාරමිපපතෙතා බුද්‍ධපූජා ඉදං ඵලං෴ තිංසකපපසහසසමහි සඹුද්‍ධමභිපූජයි දුගගතිං නභිජානාමි බුද්‍ධපූජා ඉදං ඵලංගගග සංසාරදුගගමපිතෙ භවදෙ අසාරෙ…

පරමත්ථජොතිකාව Paramaththajothikawa

පත් ඉරු121පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 41.5 × 5පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘ජූ’ දක්වාකම්බනැත.වැඩිදුර විස්තරයනමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස෴ බුද්‍ධං සරණං ගචඡාමි, ධමමං සරණං ගචඡාමි, සංඝං සරණං ගචඡාමි, දුතියමපි බුද්‍ධං සරණං ගචඡාමි, දුතියමපි ධමමං සරණං ගචඡාමි, දුතියමපි සංඝං සරණං ගචඡාමි, තතියමපි බුද්‍ධං සරණං ගචඡාමි, තතියමපි ධමමං සරණං ගචඡාමි, තතියමපි සංඝං සරණං ගචඡාමි, ෴ සරණතතයං෴ පානාතිපාතා…

ධර්ම කාණ්ඩයක් (අසම්පූර්ණ යි) Dharma Kaandayak (incomplete)

පත් ඉරු145පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 52.5 × 6.5පත් ඉරු අංකනය‘36’ සිට ‘169’ දක්වාකම්බනැත.වැඩිදුර විස්තරයතති භාසිත මනු භාසනති වාචිත මනුචාචෙනති සෙය්‍යථීදං අථටාකො වාමකොවාම දමවා වෙසසමිතෙතා යමතගගී අඞගීරසො භාරදවාජො වාසෙටෙඨා කසසපො භගු තෙජොපි එවමාහංසු මයං ඉමෙසං ප`චනනං ධමමානං සයං අභිඤඤා සචඡිකත්‍වා විපාකං පවෙදෙ මාතිතොහිදං භොතො ගොතම ඉති කිරමානව නත්‍ථිකොචි බ්‍රාහමණානං එකබ්‍රාහමණෙපි සො එවමාහ අහං ඉමෙසං... කි`ම පන…

ධර්ම කාණ්ඩයක් Dharma Kandayak

පත් ඉරු169පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 44.5 × 6.5,පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘ටු’ දක්වාකම්බනැත.වැඩිදුර විස්තරයනමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස෴ යොවෙ උපපතිතං විනෙති කොධං විසතං සපපවිසංව ඔසධෙභි සො භිකඛු ජහාති ඔරපාරං උරගො ජිනනමිවත චමපුරාණං෴ මෙ ගාථාව කවරක්හු විසින් කොතැන්හිදි කවරක් හට කවර කාරණයක් පිනිස දෙසනා කරණලදෙද ද කීවොත් යම් බුදු කෙනෙකුන් වහන්සේ සුවිසිනමක් බුදුවරයන් වහන්සේ ගෙන් විවරණ…

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com