Skip to content Skip to footer

කච්චායන වර්ණනාව (අසම්පූර්ණ යි) Kachchayana Varmanana (Incomplete)

පත් ඉරු140පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 5 × 6පත් ඉරු අංකනය‘1’ සිට ‘140’ දක්වාකම්බනැත  වැඩිදුර විස්තරයනමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස෴ අවිසුද්‍ධසසජනසස,, සු`ධිසබබාපකජිනං,, මොහසසධං සකං ධමමං,, නත්‍වා සංඝනිරඟනං෴ ඉට්ඨපියා චරියා`ච,, රූපසි`ධිවිධායනං සබබනීතිකාරක`ච,, තතියමගගපඬිතං෴ නිසසයකාරක`චාපි,, නිදෙදසකාරමපි ච,, වන්‍දිත්‍වා තෙසං පාලඹ,, නිචඡයං සුවිනිචඡිතං,, යදීපොතා නමතතාය,, කරිසස කචචාන වණණනං෴ සෙට්ඨං තිලොකමහිතං,, අභිවන්‍දියගගං,, බුද්‍ධ`ච ධමමමමලඟන මුතතම`ච,, සතතුසස,, තසස වචනත්‍ථවරං…

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com