Skip to content Skip to footer

බාලාවතාරය Balawatharaya

පත් ඉරු33පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 34.5 × 5පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘ඛඃ’ දක්වාකම්බනැත  වැඩිදුර විස්තරයනමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සමබුද්‍ධසස෴ බුද්‍ධංතිධාභි වන්‍දිත්‍වා බුද්‍ධමබුජවිලොචනං බාලාවතාරං භාසිසසං බාලානං බු`ධිවු`ධියා෴ අකඛරාපාදයො එකචතතාලීසං෴ අකඛරාපි අකාරාදයො එක චතතාලීසං සුතතනෙතතපපකාරා෴ තං යථා෴ අ ආ ඉ ඊ උ ඌ එ ඔ ක ඛ ග ඝ ච ඡ ජ ඣ ට ඨ ඩ ඪ…

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com