Skip to content Skip to footer

කාව්‍යසේකරය Kavyasekaraya

පත් ඉරු67පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 47 × 3.7,පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘ඞි’ දක්වාකම්බ නැත.වැඩිදුර විස්තරයපිරි සරසවිය ර ස සුබ තරඟ නතමින් රැ ස රන්වන බර නිවෙ ස වඳිම් මුනි රජ සයුර සහතො ස ... කවිසෙඛර නමි න මේ ලිවු පින්පු රා යුත් මෙ කී බන එළුවෙ න විද සව් සැපත් නිතො රා අසා සිත තුටු ව න නො වැද…

හඳුනාගත නො හැකි කවි පන්තියක් හා මන්ත්‍රයක් Hadunagatha Nohali Kavi Panthiyak ha Manthrayak

පත් ඉරු1පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 61.5 × 4පත් ඉරු අංකනයනැතකම්බනැතවැඩිදුර විස්තරය මරුවං මරා බුදු උනු මුනිඳු තිලව ට පෙරුමං බලෙං දං දී බුදු වෙලා සි ට සුරුවං මෙ කවි යවහං දෝස දුරු කො ට සමු දෙං මෙ රාම ගෙ යක්කං කියනන ට ... චක්‍රවාට සිව් දිවදිං කොදෙවු ලෝ තල මා අගග්‍ර උතුං පඬිපුර පාලඟ ඉපදෙවු වර මා ශක්‍ර විෂනු…

හඳුනාගත නො හැකි කවි පන්තියක් Hadunagatha Nohali Kavi Panthiyak

පත් ඉරු1පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 104 × 3පත් ඉරු අංකනයනැතකම්බනැතවැඩිදුර විස්තරය පුරාතැනෙහි කප උපත පලමුවෙ න් වරා වෙසින් පැන දෙරණ ඉරුවෙ න් පුරා ජලය බඹ උසට ගැළුවෙ න් මෙ රාමා ගෙ පන ගෙන දෙනි එ අනි න් ... සදෙද ... කු ගෙ බඩු හවුලෙ තිබුනු ක ඩෙ සිත්හරුකමක හැටි බලමු කරපු වැ ඩෙ පතතට බැට දෙමින් පෙරලාපු ම ඩෙ…

සෙත් දීමේ කවි පන්තියක් Seth Deme Kavi Panthiyak

පත් ඉරු6පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 29 × 5.5පත් ඉරු අංකනය‘ක 1’ සිට ‘කු 6’ දක්වාකම්බනැතවැඩිදුර විස්තරය දහන් සුද්‍ධෝදනම් නරනිඳු ඒ බබ තලයට වඩිමි න් සුඳුන් කිරි පැන් කසා පිනි දිය මවා මහ බබු දුන් තැ න් සඳුන් කිරි පැන් ඉසපු භූමිය සුද්‍ධ කල අනුහසයෙ න් සඳුන් කරඬුවෙ එලි සෙත් කර සියළු රෝ දුක් හරිමි න් ... ධරා තිරසේ පෙන…

සමන් දෙවියන් ගේ කවි Saman Dewiyange Kavi

පත් ඉරු1පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 74 × 3.5,පත් ඉරු අංකනයනැතකම්බනැතවැඩිදුර විස්තරය එබූ එ සිරි පා සමනල විග සේ දිලී තිබෙ යි ශාසන පන්දහ සේ බෙදී දෙ පස දෙවියො සිට අහ සේ බලා සමන් දෙවියෝ වැඳ සතො සේ ... ගුවන් තලේ වැඩ සිට පෙර මුනි ස ඳ සමන් රැසින් ගනඳුරු බිඳ හැර ත ද මෙවං සියළු අනුහස් පෑ මුනි ස…

සන්නි යක්‍ෂයින් ගේ කවි Sanni Yakshainge Kavi

පත් ඉරු1පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 93.5 × 4පත් ඉරු අංකනයනැතකම්බනැතවැඩිදුර විස්තරය ධොලොශ් දහස් උශ ඇති ර්‍ප වත පිට වැශෙමින් නොල ශේ ධොලොශ් දහස් බිශඋන් ගෙන් වරන් ලබා ගෙන සතො ශේ නොලස් ව පෙර රුසි කි ශම ...බද වාශේ විග ශේ කළු යකු රුව දකුන අබා වන් ඇල යක්‍ෂනි මෙලෙ ශේ ... ගුලියක් පමන ගැට තුබ ඉසම ගි ණ වලියක්…

සන්නි යක්ෂයින් ගේ කවි හා යාතිකාවක් Sanni Yakshainge Kavi Ha Yathikawak

පත් ඉරු1පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 79 × 3.5පත් ඉරු අංකනයනැතකම්බනැතවැඩිදුර විස්තරය බූත තද යක් සෙ න් දෑත අත පය සන්‍දි වවුළු න් නාත දෙවි බලයෙ න් වාත සනනිය ඇවිත් පුදග න් ... මනත්‍ර යනත්‍ර ලක්‍ෂ ගනං පන්සියේ දැහැන පංසියේ පිරිත් නමසියේ ඇනුහුන් සත්තක්ක්‍රියාවේ ආඥාව ආනුබාව මෙහි ශැරිර සීමඟේ පිහිටට එ ආනුබාවයෙන් කයට පැමිනි යක්‍ෂ පික්‍ෂි යක්‍ෂ ඕල්මාද ලේ…

සන්නි යක්ෂයින්ට කවි Sanni Yakshainta Kavi

පත් ඉරු1පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 38 × 3පත් ඉරු අංකනයනැතකම්බනැතවැඩිදුර විස්තරය දිවගුරු මුනි එක ල් උතුරට වරං දෙන ක ල් පිරිවර ශම සිය ල් නුවර ඇරියෝ ජනපොත එක ල් ... අසුට නැගී මුනි වැඩිය යි සුශු දී වැඩ තෙද මුනි රජ ගන්ගාවේ දී කපා දැමූ ඉස දාතුව පැහැ දී දෙමල සනනි ඇරි එ අනිං පැහැ දී පොත් වල හිමිකරුබී.…

සන්නි යක්ෂයින්ට කවි Sanni Yakshainta Kavi

පත් ඉරු6පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 24 × 4පත් ඉරු අංකනය‘කෘ’ සිට ‘කෟ’ දක්වාකම්බනැතවැඩිදුර විස්තරය තබුරු රන්වන් පාට සියොලඟ දෙවුර නෛ පෙන දෙකකි නා වෙළු නෛ කඳ කුමරු දැලෙ යක්‍ෂ අවතාරයකි නා බැළු දෙසෙ ශැම තැන යකුනි තෙර තද ලෙඩ කරව නා මුළු ලොවේ සිටි යකුන් ශමට ම කළු කුමරු නායක උ නා ... විසාලා මහා නුවෙර පිරිපත අසාලා මුනි…

සන්නි යක්‍ෂයින් ගේ කවි (සන්නි දහ අටේ කවි) Snni Yakshainge Kavi

පත් ඉරු10පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 22.5 × 4.5පත් ඉරු අංකනය‘ග’ සිට ‘ගෟ’ දක්වාකම්බනැතවැඩිදුර විස්තරය ඈත යොදුන් උඩු ගුවනේ සිටග න පාත බැසපි රෑ උනු බව දැනග න වාත බූතයෙන් සොල්මන් කරව න වාත සනනි එයි පුද ඉලලාග න ... වට කෙල කෙල අවතාර කර නෙන් දුටු තැනදී ගොස් බය කර නෙන් අටවිසි පිරිතේ අන පවති නෙන් වට සනනිය නර…

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com