Skip to content Skip to footer

පාලි ධර්ම කාණ්ඩයක් Pali Dharma Kandayak

පත් ඉරු135පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 28.3 × 5.2පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘ජෛ’ දක්වාකම්බනැත  වැඩිදුර විස්තරයනමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස෴ යකෙඛ දමෙන්‍වා මුනයො ඉමසමිං වත්‍ථුතතයාචා සමකං සුපුබෙබ ධමෙමයිතානං වනරාධිපානං වංසො පවතතිසසති සිහළසමිං෴෴ මුනයො, මුනිහු ගෙ හෙවත් අගාරික මුනි අනගාරික මුනි සෙඛ මුනි අසෙඛ මුනි පචෙචකමුණී සංඛ්‍යාත ප...මින්, යමුන්ට මුණීසවර වූ සර්‍වඥමුණිහු පුබෙබ පුර්‍වකාලයෙහි ඉමසමිං සීහලසමිං…

පාලි ධර්ම කාණ්ඩයක් pali Dharma kanndayak

පත් ඉරු104පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 51.5 × 6පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘ජෘ’ දක්වාකම්බනැත  වැඩිදුර විස්තරයනමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සමබුද්‍ධසස෴ එවමෙම සුතනති කාලදානසුතතං, සුතතානි නාමදෙසදෙසක පටිගගාහක අත්‍ථගුණවසෙන නාමං ලභනති තත්‍ථකාලකාරාම අන්‍ධකවින්‍දසුතතාදීනී දෙසවසෙන නාමං ලභනති කචචායනභදෙදකරතතසුතතාදීනි දෙසවසෙන නාමං ලභනති සිඟාලොවාද අමබටඨසුතතාදීනී පටිගගාහකවසෙන මඟල සුතතාදීනි අත්‍ථවසෙන මධුපිඬිකසුතතාදීනි ගුනවසෙන ඉදං පන සුතතං අත්‍ථවසෙනමංලභතී ති වෙදිතබබං ... නඛො…

පරමත්ථජෝතිකාව Paramaththa Jothikawa

පත් ඉරු134පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 40.5 × 5.5පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘ඣෘ’ දක්වාකම්බනැත  වැඩිදුර විස්තරයනමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස෴ බුද්‍ධං සරණං ගචඡාමි, ධමමං සරණං ගචඡාමි, සංඝං සරණං ගචඡාමි, දුතියමපි බුද්‍ධං සරණං ගචඡාමි, දුතියමපි ධමමං සරණං ගචඡාමි, දුතියමපි සංඝං සරණං ගචඡාමි, තතියමපි බුද්‍ධං සරණං ගචඡාමි, තතියමපි ධමමං සරණං ගචඡාමි, තතියමපි සංඝං සරණං ගචඡාමි, සරණතතයං෴ පාණාතිපාතා…

නාමාෂ්ට ශතකය Namashta Shathakaya

පත් ඉරු40පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 35 × 6.5පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘කෟ’ දක්වාකම්බනැත  වැඩිදුර විස්තරයනමො බුද්‍ධාය෴සඹුද්‍ධන් පුඬරීකාක්‍ෂන් සර්‍වඥන් කරුණාස්පදන් සමන්තභද්‍රං ශසතාරං ශාක්‍යසිංහන් නමාම්‍යහම්෴ සඹුද්‍ධම්,, සර්‍ව ධර්‍මමයන්,, අවිපරිතකොට දතතාවු,, පුඬරීකාක්‍ෂන්,, පුබුදු හෙල පියුමකට බදු වූ ඇස් ඇති,, සර්‍වඥං,, සියලල දතතාවු,, කරුණාස්පදන්,, දයාවට පිහිටියාවූ ... ජමමනි ජමමනි,, ජාතියක් ජාතියක් පාසා,, ආයුරොග්‍ය සමපතතසසං,, දිර්‍ඝායු නිරොගි වීම් යම් පූර්‍නනවු,, සවෛසවර්‍ය්‍ය …

නවරත්නය Nawarathna

පත් ඉරු9පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 39 × 5.5පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘කෲ’ දක්වාකම්බනැත  වැඩිදුර විස්තරයනම ශ්‍රි ගනාය෴ ධන්‍වරික්‍ෂපනකාමරංසිංහ සංකු වේතාලභටට ඝටකපර්‍පරකාලිදාසඃ ඛ්‍යතෝ වරාහමිහිරෝ... භායන් රතතානි වෛ වරරුචිර්‍නනව වික්‍රමස්‍යත්෴ මිත්‍රමර්‍තති තථාතීතිඃ ධර්‍මමකපර්‍පාන්‍ය මුකර්‍කනාම් ඉසත්‍රනාම්විද්‍වානතොකඛ්‍යතම්න වරතනානි වෛඃ... නැවත සම්පතති දීමෙන් මාලාකාර ඉව මාලාකාරයකුට බඳු ව උපමා ඇති ප්‍රයොගති පූනෝ ඒ ඒ ක්‍රියාවෙහි දක්‍ෂ ව රාජා රජ තෙම චිරම්හ…

ධර්මප්‍රදීපිකාව Dharamapradeepikawa

පත් ඉරු201පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 55.5 × 5.5පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘ඩී’ දක්වාකම්බනැත  වැඩිදුර විස්තරයනමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස෴ අප බුදුන් සාරාසංඛ්‍ය කප් සුවහස් මතුයෙහි කුලුණු නුවණින් යුත් මහ තවුසක්‍ව දිවකුරු බුදුන් හමු ව අතට පත් නිවන් සසර සෙ පියා සතුන් සදහා විදුනා සසර දුක් නිවන් සෙ ගෙන භවදුර්‍ගගයට වැද පැරුමපුරා තුසීපුර පැමිණ දස දහසක්…

ධර්මප්‍රදීපිකාව Dharamapradeepikawa

පත් ඉරු172පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 48.5 × 6පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘ටෞ’ දක්වාකම්බනැත  වැඩිදුර විස්තරයනමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස෴ අප බුදුන් සාරාසංඛ්‍ය කප් සුවහස් මතුයෙහි කුළුනු නුවණින් යුත් මහ තවුසක්‍ව දිවකුරු බුදුන් හමු ව අතට පත් නිවන් සසර සෙ පියා සතුන් සඳහා විදුනා සසර දුක් නිවන් සෙ ගෙණ භවදුර්‍ගගයට වැද පැරුමපුරා තුසීපුර පැමින දස දහසක්…

ධර්ම කාණ්ඩයක්, බෝධිසත්ව චරිත ග්‍රන්ථිපදය, කුසල සූත්‍ර දේශනාව, සුමණ අනුරුද්ධ කථාව සහ ගුත්තිල ජාතකය Dharma Kandayak,Bodisathwa charitha Granthapadaya,Kusala Suthra Deshanawa,Sumana Anurudda Kathawa Saha Guththila Jathakaya

පත් ඉරු 80 පරිමාණය සෙන්ටිමීටර් 39.5 × 6 පත් ඉරු අංකනය ‘ක’ සිට ‘ගි’ දක්වා කම්බ නැත වැඩිදුර විස්තරය නමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සම්ඹුද්‍ධසස෴ තව ද අප තිලොගුරු බුදුරජාන්‍වහනේසේ වේළුවනාරාමයෙහි වැඩ වසණ සමයෙහි තවුතිසා භවනයෙහි වසන තිස්තුන් කොටියක් දෙවියො මහා බ්‍රහමයා හා සාතාගිරි නම් යක්‍ෂයා ඇතුළුුව නවකෙළ ලක්‍ෂයකුත් හා සමග බුදුං කරා අවුත් එකත් පසක සිටියාහා෴ එ වේලෙහි එ විට ගඳ කෙලියෙහි වැඩ උන් තිලෝක සවාමි…

ධර්ම කාණ්ඩයක්, කෝසල සංයුත්තයෙහි සූත්‍ර කිහිපයක්, චන්ද පිරිත, සුරිය පිරිත, ධජග්ග සූත්‍රය (අසම්පූර්ණ යි) Dharma kandayak,Kosala Sanyuththayehi Suthra Kihipayak,Chanda Piritha,Surya Piritha,Dhajagga Suthraya (incomplete)

පත් ඉරු31පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 45.5 × 6පත් ඉරු අංකනයඉලක්කම් ලෙස ඇති නමුත් පොත් කිහිපයක් හෙයින් අංකනයකම්බනැත  වැඩිදුර විස්තරයනමො බුද්‍ධාය෴ ඉතිපි සො භගවා අරහං සමමා සඹුද්‍ධො විජජාචරන සමපනෙනා සුගතො ලොකවිදූ අනුතතරො පුරිසධමමසාරථී සත්‍ථා දෙව මනුසසානං බුද්‍ධො භගවාති෴ ඉති,, මෙ කාරණයෙන්‍ද,, සො භගවා, , ඒ භාග්‍යවත්‍වූ බුදුරජානන් වහන්සේ,, අරහං,, රාගය ද ද්‍වෙසය ද මොහය ද යන කෙලෙසුන් කෙරෙන්…

ධර්ම කාණ්ඩයක් Dharma Kandhayak

පත් ඉරු16පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 54 × 7පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘කඃ’ දක්වාකම්බනැත  වැඩිදුර විස්තරයනමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස෴ ලංකිසසරො ජයතු වාණර රාජගාමි භොගින්‍දභොග රුචියත පීණ බාහු සාධූපචාර නිරතො ගුනසර්‍නනිවාසො ධමෙම ඨිතො විගතකොධදමදාවලේපො෴ යො සබබලොකමහිතො කරුනාධිවාසො මොකඛාකරො රවිකුලඹර පුනනචන්‍දා ඤෙයොදධිං සුවිපුලං සකලං විබුද්‍ධො ලොකුතතමං නමථ තං සිරසා මුණින්‍දං ... ප්‍රාඥයන් විසින් ප්‍රකාසිත වූ බුදුගුණ…

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com