Skip to content Skip to footer

දාන පරිච්ඡේදය Dana parichchedaya

පත් ඉරු116පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 43 × 6පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘ඡො’ තෙක් කම්බසෙන්ටිමීටර් 44 × 6.5, කම්බ වර්ණ ගැන්වීම් හෝ මෝස්තර රටා දැක්වීම් කර නැත.වැඩිදුර විස්තරය නමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස෴ නත්‍වාහං භවකනතාරං තරණං රතනතතයං පකාසෙසසාමි භාසාය සද්‍ධමමං දීපවාසීනං෴ සකල සත්‍ව වගර්‍ගයා කෙරෙහි පතල කරුණාවෙන් සාරාසංඛ්‍ය කප් ලක්‍ෂයක් මුළුලෙලහි දාන සීලාදි සමතිස් පෙරුම්පුරා බොධිපර්‍ය්‍යංකා රුඪ…

පාලි මුත්තක විනය විනිච්ඡය Pali Mukthaka vinaya Vinichchaya

පත් ඉරු251පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 47 × 6,පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘තෟ’ තෙක් කම්බසෙන්ටිමීටර් 48 × 6, කම්බ පිටත කළු, කහ, කොල සහ රතු වර්ණ බාවිතයෙන් කරන ලද ලියවැල් රටා දක්නට ඇත. වැඩිදුර විස්තරය නමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස෴ වත්‍ථුතතයං නමසසිත්‍වා සරණං සබබපාණිනං විනයෙ පාටවත්‍ථාය යොගාවචර භිකඛුනං෴ විපපකිණණ මනෙකත්‍ථ පාලි මුතත විනිචජයං සමාහරිත්‍වා එකත්‍ථ දසසයිසස මනාකුලං෴ තත්‍රායං…

ධර්ම කාණ්ඩයක් Dharma Kandayak

පත් ඉරු43පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 45.5 × 5.5පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘ගෙ’ තෙක් කම්බසෙන්ටිමීටර් 46 × 5.5 කම්බ වර්ණ ගැන්වීම් හෝ මෝස්තර රටා දැක්වීම් කර නැතවැඩිදුර විස්තරය නමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස෴ ලිඛාය පාලිනො ධමමං නවකොටි සහසසකං කපපං අකඛර ගණානාය චකඛවතති භවිසසති෴ යන මේ ගාථාවෙහි ආභිපප්‍රාව නම්෴ සුරා සුර වර මකුට මනිකිරණ කරුණාප්‍රභාසුර පාදාරවින්‍ද ඇති තිලොගුරු…

බ්‍රහ්මජාල සූත්‍ර පද ඇනුම සහ ව්‍යාඛ්‍යානය Brahammajala Suthra Pada Anuma Saha Vyakyanaya

පත් ඉරු121පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 56 × 6.5පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘ජෘ’ තෙක් කම්බසෙන්ටිමීටර් 57 × 7, කම්බ වර්ණ ගැන්වීම් හෝ මෝස්තර රටා දැක්වීම් කර නැත.වැඩිදුර විස්තරය නමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස෴ එවමෙම සුතං එකං සමයං භගවා අනතරාච රාජගහං අනතරාච නාලන්‍දං අද්‍ධානමගග පටිපනෙනා හොති මහතා භිකඛු සංඝෙන ස`ධිං ප`චමතෙතහි භිකඛු සතෙහි෴ මෙ,, එවං සුතං,, එකං සමයං,,…

ආටානාටිය සූත්‍රය Atanatiya Soothraya

පත් ඉරු36පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 55.5 × 6.5පත් ඉරු අංකනය ‘1’ සිට ‘36’ තෙක් කම්බනැතවැඩිදුර විස්තරය නමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස෴ එවමෙම සුතං එකං සමයං භගවා,, රාජගහෙ විහරති ගිජඣකුටෙ පබබතෙ,, අථ ඛො චතතාරො මහාරාජා,, මහතියා ච යකඛසෙණාය,, මහතියාච ගන්‍ධබබසෙණාය,, මහතියාච කුමභඬසෙණාය,, මහතියාච නාඟසෙණාය,, චතුදදිසං රකඛං ඨපෙත්‍වා,, චතුදදිසං ගුඹං ඨපෙත්‍වා,, චතුදදිසං ඟුඹං ඨපෙත්‍වා ... ඔවරණං ඨපෙත්‍වා,, අභිකකනතාය…

පාලි වියරණ කාණ්ඩයක් (අසම්පූර්ණ යි) Pali Wiyarana Kandayak (Asampurnai)

පත් ඉරු6පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 40.5 × 4.5පත් ඉරු අංකනයපත් ඉරු බොහොමයක් විතැන් වී ඇත. අංකනය අවිධිමත් කම්බනැත.වැඩිදුර විස්තරය අථත්‍යාදයො වුචචනෙත ෴ පචපාකෙ ෴ පචඉචචායං ධාතුපාකෙ වතතතෙ ෴ භුවාදිතොඅ ෴ කතතරිවතතමානා පරසසපදෙ ෴ සො ඔදනං පචති, තෙ ඔදනං පචනති, ත්‍වං ඔදනං පචසි, තුමෙහ ඔදනං පචථ, අහං ඔදනං පචාමි, මයං ඔදනං පචාම ෴ අතතනොපදෙ ෴ සො ඔදනං පචතෙ, …

පාලි ධර්ම කාණ්ඩයක් (අසම්පූර්ණ යි) Pali Darma Kandayak (Asampurnai)

පත් ඉරු56පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 56 × 6.5පත් ඉරු අංකනයපත් ඉරු අංකන අවිධිමත් කම්බනැතවැඩිදුර විස්තරය යත්‍ථවා පණ පටිසානුසයො අනුසෙති තත්‍ථ කාමරාගානුසයො අනුසෙතීතිනො ෴ යත්‍ථ කාමරාගානුසයො ච අනුසෙනති තත්‍ථ මානානුසයො අනුසෙතීති ආමනතා ෴ යත්‍ථ වාපණ මනානුසයො අනුසෙති තත්‍ථ කාමරාගානුසයො අනුසෙතීති රූප ධාතුයා අරූප ධාතුයා එත්‍ථ මානානුසයො ... දුකඛාය වෙදනාය තෙන තො විචිකිචඡාණුසයෙන ච කාමරාගානුසයොන ච නිරණුසයො නො…

ධර්ම කාණ්ඩයක් (අසම්පූර්ණ යි) Darma kandayak (Asampurnai)

පත් ඉරු26පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 48 × 6පත් ඉරු අංකනයපත් ඉරු අංකනය කර ඇති කොටස් බොහොමයක් විනාශ වී ගොසිනි කම්බනැතවැඩිදුර විස්තරය ත් එසෙ ම ය එ බැවින් වදකයන් වැනෙනා ය තවද රූපසඛන්‍ධය පෙන පිඩක් වැනන වෙදනාසඛන්‍ධය දිය බුබුලක් වැනෙනා ය සඤඤාසඛන්‍ධය මිහිඟු දියක් වැනෙන් ය සංඛාරාසඛන්‍ධය කෙහෙල් කඳක් වැනන විඤඤානාසඛන්‍ධය ඉන්‍ද්‍රජාලාවක් වැනන ඒ එසේ ම ය…

බ්‍රහ්මජාල සූත්‍ර පද ඇනුම හා විස්තර වර්ණනාව (අසම්පූර්ණ යි) Brahmajala Suthra Pada Anuma Ha Wisthara Warnanawa Asampurnai

පත් ඉරු94පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 44 × 5.5පත් ඉරු අංකනය‘කූ’ සිට ‘ඡි’ තෙක් කම්බනැතවැඩිදුර විස්තරය වදමානො වදෙය්‍ය පානාතිපාතං පහාය පානාතිපාතා පටිවිරතො ... ගොතමො තිහිතදද්‍ධො තිහිත සfත්‍ථා ලජජිදයාපතෙතා සබබපාණභුත හිතානුකමපි විහරතී ති ඉති වාහි භිකඛවෙ පුථුජජනො තථාගතසස වණණං වෙදමා...දෙය්‍ය ෴ අදිනනාදානං පහාය අදිනනදාන පටිවිරතො සමණෙ ගොතමො ... යම් ශේ මේ සර්‍වඥ ශසනය බොහො කලක් චිරසථායි ව පවත්නේ…

සතිපට්ඨාන සූත්‍ර ව්‍යාඛ්‍යානය (අසම්පූර්ණ යි) හා පුටභත්ත දාසිය ගේ කතා වස්තුව (අසම්පූර්ණ යි) Sathipattana Suthra Wayakyanya Asampurnai Putabaththa Dhasiyage katha Wasthuwa Asampurnai

පත් ඉරු28පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 38.5 × 6පත් ඉරු අංකනය ‘ඝ’ සිට ‘ඞෛ’ දක්වා කම්බනැතවැඩිදුර විස්තරය ණියමො නම්,, අහොවත,, ඉතා යෙහෙක,, නො,, අපට,, නච සොකො ආගචෙඡය්‍යාති,, එකානතයෙන් එසෙ වු සොකය තෙම නො පැමිණියෙ වී නම් ඉතා යෙහෙකැ යි යන,, එතං ඛො පණ,, මෙ කාරණයට වනාහි,, න ඉචඡාය පතතබබං,, කැමති පරිදෙදන් පැමිණිය යුතු නොවෙ එ හෙයින්,, ඉදමපි යමපිචඡං …

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2023.   labunoruwakanda@gmail.com