Skip to content Skip to footer

පදංක වන්දනාව (අසම්පූර්ණ යි) Padanka Wandanawa (Asampurnai)

පත් ඉරු4පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 27 × 5.5පත් ඉරු අංකනය‘කී’ සිට ‘කෲ’ තෙක්කම්බනැතවැඩිදුර විස්තරය  ...හපත් යානාවක් වැනි වූ,, සුමනාමලසස,, සමනතකූට පර්‍වතයට,, විචිතත චිතතං,, විසිතුරු සිතියමක් වැනි වූ,, ජිනසස,, සර්‍වඥරාජයා සඹන්‍ධි වූ,, විසුද්‍ධ පාදං,, අත්‍යනත පවිත්‍ර වූ,, එ පද ලාඦනය,, පණමෙ,, වඳිම්෴ නිසෙස සතතසස සිරිපපදානතො දෙවදදුමං යොජිනි චාරු ප...තො සද්‍ධමම රාජගග පදං කධාරිතො වන්‍දාමහනතං සිරසෙන නිචචතො…

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com