Skip to content Skip to footer

බාලාවතාර සන්නය Balawathara Sannaya

පත් ඉරු78පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 44.5 × 5.3පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘ඞො’ දක්වාකම්බ නැත.වැඩිදුර විස්තරයනමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස෴ බුද්‍ධංතිධාභි වන්‍දිත්‍වා බුද්‍ධඹුජවිලොචනං බාලාවතාරං භාසිසසං බාලානං බු`ධිවු`ධියා෴ යන මෙ ග්‍රන්‍ථ ප්‍රමුඛ බාලාවතරණ නම් වූ ප්‍රකරණයා ගෙ ලොකගෙගා බුද්‍ධා යනාදී පදසි`ධි ක්‍රමය බුද්‍ධසාසනාභිව්‍ර`ධි වර්‍ධනයෙහි තතපරසර්‍ද්‍ධා බු`ධි සමපනනශෙස ශාසත්‍රාභිලාසී ලක්‍යාන ජනයන්ට නිරායාසයෙන් දැනගනනා පිනිස සවදෙස දෙසානතර ප්‍රසිද්‍ධ සීලාචාර…

ප්‍රාතිමෝක්ෂ සන්නය Prathimoksha Sannaya

පත් ඉරු116පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 46.5 × 4.2පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘ජ’ දක්වාකම්බ නැත.වැඩිදුර විස්තරයනමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සමබුද්‍ධසස෴ සුනාතු මෙ භනෙත සංඝො අජජුපොසථො පනනරසො,, භනෙත,, වහන්ස,, සංඝො,, සංඝ තෙම,, මෙ,, මා කියනනාවු,, සුණාතු,, අසාවා,, අජජ,, අද,, පනනරසො උපොසථො,, පුනුරුසි පොහො දවසහි ය,, යදි,, ඉඳින්,, සංඝසසපතතකලලං සංඝො උපොසථං කරෙය්‍ය පාතිමොකඛං උදදිසෙය්‍ය සංඝසස,, සංඝයාගෙ,, උපෞෂධකමර්‍මය,, යදිපතතකලලං,,…

සිලිපිටපොත Sili Pitapotha

පත් ඉරු29පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 46 × 5පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘ඛො’ දක්වාකම්බ නැත.වැඩිදුර විස්තරයනමො බුද්‍ධාය෴ ගබභීරං නිපුනං ධමමං චරුනං සො පකාසයී, සහසසකඛසස උය්‍යනෙ වසං වසසං නරාසභො෴ යො නරාසභො,, යම් නරොතතමයෙක්,, සහසසකඛසස,, දහසක් නුවණැස් ඇති සක් දෙවු රජහු ගෙ,, උය්‍යානෙ,, නදුන් උයනහි,, වසසං,, ඇතුළුවස,, වසං,, වෙසෙමි෴ ගමභීරං අනුපචිත කුසල සමභාර ඇති මන්‍දබු`ධීන් ඇති විසින් දුරාවගාහ හෙයින්…

විවිධ පුස්කොළ පොත්වලින් ශේෂ වූ පත් ඉරු එකතුවක්

පත් ඉරු21පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 56.5 × 5.5පත් ඉරු අංකනයඅවිධිමත්.කම්බ නැත.වැඩිදුර විස්තරයශේෂ වූ පත් ඉරු එකතුවක් පොත් වල හිමිකරුපැපිලියාන සුනේත්‍රාදේවි රජමහ විහාරය,පැපිලියාන

විමුක්ති සංග්‍රහය Wimukthi Sangrahaya

පත් ඉරු83පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 48.5 × 6.8පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘ඞඃ’ දක්වාකම්බ නැත.වැඩිදුර විස්තරයනමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස෴ යො සබබලොකමහිතො කරුණාධිවාසො මොකඛාකරො රවිකුලඹර පුණණචන්‍දා ඤෙය්‍යොදධිං සුවිපුලං සකලං විබුද්‍ධො ලොකුතතමං නමථ තං සිරසා මුනින්‍දං෴ මෙ කි ගුණ ඇතතා වූ තිලොකඥ වූ ෂඩභිඥ වූ දසබලඥාන ඇතතා වූ නාරායණ බලයෙන් සමන්‍විත වූ කෙලවරක් නැතතා වූ තිලොගුරු සම්‍යක්…

පූජාවලයේ කොටසක් Pujawaliye Kotasak

පත් ඉරු23පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 45.2 × 5.7පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘ඛෘ’ දක්වාකම්බ නැත.වැඩිදුර විස්තරයනමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස෴ තව ද අප බුදුං බන්‍දු සමාගමයෙහිදී ලද නිග්‍රොධාරාම පූජා කථා නම් කවර යත්෴ ත්‍රිභුවන චූඩාමාණික්‍යා වු මාගේ බුදුරජානන්‍වහන්‍ෂ් මෙසේ ඒ රජගහ නුවර වේළුවන නම් ආරාමයෙහි ලෝවැඩ සාදා වසන කල සුද්‍ධෝදන රජජුරුවෝ මාගේ පුතනුවෝ සිද්‍ධාත්‍ර්‍ථ කුමාරයෝ ලොවුතුරා බුදු…

දෙ තිස් කුණපය, නිමි ජාතකය Dethis Kunapaya,Nimi Jathakaya

පත් ඉරු86පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 46 × 5පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘ඡෙ’ දක්වාකම්බ නැත.වැඩිදුර විස්තරයනමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස෴ අත්‍ථි ඉමසමිං කායො කෙසා ලොමා නඛා දනතා තචො මංසං නහාරු අට්ඨ අ`ඨිමි`ජා වකකං හදයං යකනං කිලොමකං පිහකං පපපාසං අනතං අනතගුණං උදරියං කරිසං පිතතං සෙමහං පුබෙබා ලොහිතං සෙදො මෙදො අසසු වසා ඛෙලො සිඝානිකා ලසිකා මුතතං මත්‍ථකෙ මත්‍ථළුඟනතිති෴ …

කුරු දහම් ජාතකය Kuru Darma Jathakaya

පත් ඉරු15පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 45 × 5.7පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘කෞ’ දක්වාකම්බ නැත.වැඩිදුර විස්තරයනමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස෴ තව ද මහමෙර සේ සථිර ගුණ ඇති සර්‍වඥයන් වහන්සේ ජෙතවනාරාමයෙහි වැඩ වසන සමයෙහි එක් අකුරක් ගසා හංසයකු මැරු භික්‍ෂුවක්හු අරභයා මෙ ජාතය දක්‍වන ලද හෙ කෙසේ ද යත්෴ එම සැවැන් නුවර යාළුවො දෙදෙනෙකු සාසනයෙහි මහන ව උපසමපදා…

කාව්‍යසේකරය Kavyasekaraya

පත් ඉරු67පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 47 × 3.7,පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘ඞි’ දක්වාකම්බ නැත.වැඩිදුර විස්තරයපිරි සරසවිය ර ස සුබ තරඟ නතමින් රැ ස රන්වන බර නිවෙ ස වඳිම් මුනි රජ සයුර සහතො ස ... කවිසෙඛර නමි න මේ ලිවු පින්පු රා යුත් මෙ කී බන එළුවෙ න විද සව් සැපත් නිතො රා අසා සිත තුටු ව න නො වැද…

ඇත් දත් කැපීම Ath Dath Kapima

පත් ඉරු66පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 34 × 5පත් ඉරු අංකනය‘1’ සිට ‘55’ දක්වාකම්බ නැත.වැඩිදුර විස්තරයනමසසර්‍ද්‍ධාය෴සුසතිගධ විශති නඛසත්‍වදීගර්‍ඝ හසතාපුනනාග පුෂප නයනා පාජුදීගර්‍ඝ කෝෂ අෂෙටානතරෛදර්‍ද ශතධෛරථවාප්‍රසුක්‍ෂාරෙනො ගජශශුභකරාසතව පාන්‍ෂිවෙන්‍ද්‍රා෴ ස්‍රසතිගධ,, ඉතා සිනිදු වූ,, විංසනි නඛා,, විශි නියපොතු,, භාන්‍වස්මිනහා,, දීගර්‍ඝ හසතා දික්‍වු සොඬ ඇති,, පුනනාග පුෂප නයනා,, දොඹ මලට බඳු වූ ඇස් ඇති,, පෟජු දීගර්‍ඝ කොසා,, පෟජු වූ දීගර්‍ඝවූ කෝෂ…

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2023.   labunoruwakanda@gmail.com