Skip to content Skip to footer

ඇත් දත් කැපීම Ath Dath Kapima

පත් ඉරු66පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 34 × 5පත් ඉරු අංකනය‘1’ සිට ‘55’ දක්වාකම්බ නැත.වැඩිදුර විස්තරයනමසසර්‍ද්‍ධාය෴සුසතිගධ විශති නඛසත්‍වදීගර්‍ඝ හසතාපුනනාග පුෂප නයනා පාජුදීගර්‍ඝ කෝෂ අෂෙටානතරෛදර්‍ද ශතධෛරථවාප්‍රසුක්‍ෂාරෙනො ගජශශුභකරාසතව පාන්‍ෂිවෙන්‍ද්‍රා෴ ස්‍රසතිගධ,, ඉතා සිනිදු වූ,, විංසනි නඛා,, විශි නියපොතු,, භාන්‍වස්මිනහා,, දීගර්‍ඝ හසතා දික්‍වු සොඬ ඇති,, පුනනාග පුෂප නයනා,, දොඹ මලට බඳු වූ ඇස් ඇති,, පෟජු දීගර්‍ඝ කොසා,, පෟජු වූ දීගර්‍ඝවූ කෝෂ…

සර්ප විෂට මන්ත්‍රයක් Sarapa Wishata Manthrayak

පත් ඉරු3පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 18 × 4පත් ඉරු අංකනය‘1’ සිට ‘3’ දක්වාකම්බනැතවැඩිදුර විස්තරය නමෝ කිසියං දවසක කිසියං ගමනක් යන වෙලාවට කිසියං සර්‍පයෙක් දෂට කලේ නම් කිසියං බේතෙන් පිස දැමි ය කිසියං විස නැති යඃ අතතා විස පතතා විස බහු විස බහු නමෝ කළුවා ද ගනෙන් කළුවා අල ද ගනෙන් එළුවා ද ගනෙන් එළුවා අල ද ගනෙන්…

වෙද හා යන්ත්‍ර පොතක් Weda Ha Yanthra Pothak

පත් ඉරු 85 පරිමාණය සෙන්ටිමීටර් 21.5 × 5.5 පත් ඉරු අංකනය ‘ක’ සිට ‘ඝ’ දක්වා කම්බ සෙන්ටිමීටර් 22.5 × 6, කම්බා වර්ණ ගැන්වීම් හෝ මෝස්තර රටා දැක්වීම් සිදු කර නැත. වැඩිදුර විස්තරය වාතයෙන් උපං කුෂටය කොරශඩි වේ කළු වෙ වේදනා වේ ෴ පිනිං උපං කුෂට ධය වේ රත් ශරව ගනී ඇඟ සීගඩු වේ ෴ සෙලෙෂ්මාවෙං උපන් කුෂට කදුළු ගනිග වෙයි සිනිඳු වේ කැසුම් වේ සිදුප්…

මන්ත්‍ර කීපයක් හා වෙදකම් කීපයක් Manthra Keepayak Ha Wedakam Keepayak

පත් ඉරු01පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 35.5 × 5.5පත් ඉරු අංකනයනැතකම්බ නැතවැඩිදුර විස්තරය ඕන් ගරුඩ පක්‍ෂි මහා රාජ ගරුඩා හල්හලා සපර්‍ප විස භක්‍ෂි භක්‍ෂ පොඃ ෴ ඕන් සපර්‍ප ගරුඩා සාදනේසවහා ෴ ඕන් කුඹි කුඹි එසවාහ ෴ ඕන් හල් හල් යෙසවාහ ෴ මේ මන්ත්‍රවලිං ශම බැදි විෂ විරජා කපනු ෴ ඕන් ගන් ගන් පානී පොඃ ෴ බැඳි විස කපනු ...…

සර්වාංග වෙද පොතක් Sarwanga Weda Pothak

පත් ඉරු292පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 34 × 2.5පත් ඉරු අංකනයපත් ඉරු අංකනය කර නැත කම්බසෙන්ටිමීටර් 33.5 × 2.5, 1,2- කම්බා පිටත කළු පැහැයෙන් වර්ණ ගන්වා ඇත.වැඩිදුර විස්තරය නමො බුධධාය ෴ පිත් සනනියේ ගුන යි ෴ කරති සනනියේ ගුන යි පිත් සංනියේ ගුනට මුර උන ඇති කට වෙලෙ යි මුන පිපි හළුැ වෙයි ඉගෙන් පලල අත පය සීතල ඇ...…

වෙද පොතක් Weda Potak

පත් ඉරු73පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 27 × 5.5පත් ඉරු අංකනයඅංකනය අවිධිමත්කම්බනැත වැඩිදුර විස්තරය දෙනු෴ ... බඩේ රුජාවට පීදෙන්ඩ නැති එල එඬරු දළු පාවටටා දළු මෙ කී දෙ එක පමන ගෙන කොටා උනු දියෙන් දෙනු෴ ... ඇවිලිලලට පාවටටා කොල යුශ මනාවක් ගෙන හකුරු එකක රත් පාට වැටෙන කල්ක කකාරා දෙනු෴ කිරි බොනනට බැරුවාට අබිං පෙරුංකායං කංසා කොල මෙ …

වෙද පොතක් (අසම්පූර්ණ යි) Weda Pothak Asampurnai

පත් ඉරු74පරිමාණයඅඟල් 9 1/4 x 1 3/4පත් ඉරු අංකනයපත් ඉරු අංකනය කර නැතකම්බනැත වැඩිදුර විස්තරය මුල ය බැම නලල ද කැක්කු ... නද බැම යුග කුහු වි ... දිව මුල ගෙඩි පිපිරි සෙ ව ... යේ ලෙඩ ගැන දනු මෙ හැම ... මා නැකතින් දින දෙ ... දින පසින් යෙල මසකිං මරති නියතින් ඔහුට සු ... සින්…

කවි පොතක් හා වෙද පොතක් (අසම්පූර්ණ යි) Kavi Pothak Ha Weda Pothak (Asampurnai)

පත් ඉරු28පරිමාණයඅඟල් 8 x 1 1/4පත් ඉරු අංකනයපත් ඉරු අංකනය කර නැතකම්බනැත වැඩිදුර විස්තරය එරංදුනා ගෙන සුරත දරාගන අහසෙ තාරු රැස් එ කකා වරං සුදැති තෙද අසුර බවන් ... තේ ද රැස් එ කකා නරං රකිංනනට ක ... ලා තෙද රැස් එ කකා වරං මෙ මට ස්‍රි විෂනු ... බැහැ දැ කකා ... නිතුල් පො කැපිටිය පොතු…

වෙද පොතක් (අසම්පූර්ණ යි) Weda Pothak Asampurnai

පත් ඉරු50පරිමාණයඅඟල් 7 x 1පත් ඉරු අංකනයපත් ඉරු අංකනය අවිධිමත්කම්බනැත වැඩිදුර විස්තරය පුරව ලියන් ගානු රත නැති වෙයි ෴ වරා මුලේ පොතු පහලොස් කලද යි ඉට අර්‍ධභාගයත් ය හුනු එක කොට දෙසි ඇබුලෙන් අබරා ගුලි කොට සෙවනෙ වියලා තබා ඇග ගානු ... ත්‍රිපල් කසායට බැබිල මුල් තුන්පලමෛ පාවට්ටා මුල් පලමයි පෙනෙල කොල ඉස්ම නැලිය යි සාරන…

වෙද පොතක් (අසම්පූර්ණ යි) Weda Pothak Asampurnai

පත් ඉරු15පරිමාණයඅඟල් 7 1/2 x 1පත් ඉරු අංකනයපත් ඉරු අංකනය කර නැතකම්බනැත වැඩිදුර විස්තරය කටරොඩු මුල් කොල කුඩුමිරිස කොල මුල් නික කොල මුල් කොහොඹ කොල මුල් බටු කොල මුල් වරා කොල මුල් සුදු ළුැනු පත යි පස් කුළුැබඩු කරාබු ... මුනට ද පුර්‍ෂ බල වැඩිමට ද අත පය දනවාට ද අන්ඩවායට ද මොත්‍ර ලෙ තොරතාවට ද…

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2023.   labunoruwakanda@gmail.com