Skip to content Skip to footer

අංගුලිමාල සූත්‍ර පද ඇනුම Angulima Suthra Pada Anuma

පත් ඉරු31පරිමාණය10 1/2 x 2පත් ඉරු අංකනය‘ඛෘ’ සිට ‘ඞි’ දක්වාකම්බනැත වැඩිදුර විස්තරය නමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස ෴ එවමෙම සුතං එකං සමයං භගවා සාවත්‍ථියං විහරති ජෙතවනෙ අනාථපිඬිකසස ආරාමෙ ෴ එවමෙම සුතං, මෙ, එවං සුතං, එකං සමයං, භගවා, සාවත්‍ථියං, ජෙතවනෙ, අනාථපිඬිකසස ආරාමේ, විහරති ෴ තෙන ඛො පන සමයෙන රඤෙඤා පසෙනදිසස කොසලසස ... සාගතං නාපගතං…

අංගුලිමාල සූත්‍ර පද ඇනුම Angulimala Suthra Pada Anuma

පත් ඉරු31පරිමාණයඅඟල් 10 1/2 x 2පත් ඉරු අංකනය‘ඛෘ’ සිට ‘ඞි’ දක්වාකම්බනැත වැඩිදුර විස්තරය නමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස ෴ එවමෙම සුතං එකං සමයං භගවා සාවත්‍ථියං විහරති ජෙතවනෙ අනාථපිඬිකසස ආරාමෙ ෴ එවමෙම සුතං, මෙ, එවං සුතං, එකං සමයං, භගවා, සාවත්‍ථියං, ජෙතවනෙ, අනාථපිඬිකසස ආරාමේ, විහරති ෴ තෙන ඛො පන සමයෙන රඤෙඤා පසෙනදිසස කොසලසස ... සාගතං…

අංගුලිමාල සූත්‍ර පද ඇනුම Anguli mala suthra padha anuma

පත් ඉරු31පරිමාණයඅගල් 10 1/2 × 2  පත් ඉරු අංකනය'ඛෘ' සිට 'ඪී' දක්වා කම්බ නැතවිහාරයගල්කන්දේ පුරාණ රජමහ විහාරය,පළුගස්වැව එප්පාවල 

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com