Skip to content Skip to footer

යම කාලය හා පිදේනි කවි පොතක් (අසම්පූර්ණ යි) Yamaka Kala Ha Pideni Kavi Pothak (incomplete)

පත් ඉරු8පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 24 × 4.5පත් ඉරු අංකනයඅවිධිමත්කම්බනැත  වැඩිදුර විස්තරයනමො බුද්‍ධාය ෴෴ යම රජ කාලම් පොර ණ කිවු රුශිවරු පෙර ලකු ණ රතු වතු ගෙන විගසකි ණ යම රජ කාලම ඇදි ණ ... මැදට එ ගෙපපසකුත් බෙදමි නෙන පුළුැටු ද පස් වගයක් ද සද නෙන ගොටු නවයක් එහි මැදට පුද නෙන යම කාලෙ මේ ලෙශ දැනග…

මන්ත්‍ර සහ වෙද පොතක් (අසම්පූර්ණ යි) Yanthra Saha Weda Pothak (incomplete)

පත් ඉරු30පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 14.5 × 4පත් ඉරු අංකනයකොම්බුවේ’ සිට ‘ද’ දක්වා,කම්බනැත  වැඩිදුර විස්තරයල් මතුර වලලනු සන්නි දහ අටට යක්ෂ විකාරයට මිදුල ... රකඩමන් කඩුලල ලග සිටගන ඉස අලලාගෙන මේක සත් විටක් ... රනු යක්සයො දුවෙත් යක්‍ෂ විකාර ඇරෙයි ඉස අලලා මතුලොත් යකු දා අළු වෙයි තෙල් මතුරනු අංගං සූනි යං නො වදී යකුං බැදීමට…

මන්ත්‍ර සහ යන්ත්‍ර පොතක් Yanthra Saha Manthra Pothak

පත් ඉරු26පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 21 × 5පත් ඉරු අංකනයකොම්බුවේ’ සිට ‘ද’ දක්වා,කම්බනැත  වැඩිදුර විස්තරයඕනනමෝ සුර ගරුඩ ගාන්‍ධරුර්‍ව ආකාස පාතාල උලලාළ කපාල යක්‍ෂ යකිනිං ප්‍රලේ කෝට කලේ විටිං යතතු වලලලක් ගණිමිං ඔබ ගේ ඉස මුදුනේ සවනගෙගන තිලෝගුරු බුදු රජානන් වහන්සේ ය නලල චක්‍රයෝ ය බැම විෂණු ය නාසේ නාසාඟ්‍රනාවෝ ය මුඛෙ මුඛෙසවරයෝ ය ... ඕනනමඃ ආද්‍රිවිනා…

මන්ත්‍ර පොතක් (අසම්පූර්ණ යි) Manthra Pothak (incomplete)

පත් ඉරු20පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 18.5 × 4පත් ඉරු අංකනය‘සව’ සිට අරඹා ඇති නමුත් අවසන් පත් ඉරු අංකනය කර නැතකම්බනැත වැඩිදුර විස්තරය... දෙවතාවා පිහිටුවා සිමා බැන්‍දං එලිපතත බ්‍රහමාල දෙවතාවා පිහිටුවා සීමා බැන්‍දං නිදි ඔත් යහන කන්‍ද කුමායිං පිහිටුවා සිමා බැන්‍දං යන එන තැන ගන්‍දමාදන දෙවතාවා පිහිටුවා සීමා බැන්‍දං දූ දරු ගව මහිස සිය නැසියනට සල…

මන්ත්‍ර පොතක් Manthra Pothak

පත් ඉරු24පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 17.5 × 4.5පත් ඉරු අංකනය‘සව’ සිට අරඹා ඇති නමුත් අවසන් පත් ඉරු අංකනය කර නැතකම්බනැත. වැඩිදුර විස්තරයඕං ඩයි අලලිතතමුහා අත්තෙයි පිතත උකකු හරික් උමයිල් වරකකා වර වා මුරුඟා වරමාල මුරුගා වර වා මුරුගාව තෙද මුතිතිල් ඉටටමියානේ මුදල් අමුදපෙපත් කරණ ඕං අඉසවුවුල් සිවය නමඃ සරවන පවසත් මුඛාය නමඃ ෴ පරකකුඩුඹිරානෙ නමඃ…

මන්ත්‍ර පොතක් Manthra Pothak

පත් ඉරු 13 පරිමාණය සෙන්ටිමීටර් 15 × 5 පත් ඉරු අංකනය ‘ක’ සිට ‘කෛ’ දක්වා කම්බ නැත. වැඩිදුර විස්තරය සර්‍වඥ ඥාණය තුන් ලෝ වැසියනට ආධාර වු හෙයින්‍ද ෴ යන් කින්කි විතතං යන ගාථාවයෙහි අභිපප්‍රාව නම් ෴ යක්‍ෂයාට තෙල් නූල් සාතතුවට ද යක්‍ෂ මුරුතතාවට ද යක්‍ෂ උපදද්‍රාවට යහපොති කොල මැඩීමට පලමුවෙන් ගල් හතරකට පුරවා කමතේ හතර කොන වලලනු ගාථාව ලියා ... විඩිඩීකි භාන්‍දු පාකිතු භාන්‍දු කවි කවිලලු සොලලකරවිසලාතු…

මන්ත්‍ර පොතක් (අසම්පූර්ණ යි) Manthra Pothak (incomplete)

පත් ඉරු3පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 22 × 6පත් ඉරු අංකනයඅවිධිමත්කම්බනැත. වැඩිදුර විස්තරයඕනනමො අගසථි නම් මුනිවරයා නම් වහන්‍ෂ් කෛලාසනේ උනු කරවා චන්‍ද්‍ර සූරිර්‍ය දෙදෙනා නාලෙ ලවා අනොතතත විල ලෙවාක්‍රලන්‍දි කලඹා ආන්‍දනං නාග රාජයා අලලා සිර කර පැලද ගත් ආඥාවෙං ආනුභාවෙං එක්‍ෂිය අටක් වඳුරු පරඟි මැකි මැකි සුං සුංව යේසවඃ ... කස පැං වතුරට හො අටතුරාසියක් මතුරා දෙනු…

පිස්සු බල්ලන් කෑවාට වෙදකම්, පිදේනි කවි පන්තියක්, යන්ත්‍ර කීපයක් Pissu Ballan Kewata Wedakam,Pideni Kaviyak,Yanthra Kihipayak

පත් ඉරු22පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 19 × 4පත් ඉරු අංකනය‘ක 1’ සිට ‘ඛී 18’ දක්වාකම්බනැත. වැඩිදුර විස්තරයවියරු හුනු බළුැ දුටු කල ෴ සවාතරතතුලා ගජතතු දුලාචාරි සුනකො පුඤඤ භවීයයතී ෴ මෙ මනත්‍රය කියනු නොකත් ෴ පසු ව කාපුවා ම බෙහෙත් කියනු ලැබෙ ෴ අරළුැ බුළුැ නෙලලි ඉඟුරු සිවිය කුරුදු මෙ කි දෙ එක විචරට කිරාගෙන අරළුැ පලමක්…

මන්ත්‍රයක් Mantharay

පත් ඉරු2පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 23.5 × 5.5පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘කා’ දක්වාකම්බනැත. වැඩිදුර විස්තරයඕනනාමෝ සඳගනා දේවින් වහන්‍ෂ් ගේ කුස පිලිසිඳ මලල රජජුරුවන්ට ජාතක ව උපං තොට යක්‍ෂයා යක්‍ෂනී දිවගුරු බුදු රජානන් වහන්‍ෂ් ගෙං වරං ලබාගන සන්මැත පුරයට පැමින සෙත් ශ්‍රි බිසව දැක ලෙඩ කිරත් මැ යි සිතා තොට කුමාර නං ලැබගන මේ නර ලොවට ගොඩ…

මන්ත්‍ර පොතක් (අසම්පූර්ණ යි) Manthra Pothak (incomplete)

පත් ඉරු13පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 21 × 4.5පත් ඉරු අංකනයඅවිධිමත්කම්බනැත.වැඩිදුර විස්තරයසවාහා ෴ නමො ත්‍රිපුර යමඩල නීල් ත්‍රිමෙසමන්මෙතතුමතත ආවනති මනත්‍රී ප්‍රමෙසී යාකේය ුම් ඕරාඩා නාරායන ීන නමඃ ෴ ඕකු සිරුකුලකකුයේළුන්කාරඩාරා එකකියෙළුැම් අහෙමද්‍රරචචීර වෙටටුම් අඩායි නාඩා ආඩායි නානාවර ගුරුවායාන් විචචිතතරචි සවිසායනේ ... ඕං භගති වීර නාරසිං බ්‍රහම විසනු මහෙසවරීනන් දහද්‍රහසති ත්‍රීසුලධාරනී හනුමනතා ධාරන ි ඕං විෂනු රතත …

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com