Skip to content Skip to footer

සතර බණවර අර්ථ ව්‍යාඛ්‍යානය, කසී භාරද්වාජ සූත්‍ර අර්ථ ව්‍යාඛ්‍යානය Sathara Banawara Artha Wiyaknaya,Kasibaradwaja Suthra Artha Wiyaknaya

පත් ඉරු84පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 49.5 × 6පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘චා’ දක්වාකම්බ ඇත. වැඩිදුර විස්තරය නමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස ෴ බුද්‍ධං ලොකගුරුං වීරං ජිනං අපපටි පුගගලං අඛිලං ඤෙය්‍යා දධිං ඤාණං නමාමි ගුණසාගරං ෴ නිමමලං නිපුනං අගගං ගමභීරං දුදදසං වරං ධමමං පාපනුද`චාපි නමාමි ජින සාසන දෙසිතං ෴ සනතින්‍ද්‍රියං ගණ`චාපි සුද්‍ධ සීලං තපොධනං සාමීචිපටිපනනනතං ... ආයසමා…

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com