Skip to content Skip to footer

සර්ප විෂ වෙද පොතක් (අසම්පූර්ණ යි) Sarpa Visa Veda Potak (incomplete)

පත් ඉරු12පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 35 × 6.5පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘කෟ’ දක්වාකම්බනැත  වැඩිදුර විස්තරයඕං ගරුඩ පක්‍ෂි මහාරාජ ගරුඩ හල හල විසව විස බසි සොඃ෴ ඕං ගරුඩ හලා හල විසාදීර්‍ගග විවර්‍තත විස නයා කැ විස කුප පිටි ශන් විස නහි නහිරෙ නහි෴ විස බානු ඉක්බිති අට කුලේ නයින්ට පිලියම් කියනු ලැබේ෴ ඕං පිය පිය අන්තෙසවඃ෴ විසහ…

වෙද පොතක සන්නයක් Veda Potaka Sannayak

පත් ඉරු73පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 44 × 5.5පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘ඛෛ’ දක්වාකම්බනැත  වැඩිදුර විස්තරයනදීසජෙර්‍ජාවීරතරුඃරිද්‍රන්‍දදඃ කකුභොජර්‍ජුනඃ පාත්‍ර්‍ථඃ කිරිට විජයාසෙවතවාභොධජයඃ෴ 24෴ කොලොම් කඩමපු෴ කඳඹඃප...කොතීපොදාසව්‍රක්‍ෂා හලිප්‍රියඃ ෂට්පදෙෂෙටා ව්‍රතති පුෂෙපාද්පෙතා භලධරප්‍රියඃ෴ 25෴ පලොල් පාතිරි෴ අමොඝා පාටලීසඵාලීක්‍රිෂණා ව්‍රර්‍තතාඵලොරු භාවසනනදූතී කුම්භීකාතාඹ්‍ර පුෂපාඹුවාහිණි෴ 26෴ මුරුඟ෴ මිරිකුළුැ෴ සමුරුන්කෛ෴ සොභජනසසිගගෘතික්‍ෂන කාක්‍ෂීද්‍වවොච කාෂපදං ... රත් නිතුල් අති උඩයන් කොටටන් පෙරුන්කායන් සිවසළුනු වදකසා තිපපිලි නෙළුන්…

වෙද පොතක සන්නයක් (අසම්පූර්ණ යි) Veda Potaka Sannayak (incomplete)

පත් ඉරු158පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 51 × 5.5පත් ඉරු අංකනය‘1’ සිට ‘155’ දක්වාකම්බනැත  වැඩිදුර විස්තරයරනතාවුය ද ... අමරුන්‍ද ... බත් ... පිනි ඇති රළුැ බත් ද හම සිහිල් බත් ද අසුචි අපවිනු බත් ද විදහී ඇඹුල පැහැර සිටි බත් ද සුකිකා අමුවෙන් වියලුනු බත් ද අඩ ...පළුැ බොගො කොට බොන පැනින් උපුලවත් ලද දන්නා ආහාරය ද න…

වෙද පොතක් Veda Potak

පත් ඉරු19පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 32.5 × 6.5පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘ඛා’ දක්වාකම්බනැත  වැඩිදුර විස්තරයණමස්මෛභගවතෙ ඝ්‍රර්‍හතේ සම්‍යක් සම්බුද්‍ධාය෴ ශ්‍රී නාරද මුනිස්‍යා මුඛපඞකජවාහිනි සාරද මඛිලවා ගෙද්විපාතුවසසර්‍ව මඟලං෴ බො ගස්, අරසුමර,෴ මඟල්‍යඃ කෙසවොවාසසෛවත්‍යා ව්‍රක්‍ෂඃ පවිත්‍රකඃ අසවතර්‍ථ බොධිද _දිගෙ_ධෟ යුසමලසත්‍රොගජසතඃ෴ පිපඵල්‍යඃක්‍ෂීර ව්‍රක්‍ෂඃසමසාමලොමහුපර්‍නතිකඃ෴ බෙලිබිල්වම්෴ මාළුරශ්‍රීපලොඛිලවශා`ධිල්‍යො නීල මල්ලිකා මහාකපපිත... ඵසොමවඃඟල්‍යාඃ ප්‍රතිමාරුතඃ ගගග 220-සුදුළුනු, වොංකාඋලලි෴ රසොතො ලඝුනො ප්‍රිෂෙටා මෙලගන්‍ධො ම්‍රහෞෂධඃ අසුරපුරමපුට …

රෝග විනිශ්චය Roga Viniscaya

පත් ඉරු79පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 39 × 5.5පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘ඞෙ’ දක්වාකම්බනැත  වැඩිදුර විස්තරයනමසෛතසෛම භගවතෙර්‍හතෙ සම්‍යක් සඹුද්‍ධාය෴෴ ප්‍රනමජගවුතතපපතති, සථිති සංහාරකාරණං සවර්‍ගගයොද්‍වාරං ත්‍රෛලොක්‍ය සරණං සිවං෴ නා නා මුනීනාන්`චව තෛරිදානීන් සමාසතඃ සදිභිසජානියො හාත්සොපද්‍රවාරිෂටනිදානලිඟො නිබධ්‍යතෙ රොග විනිසචයොසන්෴ ශිවන් ප්‍රණම්‍ය අයන් රොග විනිශචසඃ නිබධ්‍යතෞ යනු මෙහි ක්‍රියාකාරක පද සම්බන්‍ධ යි, ඊශවරසා වැඳ මේ රොගවිනිශචය තෙම බඳනා ලැබේ෴ අපි…

ජ්‍යොතිෂ කවි පොතක් Jyotisha Kavi Potak

පත් ඉරු10පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 30.5 × 5.5පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘කෟ’ දක්වාකම්බනැත  වැඩිදුර විස්තරයඅජ අසවිද හත මුල පුන පුවපුටු ප ය දිජ බල පස නැකතේ ලත් පාද ය නිජ කීර්‍තතිය අඩ දබර ම පැමිනි ය කුජ හත් අවුරුදෙද පල මෙහෙම ය ... කනනි බුදහු කටකෙට පනලා යේ සිංහ මිතුන පෙරලී ම බලා යේ බඩගානා කලමින් මකරා…

සර්වාංග වෙද පොත Sarwanga Weda Potha

පත් ඉරු417පරිමාණයඅඟල් 6 1/4 x 1 1/2පත් ඉරු අංකනයඅවිධිමත්කම්බනැත  වැඩිදුර විස්තරයකුබුරු එඩරු කරද ඇට සමගින් කන්‍ද කුමර මුරුවා ඇට ගනෙන් කදුරු එරබදු කන බිජු ගන් මෙ කි බිජුත් පත පත අරගනෙන් තල ද කොසබ ඇතතන ඇට ගන් පතක් පමන රුශ ගනිමිනෙන් තොර ද පුස් ඇට සනනි නායමින් නික ද කුබුරු වෙලා ගනිමිනෙන් ... අටසියක් සුනියං…

වෙද පොතක් Weda Pothak

පත් ඉරු37පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 8.5 × 3.5පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට අරඹා ඇත. අවසන් පත් ඉරු අංකනය කර නැතකම්බනැත  වැඩිදුර විස්තරයදහ අට කොලෙට පාවටටා මුල් තොටිලල පොතු සුදු ළුෑනු රතු ළුෑනු මෙවා කොටා වඬුවෙ උයා මිරිකා කොසබ තෙල් ගිතෙල් සම ව දෙනු බඩ අඩසසියට ලැපැතත අඩසසියට කුපපිමෙය කොල සීනකකාරං තල තෙල් මුසු ව දෙනු උන…

වෙද පොතක් (අසම්පූර්ණ යි) Weda Pothak (incomplete)

පත් ඉරු9පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 22 × 4.5පත් ඉරු අංකනයඅවිධිමත් කම්බනැත  වැඩිදුර විස්තරයකරල්ශබො ගහ මුලයෙන් අරගෙ න කකාරමින් පිත් ශනනිය ධුරු ව න බුලත් මිරිශ් මුල් කකාල මෙ දියෙ න ගොළු බිහිරිය ශනනිය ධුරු ව න ... පුශ්ප හධුන් වැල් මී ධ ශැවංධ නා කලධ කලධ කිරමිං අබරාගෙ නා රබුඝ් ගොබ ධ යුශ උපපැනි ශමගි නා විමශවු ශැක නොව…

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com