Skip to content Skip to footer
පත් ඉරු285
පරිමාණයඅඟල් 28 x 2 1/2
පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘දෟ’ දක්වා
කම්බනැත 
වැඩිදුර විස්තරය 

නමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස ෴ එවමෙම සුතං එකං සමයං භගවා අනතරාජ
රාජගහං අනතරාජ නාලන්‍දං අද්‍ධානමගග පටිපනෙනා හොති මහතා භිකඛු සංඝෙන ස`ධිං ප`චමතෙතහි
භිකඛු සතෙහි සුපපියොපි ඛො පරිබබාපකො අනතරාජ රාජගහං අනතරාජ නාලන්‍දං අද්‍ධානමගග
පටිපනෙනා හොති …
දසුතතර සුතතනතං ෴෴ පාටික වගෙගා ෴෴෴ පාටිකොදුඹරිචෙව චකකවතති අගංඤකං
සමපසාද`ච පසාද මහා පුරිසලකඛණං ආටානාටියකං සඟීති`ච දසුතතරං එකාදසහි සුතෙතහි පාටික
වගෙගාති වුඬතී ති ෴෴෴ පහාතුං සකලං දුකඛං වින්‍දිතුං සකලං සුඛං පපෙපාතුං අමතං ඛෙමං
ධමම රාජසස සනතිකෙති ෴෴෴ ඉමං ලිඛිත පුඤෙඤණු මෙතෙතය්‍ය උපසංකමී පතිට්ඨහිත්‍වා
සරණෙසු පතිට්ඨාමි සාසනෙ ෴෴෴ සි`ධිරසතු ෴෴෴ සුභමසතු ෴෴෴ ආරොග්‍යමසතු
෴෴෴ ස්‍රීයං භවතු ෴෴෴
ඤසකවර්‍ෂ එකවා දහසහත්සිය අසූ හතට පැමිණි මෙම වර්‍ෂයෙහි නිකිනි මස අව විසෙනිය ලත් කිවි දින
මෙම දවසයෙහි දෙසිය අසූවකිං ප්‍රතිමඬිත වු දික් සඟිය ලියා නිම කලා ය.

විහාරයගල්කන්දේ පුරාණ රජමහා විහාරය, පළුගස්වැව, එප්පාවල
What's your reaction?
0Cool0Bad0Happy0Sad

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com