Skip to content Skip to footer

බ්‍රහ්මජාල සූත්‍රය හා ව්‍යාඛ්‍යානය Brahmajala suthraya ha Wayakyanya

පත් ඉරු187පරිමාණයඅඟල් 14 1/4 x 2 1/2පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘ඨෟ’ දක්වාකම්බනැත වැඩිදුර විස්තරය නමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස ෴ එවමෙම සුතං එකං සමයං භගවා අනතරා ච රාජගහං අනතරා ච නාළන්‍දං අද්‍ධානමගග පටිපතෙතා හොති මහතා භිකඛු සංඝෙන ස`ධිං ප`චමතෙතහි භිකඛුසතෙහි සුපපියො පි ඛො පබබාජකො අනතරා ච රාජගහං අනතරා ච නාළන්‍දං අද්‍ධානමගග පටිපතෙතා හොති…

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2023.   labunoruwakanda@gmail.com