Skip to content Skip to footer
පත් ඉරු105
පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 44 × 6
පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘ජෘ’ දක්වා
කම්බ

නැත 

වැඩිදුර විස්තරය 

නමෝ තසස භගවතෝ අරහතෝ සමමා සංබුද්‍ධසස ෴ එවන් මේ සුතන් ඒකන් සමයන් භගවා කුරූසු
විහරති කමමාසසධමමං නාම කුරුනං නිගමෝ තත්‍ර ඛො භගවා භිකඛු ආමනෙත්සි භිකඛවොති
භදනෙතති තෙ භිකඛු භගවතෝ පචචසෙසාසුං භගවා ඒතදවෝච ෴ එකායනො අයං භිකඛවෙ
මගෙගා …
කරොතේන මයා එතං යං පුඤඤං පසුතං සුභං තෙන පුඤෙඤන මයහම්පි අඤෙඤ සමාපිමාපත්‍ථානා
෴ සමිජඣනතු යථා සබෙබ සංකපපාපිම සමමසො සමිජඣනතු ඛිලේසනතා දුක්ඛාමු`චනතු සීඝතෝ
෴෴ මේ ලිවු පිනිං දුක් ගෙවා බුදු වෙති ෴෴෴෴෴ සි`ධිරසතු ෴෴ සුභමසතු
෴෴ නමො (බු)ද්‍ධාය ෴෴

විහාරයශ්‍රී සුදර්ශනාරාම මහා විහාරය, තුඹගොඩ, බළංගොඩ
What's your reaction?
0Cool0Bad0Happy0Sad

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com