Skip to content Skip to footer

සිලිපිටපොත Sili Pitapotha

පත් ඉරු29පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 46 × 5පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘ඛො’ දක්වාකම්බ නැත.වැඩිදුර විස්තරයනමො බුද්‍ධාය෴ ගබභීරං නිපුනං ධමමං චරුනං සො පකාසයී, සහසසකඛසස උය්‍යනෙ වසං වසසං නරාසභො෴ යො නරාසභො,, යම් නරොතතමයෙක්,, සහසසකඛසස,, දහසක් නුවණැස් ඇති සක් දෙවු රජහු ගෙ,, උය්‍යානෙ,, නදුන් උයනහි,, වසසං,, ඇතුළුවස,, වසං,, වෙසෙමි෴ ගමභීරං අනුපචිත කුසල සමභාර ඇති මන්‍දබු`ධීන් ඇති විසින් දුරාවගාහ හෙයින්…

විවිධ පුස්කොළ පොත්වලින් ශේෂ වූ පත් ඉරු එකතුවක්

පත් ඉරු21පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 56.5 × 5.5පත් ඉරු අංකනයඅවිධිමත්.කම්බ නැත.වැඩිදුර විස්තරයශේෂ වූ පත් ඉරු එකතුවක් පොත් වල හිමිකරුපැපිලියාන සුනේත්‍රාදේවි රජමහ විහාරය,පැපිලියාන

විමුක්ති සංග්‍රහය Wimukthi Sangrahaya

පත් ඉරු83පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 48.5 × 6.8පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘ඞඃ’ දක්වාකම්බ නැත.වැඩිදුර විස්තරයනමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස෴ යො සබබලොකමහිතො කරුණාධිවාසො මොකඛාකරො රවිකුලඹර පුණණචන්‍දා ඤෙය්‍යොදධිං සුවිපුලං සකලං විබුද්‍ධො ලොකුතතමං නමථ තං සිරසා මුනින්‍දං෴ මෙ කි ගුණ ඇතතා වූ තිලොකඥ වූ ෂඩභිඥ වූ දසබලඥාන ඇතතා වූ නාරායණ බලයෙන් සමන්‍විත වූ කෙලවරක් නැතතා වූ තිලොගුරු සම්‍යක්…

පූජාවලයේ කොටසක් Pujawaliye Kotasak

පත් ඉරු23පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 45.2 × 5.7පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘ඛෘ’ දක්වාකම්බ නැත.වැඩිදුර විස්තරයනමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස෴ තව ද අප බුදුං බන්‍දු සමාගමයෙහිදී ලද නිග්‍රොධාරාම පූජා කථා නම් කවර යත්෴ ත්‍රිභුවන චූඩාමාණික්‍යා වු මාගේ බුදුරජානන්‍වහන්‍ෂ් මෙසේ ඒ රජගහ නුවර වේළුවන නම් ආරාමයෙහි ලෝවැඩ සාදා වසන කල සුද්‍ධෝදන රජජුරුවෝ මාගේ පුතනුවෝ සිද්‍ධාත්‍ර්‍ථ කුමාරයෝ ලොවුතුරා බුදු…

දෙ තිස් කුණපය, නිමි ජාතකය Dethis Kunapaya,Nimi Jathakaya

පත් ඉරු86පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 46 × 5පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘ඡෙ’ දක්වාකම්බ නැත.වැඩිදුර විස්තරයනමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස෴ අත්‍ථි ඉමසමිං කායො කෙසා ලොමා නඛා දනතා තචො මංසං නහාරු අට්ඨ අ`ඨිමි`ජා වකකං හදයං යකනං කිලොමකං පිහකං පපපාසං අනතං අනතගුණං උදරියං කරිසං පිතතං සෙමහං පුබෙබා ලොහිතං සෙදො මෙදො අසසු වසා ඛෙලො සිඝානිකා ලසිකා මුතතං මත්‍ථකෙ මත්‍ථළුඟනතිති෴ …

කුරු දහම් ජාතකය Kuru Darma Jathakaya

පත් ඉරු15පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 45 × 5.7පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘කෞ’ දක්වාකම්බ නැත.වැඩිදුර විස්තරයනමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස෴ තව ද මහමෙර සේ සථිර ගුණ ඇති සර්‍වඥයන් වහන්සේ ජෙතවනාරාමයෙහි වැඩ වසන සමයෙහි එක් අකුරක් ගසා හංසයකු මැරු භික්‍ෂුවක්හු අරභයා මෙ ජාතය දක්‍වන ලද හෙ කෙසේ ද යත්෴ එම සැවැන් නුවර යාළුවො දෙදෙනෙකු සාසනයෙහි මහන ව උපසමපදා…

ඇත් දත් කැපීම Ath Dath Kapima

පත් ඉරු66පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 34 × 5පත් ඉරු අංකනය‘1’ සිට ‘55’ දක්වාකම්බ නැත.වැඩිදුර විස්තරයනමසසර්‍ද්‍ධාය෴සුසතිගධ විශති නඛසත්‍වදීගර්‍ඝ හසතාපුනනාග පුෂප නයනා පාජුදීගර්‍ඝ කෝෂ අෂෙටානතරෛදර්‍ද ශතධෛරථවාප්‍රසුක්‍ෂාරෙනො ගජශශුභකරාසතව පාන්‍ෂිවෙන්‍ද්‍රා෴ ස්‍රසතිගධ,, ඉතා සිනිදු වූ,, විංසනි නඛා,, විශි නියපොතු,, භාන්‍වස්මිනහා,, දීගර්‍ඝ හසතා දික්‍වු සොඬ ඇති,, පුනනාග පුෂප නයනා,, දොඹ මලට බඳු වූ ඇස් ඇති,, පෟජු දීගර්‍ඝ කොසා,, පෟජු වූ දීගර්‍ඝවූ කෝෂ…

පන්සිය පනස් ජාතක පොතේ කොටසක් Pansiya Panas Jathak Pothe Kotasak

පත් ඉරු65පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 67.5 × 6.5පත් ඉරු අංකනයඅවිධිමත්කම්බ නැත.වැඩිදුර විස්තරයනමො තසස භගවතෝ අරහතෝ සමමා සඹුද්‍ධසස෴ සාක්‍යකුල තිලක වු පර දුක්කිය දුකඛිත වු කරුනා නිධාන වු අසරන සරන වු සමනත භද්‍ධ්‍ර වු තිලොගුරු සම්‍යක් සමබුද්‍ධු රජානමවහන්සේ මෙ භධ්‍ර කලපයට සාරාසංඛ්‍ය කප් ලක්‍ෂයයකින් යට සාරමඬ නම් කලපයෙහි තන්හම්කර ය මේතංකර ය සරනම්කර ය යි ... ... වසනනා වූ…

පාලි වියරණ ග්‍රන්ථයක් Pali Wiyarana Granthayak

පත් ඉරු114පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 45 × 5.5පත් ඉරු අංකනය‘1’ සිට ‘112’ තෙක්කම්බ නැත.වැඩිදුර විස්තරයඉමසස එකං ඉ එකං ථන්‍දානිහතොධෙසු එකං වචනං෴ ථන්‍දානිහතොධෙසුච,, ථන්‍දානිහතොධ යන මොවුන් පර නිමිතින්,, ඉමසස,, ඉම ශබදයා හට,, ඉ,, ඉ කාරාදෙස වේ෴ ඉම ශබදයි චතුත්‍ර්‍ථසව ස කාරාගම ව ඉමසස යනු වේ෴ ඉ යනු රූඪි පදයිසිලොපි ... භවං පින්වතුන් කියන්නට අරහති කරයන්නහු කෙරෙන් ... බෙබසුවා යි…

පන්සිය පනස් ජාතක පොතේ කොටසක් Pansiya Panas Jataha Pothe Kotasak

පත් ඉරු 508 පරිමාණය සෙන්ටිමීටර් 57 × 6.5 පත් ඉරු අංකනය අවිධිමත් කම්බ  නැත. වැඩිදුර විස්තරය නමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සමබුදධසස෴ ශාක්‍යකුල තිලක වූ පරදුකඛ දුකඛිත වූ කරුණා නිධාන වූ අසරණ සරණ වූ සමනතභද්‍ර වූ තිලෝගුරු සම්‍යක් සමබුදු රජානන් වහන්සේ මේ භද්‍ර කල්පයට සාරාසංඛ්‍ය කලප ලක්‍ෂයකින් යට සාරමණඩ නම්කලපයෙහි තණහංකර ය මේධංකර ය සරණංකරය යි තන් බුදු කෙණෙකුන් වහන්සේට ... එසේ වූ දක්‍ෂිනාර්‍හ පුදගලයන්ට දන් දෙනු…

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2023.   labunoruwakanda@gmail.com