Skip to content Skip to footer

පාලි වියරණ ග්‍රන්ථයක් Pali Viyarana Granthayak

පත් ඉරු20පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 46.5 × 6පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘ඛී’ තෙක්කම්බනැත.වැඩිදුර විස්තරයනමො බුද්‍ධාය෴ පඨමා,, බුද්‍ධො,, සර්‍වඥ තෙම,, විරොචති,, බබලා,, බුද්‍ධො,, සර්‍වඥවරයො තුමූ,, විරොචනති,, බබලත්,, හෙ බුද්‍ධ බුද්‍ධා,, පිංවත් සර්‍වඥය,, මං පාලය,, මා රක්‍ෂා කරව,, භවනෙතා බුද්‍ධා,, පිංවත් සර්‍වඥවරයිනි,, අමෙහ පාලෙථ,, අප රක්‍ෂා කරවු ... සොගන්‍ධිකං,, සොගන්‍ධික ය,, උපපලං,, උපපල ය,, කුමුදං,, කුමුද ය,, පුඬරීකං,,…

නවගුණ සන්නය, ගිහි විනය, පංචශීලානිසංසය, කුසල සූත්‍ර දේශනාව, දස ථූප කථා, Navaguna sannaya, Gihi Vinaya, Pamchasilanisansaya,Kusala Sutra Desanava, Dasa thupa katha,

පත් ඉරු158පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 42 × 5පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘ඣෲ’ තෙක්කම්බසෙන්ටිමීටර් 42.5 × 5.5, කම්බ වර්ණ ගන්වා හෝ මෝස්තර රටා දක්වා නැත.වැඩිදුර විස්තරයනමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස෴ ධමෙමා තිලෝක සරණො පරමො රසානං ධමොමඝ රතණෙ රතනෙසු ලොකෙ ධමෙමා භවෙති භව දුකඛ ...ස හෙතු ධමමං සමා... ගරිකානි යුකතා෴ ඉතිපි සො භගවා අරහං සමමා සඹුද්‍ධො විජඣා…

ධර්ම කාණ්ඩයක කොටසක් Dhrama Kandayaka Kotasak

පත් ඉරු64පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 52.5 × 6පත් ඉරු අංකනය‘1’ සිට ‘64’ තෙක්කම්බනැත.වැඩිදුර විස්තරය... පපසාදයි දෙවමානු...කං යොගං අනුභොත්වා අසංඛියං෴ අනුභවිත්‍වා සුඛං දුකඛං දෙවේසු මානුසෙසුච පචඡිමේච භවෙ පතෙතා අජායිංකායියාකුලෙ෴ රුපවති භොගවති යසසීලවති තතො සබබඟ සමපාදො හොමි කුසලෙහි අතිසකකතා෴ ...ංසි ලොකං සකකාරං ලොකධමම සමාගතං චිතත`ච දුකඛිතං නත්‍ථිවසාමි අකුතො භයා෴ නිබබින්‍දිත්‍වාන ... තව ද බෙන්තොට නිසසංක මහ පැලන සේ…

ධර්ම කාණ්ඩයක් (අසම්පූර්ණ යි) Dhrama Kandayak (incomplete)

පත් ඉරු36පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 44 × 5.5පත් ඉරු අංකනය‘1’ සිට ‘36’ තෙක්කම්බනැත.වැඩිදුර විස්තරය...සුන් කියා යවු ය෴ රජජරුවො වෙලදුන් යවාලා ඇමති දහස පිරිවරා එ ඇසිලෙලහි නික්මුනා වූ ය බුදුහුත් පෙරාතු දවස අළුයම ලොව බලන සේක් පිරිවර සහිත ව කපපින මහ රජුන් දැක෴ මෙ මහා කපපින රජ වෙළඳුන් ගෙන් තුනුරුවන් ලොව පහළ වූ නියාව අසා බස් තුනට…

ධර්ම කාණ්ඩයක් (අසම්පූර්ණ යි) Dhrama Kandayak (incomplete)

පත් ඉරු58පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 40 × 5.5පත් ඉරු අංකනය‘ගෟ’ සිට ‘ඡා’ තෙක්කම්බනැත.වැඩිදුර විස්තරය...තුම් බව ද එ වැනි ජයභූමියක් දුලර්‍ලභ බව ද දැන එ ... සත් පුර්‍ෂයන් විසින් එ සැටියෙ කරන්ට මනුෂ්‍ය ජන්මය සුදුසු ... වසයෙන් කියනු ලැබේ෴ කෙසේ ද යත්෴ සුව ලබන්ට ද නැවත මිනිස් ලොව සක්විති ... ජන්මය ලදින් ම පවු දුරු කොට පින්…

ධර්ම කාණ්ඩයක් Dhrama Kandayak

පත් ඉරු21පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 43 × 5.5පත් ඉරු අංකනය‘ඛ’ සිට ‘ගු’ තෙක්කම්බසෙන්ටිමීටර් 45.5 × 5.5, කම්බ පිටත රතු පැහැ පසුබිමක් මත කළු සහ කහ වර්ණ භාවිතයෙන් මල් ලියකම් හා මෝස්තර රටා සිතුවම් කර ඇත. කම්බ ඇතුළත රතු පැහැති පසුබිමක් මක කහ, රතු, කොළ සහ කළු වර්ණවලින් සස ජාතකයේ අවස්ථා කීපයක් සිතුවම් කර ඇත. ඒ අනුව…

ධර්ම කාණ්ඩයක් (සමථ විදර්ශනා කාණ්ඩය) Dhrama Kandayak (Samatha Widarshana kandaya)

පත් ඉරු38පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 21.5 × 5.5පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘ගු’ තෙක්කම්බසෙන්ටිමීටර් 22 × 5.5, තුනී දැව පතුරක් වැනි යමක් මැදි කරගන්නා ලෙස මැසූ පුස්කොළ පොත් පත්ඉරු සතරකින් කම්බ සකස් කොට ගෙන ඇත.වැඩිදුර විස්තරයනමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස෴ ඉතොපරං මෙ ප්‍රත්‍ය නිදෙර්‍දශයෙනමතෙතහි සමථ විපසසනානං නීවරණ සඟෙ සමතාත්‍ර්‍ථයෙං සමථ සංඛ්‍යාත වූ අනිථ්‍යාදි විවිධාකාරයෙන් දර්‍ශනාත්‍ර්‍ථයෙන් විදර්‍ශනා…

ධර්ම කාණ්ඩයක් Dhrama Kandayak

පත් ඉරු12පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 46 × 5.5පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘කූ’ තෙක් හා ‘2’ සිට ‘7’ තෙක්කම්බනැත.වැඩිදුර විස්තරයනමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස෴ සීලාදි විවරං ගන්‍ධං බාලසිකඛා සමාසතො පවකඛාමි සාමනෙරාණං වන්‍දිත්‍වා රතනතතයං෴ දස සීලං දස සිකඛා දස පාරාජිකාපි ච නාසනා දස වත්‍ථුච පඤඤාසා හොනති භෙදතො෴ පානාඝාතා වේරමනී අදිනනාදානාච මෙථුනං මුසුවාදා වේරමනී සුරාපානා විකාලා නචච ගීතිකා ...…

ජ්‍යොතිෂ පොතක් (අසම්පූර්ණ යි) Jyothisa Potak (Incomplete)

පත් ඉරු7පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 46.5 × 5පත් ඉරු අංකනයබහුතරයක් පත් ඉරුවල අංකනය කර ඇති කොටස් කැඩී ගොසිනිකම්බසෙන්ටිමීටර් 47.5 × 5.5, කම්බ වර්ණ ගන්වා හෝ මෝස්තර රටා දක්වා නැත.වැඩිදුර විස්තරයඅථ ඛො මහා පජාපතී ගොතමි,, ...වංදුසස යුගං ආ...ය,, භගවා,, යෙන,, තෙන,, උපසංකමි,, උපසංකමිත්‍වා,, භගවනතං අභිවාදෙත්‍වා,, එකමනතං නිසීදි,, එකමනතං නිසිනෙනා ඛො,, මහා පජාපතී ගොතමී,, භගව... ,, භනෙත,, ඉදං ...වං…

ජ්‍යොතිෂ පොතක් (අසම්පූර්ණ යි) Jyothisa Potak

පත් ඉරු8පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 42.5 × 5.5පත් ඉරු අංකනයඅංකනය කර ඇත්තේ සිංහල ඉලක්කම්වලිනිකම්බනැත.වැඩිදුර විස්තරයපුසානතකාසවිනිමූලා පූර්‍වභද්‍රනතුවාසවඃ එක `වී ත්‍රී දසාෂට`ච බුදවාරෙ නයෝජයෙත්෴ පුස,, රේවතිය ද,, අනතක,, බෙරණය ද,, අසවිනී,, අසවිදය ද,, මුල,, මුලය ද,, පූර්‍වභද්‍ර`ච,, පුවපුටුපය ද,, වාසවඃ,, දෙනටය ද,, එක,, පෑලවිය ද,, `වී,, දියවක ද,, ත්‍රී,, තියවක ද,, දස,, දසවක ද,, අෂට`ච අටවක ද,, බුදවාරෙ,,…

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com