Skip to content Skip to footer

දීඝ නිකාය Digha Nikaya

පත් ඉරු 285 පරිමාණය අඟල් 28 x 2 1/2 පත් ඉරු අංකනය ‘ක’ සිට ‘දෟ’ දක්වා කම්බ නැත වැඩිදුර විස්තරය නමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස ෴ එවමෙම සුතං එකං සමයං භගවා අනතරාජ රාජගහං අනතරාජ නාලන්‍දං අද්‍ධානමගග පටිපනෙනා හොති මහතා භිකඛු සංඝෙන ස`ධිං ප`චමතෙතහි භිකඛු සතෙහි සුපපියොපි ඛො පරිබබාපකො අනතරාජ රාජගහං අනතරාජ නාලන්‍දං අද්‍ධානමගග පටිපනෙනා හොති ... දසුතතර සුතතනතං ෴෴ පාටික වගෙගා ෴෴෴ පාටිකොදුඹරිචෙව චකකවතති අගංඤකං සමපසාද`ච පසාද මහා…

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com