Skip to content Skip to footer

බාලාවතාර සන්නය Balawathara Sannaya

පත් ඉරු78පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 44.5 × 5.3පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘ඞො’ දක්වාකම්බ නැත.වැඩිදුර විස්තරයනමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස෴ බුද්‍ධංතිධාභි වන්‍දිත්‍වා බුද්‍ධඹුජවිලොචනං බාලාවතාරං භාසිසසං බාලානං බු`ධිවු`ධියා෴ යන මෙ ග්‍රන්‍ථ ප්‍රමුඛ බාලාවතරණ නම් වූ ප්‍රකරණයා ගෙ ලොකගෙගා බුද්‍ධා යනාදී පදසි`ධි ක්‍රමය බුද්‍ධසාසනාභිව්‍ර`ධි වර්‍ධනයෙහි තතපරසර්‍ද්‍ධා බු`ධි සමපනනශෙස ශාසත්‍රාභිලාසී ලක්‍යාන ජනයන්ට නිරායාසයෙන් දැනගනනා පිනිස සවදෙස දෙසානතර ප්‍රසිද්‍ධ සීලාචාර…

ප්‍රාතිමෝක්ෂ සන්නය Prathimoksha Sannaya

පත් ඉරු116පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 46.5 × 4.2පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘ජ’ දක්වාකම්බ නැත.වැඩිදුර විස්තරයනමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සමබුද්‍ධසස෴ සුනාතු මෙ භනෙත සංඝො අජජුපොසථො පනනරසො,, භනෙත,, වහන්ස,, සංඝො,, සංඝ තෙම,, මෙ,, මා කියනනාවු,, සුණාතු,, අසාවා,, අජජ,, අද,, පනනරසො උපොසථො,, පුනුරුසි පොහො දවසහි ය,, යදි,, ඉඳින්,, සංඝසසපතතකලලං සංඝො උපොසථං කරෙය්‍ය පාතිමොකඛං උදදිසෙය්‍ය සංඝසස,, සංඝයාගෙ,, උපෞෂධකමර්‍මය,, යදිපතතකලලං,,…

නවගුණ සන්නය Nawaguna Sannaya

පත් ඉරු9පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 35 × 4.5පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘කෟ’ තෙක්කම්බනැත.වැඩිදුර විස්තරයනමෝ තසස භඝවතෝ අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස෴ නමෝ නමෝ බුද්‍ධ දිවාකරාය නමෝ නමෝ ගොතම චන්‍දිමාය නමෝ නමෝ නනත ගුනනතවාය නමෝ නමෝ සාකිය නන්‍ධනාය෴ බුද්‍ධං ධමම`ච සංඝං සුගත තනුභවා ධාතුයො ධාතු ඝබභං ලංකායං ජඹුදීපේ තිදසපුරවරෙ නාග ලෝකෙච තූපේ ... තමා ම නූපදවීමෙන්‍ධ දෙවපුත්‍ර මාරයා ගේ…

සප්ත සූර්යෝද්ගමන සූත්‍රය හා සන්නය Saptha suryothgamana Suthra ha Sannaya

පත් ඉරු63පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 34 × 5පත් ඉරු අංකනය‘1’ සිට ‘63’කම්බසෙන්ටිමීටර් 33 × 5 යුතු දැව කම්බ වන අතර වර්ණ ගැන්වීම් හෝ අලංකාර රටා දැක්වීම් සිදු කර නැත.වැඩිදුර විස්තරය නමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සම්බුද්‍ධසස෴ එවමෙම සුථං එකං සමයං භගවා වේසාලියං විහරති අමබපාලි වනෙ෴ තත්‍ර කො භගවා භිකඛු ආමනෙත්සි භිකඛවොති භදනෙතති තේ භිකඛු භගවතො පචචසෙසාසුං භගවා …

සූත්‍ර සන්න කාණ්ඩයක් (අසම්පූර්ණ යි) Suthra Sanna kandayak Asampurnayi

පත් ඉරු19පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 46.5 × 6පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘ඛෘ’ දක්වා කම්බනැතවැඩිදුර විස්තරය නමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස ෴ මෙ,, මා විසින්,, මේ සූත්‍රය,, එවං සුතං,, මෙ ආකාරයෙන් අසන ලද මෙසේ අසන ලද,, මෙසේ ම අසන ලදි,, එකං සමයං,, එක් සමයෙක්හි,, භගවා,, භාග්‍යවත් වූ බුදු රජ තෙම,, රාජගහං,, රජගහාවට අනතරාච,, මද්‍ධ්‍යවර්‍තති වූ ද,, නාලන්‍දං,,…

සුභ සූත්‍ර සන්නය (අසම්පූර්ණ යි) Subha Sutra Sannaya Asampurnai

පත් ඉරු31පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 43.5 × 6පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘ඛෞ’ තෙක් කම්බනැතවැඩිදුර විස්තරය නමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස෴ මෙ,, ආයුසමත්‍වූ මහා කාශ්‍යප සථවිරයන්‍වහන්ස බඹ සුර මුණි මනුජයන් ගෙ මුදුනෙහි කෙලනා ලද පා පියුම් ඇති මහමෙර සේ ඉසථිර වූ ගුණ ඇති මහ පොළොව සේ විසාල වූ ගුණ ඇති මහ මුහුද සෙ ගැබුරු වූ ගුණ ඇති…

රසවාහිනී ගැටපදය Rasawahini Gatapadaya

පත් ඉරු7පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 35 × 6පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘කෘ’ තෙක්කම්බනැත වැඩිදුර විස්තරය නමො බුද්‍ධාය෴ සත්‍ථුපපසත්‍ථ චරණං ජනානං බ්‍රහමාදි මොලි මණිරංසි සමාවහනතං පංකෙරු භාභ මුදු කොමල චාරු වණණං වන්‍දාමි චකක වරලකඛණ මාදධානං෴ ජනානං,, කාමරූපාරූප සංඛ්‍යාත භුවනත්‍රයවාසී සත්‍වයන්ට,, සරණං,, ප්‍රතිෂටාධාර වූ,, බ්‍රහමාදි,, බ්‍රහම සුරා සුරො රඟ ගරුඬ ගාන්‍ධර්‍ව සිද්‍ධ්‍ය විද්‍යාධරාදීන් ගේ ... දිට්ඨ සම්භතතකො,, යාළු මිත්‍රයකුත්෴…

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2023.   labunoruwakanda@gmail.com