Skip to content Skip to footer

සිංහල විමාන වස්තු ප්‍රකරණය Sinhala Wimanawaththu Prakaranaya

පත් ඉරු196පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 37.4 × 5.6,පත් ඉරු අංකනය ‘ක’ සිට ‘ඨෙ’ තෙක්කම්බසෙන්ටිමීටර් 38.5 × 5.8, කම්බ වර්ණ ගැන්වීම් හෝ මෝස්තර රටා දැක්වීම් කර නැත.වැඩිදුර විස්තරය නමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස෴ මහකාරුනිකං නාථං ඤෙය්‍යසාගර පාරගුං ‌ෙන්‍දති පුණගමභිරං විචිත්‍ර නය දෙසනං෴ යනු හෙයින් මේ විමාණවසතුපප්‍රකරණය කරණණා වූ මහා විහාරවාසි ත්‍රිපිටක ධාරී ධමර්‍මපාල නම් මහා සථවිරයන් විසින් ප්‍රකරණ…

සිංහල ථූපවංසය (අසම්පූර්ණ යි) Sinhala Supawansaya (Asampurnai)

පත් ඉරු115පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 38 × 5.5පත් ඉරු අංකනය‘ඞූ’ සිට ‘ඨූ’ තෙක්කම්බසෙන්ටිමීටර් 38.5 × 6 යුතු දැව කම්බ වන අතර වර්ණ ගැන්වීම් හෝ අලංකාර රටා දැක්වීම් සිදු කර නැත.වැඩිදුර විස්තරය ... තුන චතුමධුරයෙන් පුරා රජජුරුවං සවමීපයට ගොස් වැඳ එකත්පසව සිට දෙවයං වහංස අප දන්වනනක් ඇතැ යි කියා කියව යි කී කල අප විසින් ඊයෙ රෑ නපුරු සවපනයක්…

සද්ධම්මොපායනය Saddammopayanaya

පත් ඉරු81පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 47.7 × 6පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘ඞඃ’ තෙක්කම්බසෙන්ටිමීටර් 47.9 × 6.5, කම්බ වර්ණ ගැන්වීම් හෝ මෝස්තර රටා දැක්වීම් කර නැත.වැඩිදුර විස්තරය නමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස෴ කවි චක්‍රවර්ති අභයගිරිවාසි ආනන්‍ද සථවිර පාදයො තමන් ගෙ පරම මිත්‍ර වු බුද්‍ධ සොම නම් භික්‍ෂු කෙනෙකුන් සාසනයෙහි උකටලීහ යනු අසා ඔවුන්ට අවවාද පිණිස මෙ සද්‍ධමෙමාපායනය…

හෝඩියක් Hodiyak

පත් ඉරු7පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 40 × 5පත් ඉරු අංකනයනැතකම්බනැතවැඩිදුර විස්තරය දීස් කොතතු කොඹුව ද අකරදා ඇලපිලල ද සින්කු අල්වීම ද ... නාද නයනන ද ප්‍රදේස් පයනන ද බ්‍රංගු බයනන ද පොත් වල හිමිකරුබී. පී. නිරෝෂන් විජේරත්න, බෝගහවත්ත, උඩුමුල්ල, බළංගොඩ

හඳුනාගත නො හැකි කවි පන්තියක් හා මන්ත්‍රයක් Hadunagatha Nohali Kavi Panthiyak ha Manthrayak

පත් ඉරු1පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 61.5 × 4පත් ඉරු අංකනයනැතකම්බනැතවැඩිදුර විස්තරය මරුවං මරා බුදු උනු මුනිඳු තිලව ට පෙරුමං බලෙං දං දී බුදු වෙලා සි ට සුරුවං මෙ කවි යවහං දෝස දුරු කො ට සමු දෙං මෙ රාම ගෙ යක්කං කියනන ට ... චක්‍රවාට සිව් දිවදිං කොදෙවු ලෝ තල මා අගග්‍ර උතුං පඬිපුර පාලඟ ඉපදෙවු වර මා ශක්‍ර විෂනු…

හඳුනාගත නො හැකි කවි පන්තියක් Hadunagatha Nohali Kavi Panthiyak

පත් ඉරු1පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 104 × 3පත් ඉරු අංකනයනැතකම්බනැතවැඩිදුර විස්තරය පුරාතැනෙහි කප උපත පලමුවෙ න් වරා වෙසින් පැන දෙරණ ඉරුවෙ න් පුරා ජලය බඹ උසට ගැළුවෙ න් මෙ රාමා ගෙ පන ගෙන දෙනි එ අනි න් ... සදෙද ... කු ගෙ බඩු හවුලෙ තිබුනු ක ඩෙ සිත්හරුකමක හැටි බලමු කරපු වැ ඩෙ පතතට බැට දෙමින් පෙරලාපු ම ඩෙ…

සෙත් දීමේ කවි පන්තියක් Seth Deme Kavi Panthiyak

පත් ඉරු6පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 29 × 5.5පත් ඉරු අංකනය‘ක 1’ සිට ‘කු 6’ දක්වාකම්බනැතවැඩිදුර විස්තරය දහන් සුද්‍ධෝදනම් නරනිඳු ඒ බබ තලයට වඩිමි න් සුඳුන් කිරි පැන් කසා පිනි දිය මවා මහ බබු දුන් තැ න් සඳුන් කිරි පැන් ඉසපු භූමිය සුද්‍ධ කල අනුහසයෙ න් සඳුන් කරඬුවෙ එලි සෙත් කර සියළු රෝ දුක් හරිමි න් ... ධරා තිරසේ පෙන…

සැවුලා වන්නම Saula Wannama

පත් ඉරු1පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 99 × 4පත් ඉරු අංකනයනැත කම්බනැතවැඩිදුර විස්තරය තත්තන තතන තනතනා තම්තන තාන තන තම්ද නා නා ... මට දැන් නැත දැනුං කියනා වනනමෙන් කවියක් නකියන් නුබලා වන් ගුරුව රු නෙලබුන් නිදිමතින් විදිමින් තද දුකින් විය වන් කල ගුසින් ගහානත වැද නද කෙ රු මෙ වදන් බස සෙයින් කර දුන් ශටි මෙ දැන් අහපන් සකි මගේ…

සව්දමක් Saudamak

පත් ඉරු1පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 109 × 3පත් ඉරු අංකනයනැත කම්බනැතවැඩිදුර විස්තරය ඉර හඳ අපෙ මුනි මෙ කපට පලමු ව ගනඳුරු බිඳ හරිමි න් ඉපද එ බෝසත් සාව කුලෙයේ සඳ මැද ලප කරමි න් ඉසිවර තෙතිය එදා පටං මේ ලොවයට සාදා දු න් ඉ යනන මුල් කර ඉරිදා දවසට කියා නමමි සවුද න් ... සැම මුනිඳු සහ පිරිවර සමගිං පැතු…

සමන් දෙවියන් ගේ කවි Saman Dewiyange Kavi

පත් ඉරු1පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 74 × 3.5,පත් ඉරු අංකනයනැතකම්බනැතවැඩිදුර විස්තරය එබූ එ සිරි පා සමනල විග සේ දිලී තිබෙ යි ශාසන පන්දහ සේ බෙදී දෙ පස දෙවියො සිට අහ සේ බලා සමන් දෙවියෝ වැඳ සතො සේ ... ගුවන් තලේ වැඩ සිට පෙර මුනි ස ඳ සමන් රැසින් ගනඳුරු බිඳ හැර ත ද මෙවං සියළු අනුහස් පෑ මුනි ස…

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2023.   labunoruwakanda@gmail.com