Skip to content Skip to footer

බ්‍රහ්මායු සූත්‍ර පද ඇනුම Brkmau Suthra Pada Anuma

පත් ඉරු27පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 42 x 6පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘ඛෟ’ දක්වාකම්බනැත.වැඩිදුර විස්තරයනමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස ෴ එවමෙම සුතං එකං සමයං භගවා විදෙහෙසු චාරිකං චරති මහතා භිකඛු සංඝෙන ස`ධිං ප`චමතෙතහි භිකඛුසතෙහි ෴ මෙ,, එවං සුතං,, මෙ,, සුතං,, එවං,, එකං සමයං,, භගවා,, විදෙහෙසු,, මහතා භිකඛු සංඝෙන ස`ධිං,, ප`චමතෙතහි භිකඛුසතෙහි,, චාරිකං චරති ... තසමා…

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com