Skip to content Skip to footer

ධම්මපද ගාථා සන්නය Dhammapadaya Gatha Sannaya

පත් ඉරු123පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 40.5 × 5.5පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘ජෛ’ තෙක්කම්බසෙන්ටිමීටර් 41.5 × 5.5, කම්බ පිටත කහ සහ කොළ පැහැයෙන් වර්ණ ගන්වා ඇත.වැඩිදුර විස්තරයනමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස෴ මනො පුබබංගමා ධමමා මනොසෙට්ඨා මනොමයා මනසා චෙ පදුට්ඨන භාසති වා කරොති වා තතොනං දුකඛ මන්‍වති චකකංව වහතොපදං෴ ධමෙමා,, චෛතසික සවභාව ධමර්‍මයො,, මනො පුබබඟමා,, සිත පෙරදැරි…

දක්ඛිණ විභංග සූත්‍ර පද ඇනුම, දක්ඛිණ විභංග සූත්‍ර සන්නය Dakkhina Vibhanga Suthra Pada Anuma, Dakkhina Vibhanga Suthra Sannaya

පත් ඉරු34පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 35.5 × 5පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘ගා’ තෙක්කම්බසෙන්ටිමීටර් 36 × 5, පුස්කොළ පත් ඉරු දෙකක් එකට තබා මසා කම්බ සකස් කොට ඇත. කම්බ පිටත රතු සහ කළු වර්ණවලින් මදින ලද මල් ලියකම් හා මෝස්තර රටා දක්නට ලැබේ.වැඩිදුර විස්තරයනමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස෴ එවමෙම සුතං එකං සමයං භගවා සකෙකසු විහරති කපිලවත්‍ථුසමිං …

චුල්ලකම්ම විභංග සූත්‍ර පද ඇනුම, ධර්ම කාණ්ඩයක්, සුභ සූත්‍ර සන්නය Chullakamma vibhanga Suthra Pada Anuma, Dharma Kandayak, Subha Suthra Sannaya

පත් ඉරු39පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 44.5 × 5.5පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘කෟ’ තෙක් සහ ‘ක’ සිට ‘කඃ’ තෙක්කම්බනැත.වැඩිදුර විස්තරයනමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස෴ එවමෙම සුතං එකං සමයං භගවා සාවත්‍ථියං විහරති ජෙතවනෙ අනාථපිඬිකසස ආරාමෙ෴ එවමෙම සුතං,, මෙ,, එවං සුතං,, එකං සමයං,, භගවා,, සාවත්‍ථියං,, ජෙතවනෙ,, අනාථපිඬිකසස ආරාමෙ,, විහරති ... යන අභිප්‍රායෙන් භජනය සෙවනය පයිරුපාසනය කෙරෙමි,, භවං ගොතමො,,…

අනුරුද්ධ ශතක සන්නය (අසම්පූර්ණ යි) Anurudda Shathaka Sannaya (Incomplete)

පත් ඉරු42පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 42.5 × 5.5පත් ඉරු අංකනය‘කෘ’ සිට ‘කඃ’ තෙක් සහ ‘14’ සිට ‘46’ තෙක්,කම්බ නැත. වැඩිදුර විස්තරය...ණ්මයුඛාඃ,, ෂට් වනර්‍නයක් ඇති,, කුඹියඃ,, සි...ර වූ යමෙක් තෙම,, සිතිමිනි සකලවන්‍ද,, ඉන්‍ද්‍ර නීල මානික්‍ය ඛඞග යුගලයකට බදු වූ,, සොභෙ,, ප්‍රභා ඇති,, ත්‍රෛලොචන යුගලය,, `විජානාං,, තෙත්‍රෙ,, බ්‍රාහමන විභුහට,, අදාත්,, දීන්‍ද,, විසවනතරාත්මා,, වෙසසනතර රජ වූ ද,, යඃ,, යමෙක් තෙම,,…

සෙත් පිරිත් සන්නයක් (අසම්පූර්ණයි) Seth Pirith Sannayak (incomplete)

පත් ඉරු7පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 42.5 × 6පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘උ’ දක්වාකම්බනැත  වැඩිදුර විස්තරයනමො තසස භගවතො අරහතො සමමාසඹුද්‍ධසස෴ යෙ සනතා සනත චිතතා තිසරණ සරණා එතථලොකංතරෙවා භුමමා භුමමාච දෙවා ගුණගණගහනබභ්‍යවටා සබබකාලං එතේ ආයනතු දෙවා වරකනකමයෙ මෙරුරාජෙ වසනෙතා සනෙතා සනෙතා සහෙතුං මුනිවරවචනං සොතුමගගං සමගගං෴ එතත,, මෙ සක්‍වලද,, ලොකනතරෙවා,, පරසක්‍වල,, වරකනසමයෙ,, උතතමකා`චමයවූ,, මෙරුරාජෙ,, මෙරුවෙහිද... අතඛො අඤඤතරා දෙවතා අභිකඛනතාය…

සුනේත්‍රා මහා දේවි පිරිවෙන් රාජමහා විහාරයට දුන් විහාර පූජා සන්නස Sunethra Devi Maha Piriwen Rajamaha Viharayata Dun Vihara Puja Sannasa

පත් ඉරු17පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 31 × 5පත් ඉරු අංකනය‘ඛෙ’ සිට ‘ගෛ’ දක්වා,කම්බනැත  වැඩිදුර විස්තරයනමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස෴ චතුදදිසායාත ජිණත්‍රපාණං ඔපාතභුතං ඝරමාසිතසස යදිචඡිතපපචචය දාන හේතු දෙවදදුමොචාසි මහාජණානං෴ යනු හෙයින් සවසති ශ්‍රී සාරගුණහුෂණ නෛක කවිජණ වර්‍ණණනීය මභාසමමත ඕපපාතික සූර්‍ය්‍ය ප්‍රභාධාරිත රාජවංසානුගත විජයබාහු රාජ පරමපරාවෙන් පැවත ආවා වු දඹදෙනිපුර රජ කල කලුන්‍දා කාලිඟ ශ්‍රී විජයබාහු…

සිවි ජාතකය, වසල සූත්‍ර පද ඇනුම සහ සන්නය Sivi Jathakaya, Vasala Sutra Pada Anuma Saha Sannaya

පත් ඉරු48පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 45 × 6පත් ඉරු අංකනය‘1’ සිට ‘33’ දක්වා හා ‘ක’ සිට ‘කෘ’ දක්වා,කම්බනැත  වැඩිදුර විස්තරයනමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස෴ තව ද මහ මුහුඳ සෙ ගැඹුරු වූ ගුන ඇති සර්‍වඥයන් වහන්සේ ජෙතවනාරාමයෙහි වැඩ වසන සමයෙහි එක් අකුරක් ගසා හන්‍ෂයකු මැරූ භික්‍ෂුවක් අරභයා මේ ජාතකය දක්‍වන ලද෴එ කෙසෙද යත්෴ ශැවත්නුවර යාළුවො දෙදෙනෙක්…

සන්ධිකප්ප සන්නය Sandhikappa Sannaya

පත් ඉරු137පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 44 × 5.5පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘ඣ’ දක්වාකම්බනැත  වැඩිදුර විස්තරයනමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස෴෴ සෙට්ඨං තිලොකමහිතං අභිවන්‍දියගගං බුද්‍ධඤච ධමමමමලං ගණමුතතමඤච,, සත්‍ථුසස තසසවචනන්‍ථවරං සුබොද්‍ධුං,, වකඛාමි සුතතහිතමෙත්‍ථ සුසන්‍ධිකපපං෴ සෙට්ඨංති එකං පදං තිලොකමහිතතති එකං පදං අභිවන්‍දියාති එකං පදං අගගනති එකං පදං බුද්‍ධනති එකං පදංචාති එකං පදං ධමමනති එකං පදං අමලංති එකමපදං ගණනති…

සතර බණවර සන්නය (අසම්පූර්ණ යි) Sathara Banavara Sannaya (Incomplete)

පත් ඉරු148පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 39.5 × 5.5පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘ජෛ’ දක්වාකම්බනැත  වැඩිදුර විස්තරයනමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සමබුද්‍ධසස෴ බුද්‍ධං ලොකගුරුං වීරං ජිනං අපපටිපුගගලං අඛිලං ඤෙය්‍යොදධිං ඤාණං නාමාමි ගුණසාගරං෴ නිමමලං නිපුනං අගගං ගමභීරං දුදදසංවරං ධමමං පාපනුද`චාපි නමාමි ජින දෙසිතං෴ සනතින්‍ද්‍රියං ගන`චාපි සුද්‍ධසීලං තපොධනං සාමීචිපටිපනනනතං නමාමි මුණිනොසිතං෴ ඉත්‍ථං වත්‍ථුතත යං සමමා නමසසනෙතන යං මයා කුසලං…

සතර බණවර සන්නය (අසම්පූර්ණ යි) Sathara Banavara Sannaya (Incomplete)

පත් ඉරු110පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 43 × 5.5පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘ඞ’ දක්වාකම්බනැත  වැඩිදුර විස්තරයනමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස෴ බුද්‍ධං ලොකගුරුං චිරං ජිනං අපපටිපුගගලං අඛිලං ඤෙය්‍යොදධිං ඤාණං නාමාමි ගුණසාගරං෴ නිමමලං නිපුනං අගගං ගමභීරං දුදදසං වරං ධමමං පාපනුදංචාපි නමාමි ජින දෙසිතං෴ සනතින්‍ද්‍රියං ගන`චාපි සුද්‍ධසීල තපොධනං සාමීචිපටිපනනනතං නමාමි මුනිනො සුතං෴ ඉත්‍ථං වත්‍ථුතතයං සමමා නමසසනෙතන යං මයා…

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com