Skip to content Skip to footer

හෙන ගිනි තීන්දුව Hena Thinduwa

පත් ඉරු7පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 12.5 × 4.5පත් ඉරු අංකනය‘ක 1’ සිට ‘කු 5’ දක්වාකම්බනැතවැඩිදුර විස්තරය මන් මිත් ස්‍රාව නාරසිංහ භුපාලය ගරුඬ හරි හරාන් තෝ පල කටටු විසනු කමපි කමපතා මහරි මලධාරීත්‍රි සුල් කෛවේං වේ පොරචචි පොචචි උලයාඩි උලලාඩිතං කුරගබර්‍බනි සර්‍පල පාරමිතා පාතාල ධරනී තමරි තමරානී තාපුඩි වෙටටු කෛපුඩි වෙටටු තෙරි`චි වෙටටු ෴ ඕං කාමිතා ඔරුළුම් ප`චමාරා…

සූර්‍ය්‍ය දිෂ්ටි බන්ධනය Surya Dishti Bandanaya

පත් ඉරු1පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 69 × 5පත් ඉරු අංකනය‘ක 1’ සිට ‘කු 6’ දක්වාකම්බනැතවැඩිදුර විස්තරය ඕං හ්‍රි හනුමාතාටිලෝහී මේචී ලාට බාජාරාකත මේජිත් පිරුළුන් ශරිරතහාකේ ලාකිස් කේකා ජේහාල් හාල ් කේපා ගුජු ගුජු ක්‍රජේකාටි රාජා කේපාරා ජාකේ ආගේ කේගා යේමේ හේටෙ බන්‍දකේකුත් හනුමනතා බිරුන් පුලන්ද්‍රහාසඃ ෴ ඕන් ඉරනිල ... ඕන් කළුත්ඩ මුඩෙත් මරකකාල සෙල්ළුන් පාකකුඩ වෙතතිලේ අරුවාත…

සන්නි යක්ෂයින්ට මන්ත්‍ර කීපයක් Sanni Yakshainita Manthra Keepayak

පත් ඉරු1පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 84 × 4.5පත් ඉරු අංකනයනැතකම්බනැතවැඩිදුර විස්තරය ඕන් කදිරාකාරා වසල උඩතතිල් ජුලලු උර්‍ලලං ප්‍රාකකු රරරර බාහිස්කන්පික දෙවුරාඟ මානිසන් ඛීඋලඟපාදේස් සන්කපාල කටටු පල පල යක්‍ෂයා පල අඩා පල ෴ ඕන් හිර ගිනි කාලී පෙරුක් පෙරුප්‍රිනා දෙහෝ වර්‍ලල උරුජ්‍රවාසිලලා පූටටු හයි හයිදෙ බැස යවු යවු පූටටු පූටටු නාග අරවලි සිලන්‍දුකෙනාල ... බදු වලලිමාල දේව බදු…

සන්නි යක්ෂයින් ගේ යාදින්නක කොටසක් Sanni Yakshainge Yadinnaka Kotasak

පත් ඉරු1පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 19 × 4.5පත් ඉරු අංකනයනැතකම්බනැතවැඩිදුර විස්තරය ඉසේ කොටෙටට තබා මලමිනී කඳක් ගෙන මලමිනිය අතින් ගෙන උලා කකා සිටි තැනේ ... කලියුගෙ වරුෂයට වෙන ලෙඩක් නැති නමුත් සනනි ලෙඩ වැඩි වෙන්ඩ තිබෙන බව දකිමිනේ පොත් වල හිමිකරුබී. පී. නිරෝෂන් විජේරත්න, බෝගහවත්ත, උඩුමුල්ල, බළංගොඩ

ශාන්තිකර්ම කවි කීපයක් Shanthikarman Kavi Kihipayak

පත් ඉරු 1 පරිමාණය සෙන්ටිමීටර් 35 × 3 පත් ඉරු අංකනය නැත කම්බ නැත වැඩිදුර විස්තරය ඕං නමො වෙසමුනි කටටි වෙසමුනි මංඩල කටටි බද්‍ධ්‍රකාලි කටටි බද්‍ධ්‍රකාලි අනින් කටටි සිද්‍ධ පතතිනි කටටි සිද්‍ධ පතතිනි අනින් කටටි ස්‍රි විෂනු කටටි පාල්පාරි කටටි රුක්නාරි කටටි භුමදේවි කටටි නාඟ කන`ජවී කටටි නම කෙලක් දේවතාවුන් කටටි අසූ දහසක් දේවතාවියං කටටි ... කංදස් සවාමීයානේ හර හර ක්‍රතේසව්‍රර සවාමීයානේ හර හර පන්තිනි පුර නාරායනේ…

වෙසමුනි බන්ධනය හා ශ්‍රී විෂ්ණු බන්ධනය Wesamuni Bandanaya Ha Sri Wishnu Bandanaya

පත් ඉරු1පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 35 × 3පත් ඉරු අංකනයනැත කම්බනැතවැඩිදුර විස්තරය ඕං නමො වෙසමුනි කටටි වෙසමුනි මංඩල කටටි බද්‍ධ්‍රකාලි කටටි බද්‍ධ්‍රකාලි අනින් කටටි සිද්‍ධ පතතිනි කටටි සිද්‍ධ පතතිනි අනින් කටටි ස්‍රි විෂනු කටටි පාල්පාරි කටටි රුක්නාරි කටටි භුමදේවි කටටි නාඟ කන`ජවී කටටි නම කෙලක් දේවතාවුන් කටටි අසූ දහසක් දේවතාවියං කටටි ... කංදස් සවාමීයානේ හර හර ක්‍රතේසව්‍රර සවාමීයානේ…

විජ්ජා පාළු තීන්දුව හා විජ්ජා පාළු අලගු කැපීම Wijja Palu Thindu ha Wijja Palu Alagu Kapima

පත් ඉරු1පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 55 × 3.5පත් ඉරු අංකනය නැතකම්බ නැතවැඩිදුර විස්තරය ඕං ලාහීලා වටටු වටටු සොලලා බාදු සොලලා බාහි බාදු මානුගේ කාජේ එටටු මටටු කටටු භුතපප්‍රදාතා කටටු විසනු කටටු හනුමනතා කටටු පා...ත් බුදු රැස් අනිං උනා දෙවියං අනිං ඔහු ගේ යනත්‍ර දිෂටි මනත්‍ර දිෂටි හිර යි සලසස පස් විසි දහසක් බුදුං අනිං ඔහු සිටිනෙන් කුල නුවර මම…

වාහල බණ්ඩාර දෙවියන් ගේ කවි Wahala Bandara Dewiyange Kavi

පත් ඉරු7පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 26 × 4.5පත් ඉරු අංකනය‘ම’ සිට ‘මෘ’ දක්වාකම්බ නැතවැඩිදුර විස්තරය ස්‍රිලක් දඹදිව ට වැඩි යක් සෙනග ඉවත ට අඩියක් පසු නො කො ට වැඩිය වාහල දෙවිදු මෙ රග ට ... ඉසුරු ශකක්‍ර සිවු වරං දෙවි සිට දෙවාලෙන් කවෙ... නාත්‍ර බද්‍රකාලි සමගින් ඉ්සවර දෙවියෝ එ ති තෙදට ලඬ වසන පතතිනි දෙවෙල් බාගෙ දෙවි එ ති වරං…

රීරි සමයම Reri Samayama

පත් ඉරු2පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 33.5 × 5පත් ඉරු අංකනයනැතකම්බ නැතවැඩිදුර විස්තරය ... අබා මෙ ලෙසට ලෙ විලක් ඉඩ මැද අඹ නෙන් ... තට කටුව ගනිමිං නැගි ගොං වාහන පිටි නෙන් ... නා නා කර වට මල් වඩං ගෙර හෙල නෙන් ය... කල ලෙඩ මුදා ...නට රිරි සමයං බලිය දෙ නෙන් ... අකුන යකු ගේ මුතතු රිරු වමට යක්‍ෂනි අබමි…

රීරි යකා ගේ හා මදන යකා ගේ කවි Reri Yakage Ha madana yakage kavi

පත් ඉරු7පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 23 × 4පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘කූ’ දක්වාකම්බ නැතවැඩිදුර විස්තරය ඉවර වෙලා ඔද බස් තෙපල නෙන් පුවර නුවර ඔද යකුනි උප නෙන් වෙර කියන කවි කන් දි අස නෙන් අවර රීරි යකු සලිත කර නෙන් ... එ තැන් සිට නො ල න් නර ලොව බලා දිවශි න් රති කෙලියට ලොබි න් බදින සෙනේ දසවෙං නො…

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2023.   labunoruwakanda@gmail.com