Skip to content Skip to footer

සංස්කෘත සන්න ග්‍රන්ථයක් (අසම්පූර්ණ යි) Sanskṛutha Sanna Granthayak (incomplete)

පත් ඉරු6පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 47 × 6.8පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘කෑ’ දක්වාකම්බනැත  වැඩිදුර විස්තරයනමසසර්‍වඥාය෴ ලක්‍ෂමීසංවදනං හිමාශුවදනං ධමමාම්‍රත සෲන්‍දනමමන්‍ද්‍රා...කලං ගුණෛ රවිකලං පප`චිපෙපා සත්‍වානානත යතොද්‍ධර්‍වමම, ධවතිධවමමෛත්‍රිලතාමාධව කෙලානාපඝණං රජොහති ඝණං භකතා නමෙ ශ්‍රී ඝණම්෴ ලක්‍ෂමී,, ශ්‍රීයාකානතාව ගෙ ආකර්‍ෂණයට,, සංවදනම්,, මතිමනත්‍රාදියක්‍වැනිවූ,, හිමාශු,, චන්‍ද්‍රයා හා සම වූ,, වදනම්,, මුඛ ඇති,, ධමර්‍ම,, සද්‍ධමර්‍ම නමැති,, අම්‍රතශශ්‍යන්‍දනම්,, අමා වැහෙන්‍වා වූ,, චන්‍ද්‍ර,, සනිද්‍ධ වූ,,…

සංස්කෘත සන්න ග්‍රන්ථයක් Sanskṛutha Sanna Granthayak

පත් ඉරු 23 පරිමාණය සෙන්ටිමීටර් 31 × 4.5 පත් ඉරු අංකනය ‘ත’ සිට ‘ථූ’ දක්වා, කම්බ නැත වැඩිදුර විස්තරය නමසස්‍යක්‍යසීහාය,, ශක්‍යසීහාය,, සර්‍වඥරාජයාහට,, නමඃ,, නමසකාරය,, අසතු,, වේ වා෴ ආක්ඥානතිමිරාන්‍ධානාම් විභ්‍රානතානාම් කුදිෂටිභිඃ ඥාන`ජනයලාකාභිඃ ව්‍ය_සේනොම්මීළිනං ජගත්෴ අක්ඥාන,, නුනුවන නැමති,, තිමිර,, අන්‍ධකාරයෙන්,, අන්‍ධානම්,, කිසිවක් නොදැක්ක හෙනනාවු,, කුදිෂටිභිඃ,, මිත්‍යාදද්‍රිෂටියෙන් හෙවත් ඇති ශැටියෙ තබා වරදවා ගැන්මෙන්... සතෙසු,, සියක් දෙනා කෙරෙහි,, සූරඃ,, සොර වීරි ඇති එකෙක්,, ජායතේ,, උපදනෙන් ය,, සහසෙස්‍රසුවා,, දහසක් දෙනා කෙරෙහි ද,, පඬිතඃ,, එකෙක්…

සංස්කෘත වියරණ ග්‍රන්ථයක් Sanskrutha Viyarana Granthayak

පත් ඉරු61පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 38.5 × 5.5පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘ඝෛ’ දක්වාකම්බනැත  වැඩිදුර විස්තරයනමසතසෛමභගවතෙර්‍හතෙසම්‍යක්සඹුද්‍ධාය෴ යස්‍යඥානදයාසින්‍ධොරගාධශ්‍යානඝාගුණඃ සෙව්‍යතාමක්‍ෂයො ධීරාසස ශ්‍රීයෛචාම්‍රතායි...෴ සිමාහ්‍රත්‍යාතනත්‍රාණි සංක්‍ෂිපෛතඃ ප්‍රතිසංසක්‍රත්‍රෛඃ සමපූර්‍ණණ මුච්‍යතෙ වගෛ_ගර්‍ණණ මලිංග්‍යානුශාසනම්෴ ප්‍රායසොරු පභෙදන සාහචර්‍ය්‍යාචච කුතත...සත්‍රීපුනනපුංසකඥෙයනත`විෂෙශවිධෙඃ ක්‍වචිත්෴ භෙදාඛ්‍යානා යනද්‍වන්‍දානෛකශෙ සොත සංකරඃ ක්‍රතොත්‍රභිනනලිංඟාණමනුකතානාං ක්‍රමාද්‍රතෙගගග ආචන්‍ද්‍රතාරකාංසෙථාන නාමලිංගානුශාසනම්෴ ඥතසෙතන සමසත ශාසත්‍ර විශයසතස්‍යාප්‍යනලපා මතිශශබද ඥාණමහොදධෙරු...නා පිද්‍රෂටමපුණඃ කාව්‍යං කෘතමලමමනොහරමසෞසනෙතාජනානාමප්‍රියං යෙනෛවාමරකොසඵෂපඨිත ශාසත්‍රාදිසාරොවරඃ෴෴ නමො බුද්‍ධ ධමර්‍ම…

වාසුදේව නිඝණ්ඩුව Vasudeva Nighanduva

පත් ඉරු98පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 44 × 5.5පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘ජි’ දක්වාකම්බනැත  වැඩිදුර විස්තරයශ්‍රී ඝණෙසාය නමඃ෴ කපොධනොපර්‍ජජිතයොගම්‍යානත්‍රයිසසිරො භූසණ පාදපදවං ඥානසවරූපං ත්‍රිගුනනත සර්‍වං වන්‍ද ත්‍රිලෝකිපතිමින්‍දුමවුලීමි෴ දීර්‍ගඝංජාගතර්‍ත සුරාසුරවරධරණි සවරාදිසංසෙව්‍යා මවුසධජාතිං වක්‍ෂෙජිචිතයුවතානි රොගදාතායි෴ පර්‍ය්‍යායබොධහිනා ප්‍රඥා අපිනාමනී වුයහනති, ඖසධ නිඝඬුරෙසඃ ප්‍රොකතු ශ්‍රී වාසුදෙවෙන... භ්‍රමරංමාස පුෂපචයෂටිකාරකත පුෂපිකාභ්‍රමපි භ්‍රඟභනතා මගතාලිකුද්‍ධනාසති෴ භ්‍රමරමාරිගුණ෴ වාතයෙලසමජවරහරා සන්‍ධ්‍යාෂඨි තප්‍රසාරණි෴ කායඵල නාම෴ කෂෙටාලං සොමවලකසවශ්‍රීපණණි කුමුදං තථාමහාකු...මකුමභිකා…

බෞද්ධ ශතක සන්නය Bauddha Sathaka Sannaya

පත් ඉරු9පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 38 × 5පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘ගඃ’ දක්වාකම්බනැත  වැඩිදුර විස්තරයනමශ්‍රිඝනාය෴ශ්‍රීමත් ජඹු`විපයෙහි සකලවිද්‍යා නිධාන වු ගෞඩ දෙසයෙන් ශ්‍රී ලංකා`විපයට පැමින තර්‍කකව්‍යාකරණ කාව්‍ය නාටකාදි සමසත ශ්‍රාසතයෙහි නිපුන වු කාත්‍යායන ගොත්‍රසමභුත වූ ශ්‍රී රාමචන්‍ද්‍ර භාරති නම් බ්‍රාහමනපඬිතොතතම කෙනෙක් ශ්‍රි සඟබොධි ශ්‍රි විජයබාහු පරිවෙනාධිපති ත්‍රිපිටක වාගීසවරාචාර්‍ය්‍ය ශ්‍රි රාහුල සථවිරපාදයන්‍වහන්‍ෂ් කෙරෙන් ත්‍රිපිටකය.... උත්පතතිසසුද්‍ධවශෙ වරපුර්‍ෂපදාත්‍ර්‍ථ…

පරමත්ථජෝතිකාව Paramaththa Jothikawa

පත් ඉරු134පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 40.5 × 5.5පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘ඣෘ’ දක්වාකම්බනැත  වැඩිදුර විස්තරයනමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස෴ බුද්‍ධං සරණං ගචඡාමි, ධමමං සරණං ගචඡාමි, සංඝං සරණං ගචඡාමි, දුතියමපි බුද්‍ධං සරණං ගචඡාමි, දුතියමපි ධමමං සරණං ගචඡාමි, දුතියමපි සංඝං සරණං ගචඡාමි, තතියමපි බුද්‍ධං සරණං ගචඡාමි, තතියමපි ධමමං සරණං ගචඡාමි, තතියමපි සංඝං සරණං ගචඡාමි, සරණතතයං෴ පාණාතිපාතා…

නාමාෂ්ට ශතකය Namashta Shathakaya

පත් ඉරු40පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 35 × 6.5පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘කෟ’ දක්වාකම්බනැත  වැඩිදුර විස්තරයනමො බුද්‍ධාය෴සඹුද්‍ධන් පුඬරීකාක්‍ෂන් සර්‍වඥන් කරුණාස්පදන් සමන්තභද්‍රං ශසතාරං ශාක්‍යසිංහන් නමාම්‍යහම්෴ සඹුද්‍ධම්,, සර්‍ව ධර්‍මමයන්,, අවිපරිතකොට දතතාවු,, පුඬරීකාක්‍ෂන්,, පුබුදු හෙල පියුමකට බදු වූ ඇස් ඇති,, සර්‍වඥං,, සියලල දතතාවු,, කරුණාස්පදන්,, දයාවට පිහිටියාවූ ... ජමමනි ජමමනි,, ජාතියක් ජාතියක් පාසා,, ආයුරොග්‍ය සමපතතසසං,, දිර්‍ඝායු නිරොගි වීම් යම් පූර්‍නනවු,, සවෛසවර්‍ය්‍ය …

නවරත්නය Nawarathna

පත් ඉරු9පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 39 × 5.5පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘කෲ’ දක්වාකම්බනැත  වැඩිදුර විස්තරයනම ශ්‍රි ගනාය෴ ධන්‍වරික්‍ෂපනකාමරංසිංහ සංකු වේතාලභටට ඝටකපර්‍පරකාලිදාසඃ ඛ්‍යතෝ වරාහමිහිරෝ... භායන් රතතානි වෛ වරරුචිර්‍නනව වික්‍රමස්‍යත්෴ මිත්‍රමර්‍තති තථාතීතිඃ ධර්‍මමකපර්‍පාන්‍ය මුකර්‍කනාම් ඉසත්‍රනාම්විද්‍වානතොකඛ්‍යතම්න වරතනානි වෛඃ... නැවත සම්පතති දීමෙන් මාලාකාර ඉව මාලාකාරයකුට බඳු ව උපමා ඇති ප්‍රයොගති පූනෝ ඒ ඒ ක්‍රියාවෙහි දක්‍ෂ ව රාජා රජ තෙම චිරම්හ…

සත්‍යක්‍රියාවක් (අසම්පූර්ණ යි) සහ විෂ්ණු පංජරය Sathya Kriyawak Saha wishapathra Panjaraya (incomplete)

පත් ඉරු3පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 38.5 × 5පත් ඉරු අංකනය‘කා’ සිට ‘කි’ දක්වාකම්බ  නැත.වැඩිදුර විස්තරයගත් අමා පිඩක් වැණි වූ සර්‍ව බු`ධි ගුනයෙන් යුකත වූ එකචචක්‍රවාලය තිබිරි ගෙයක් කොට ඇති දහ දහසක් සක්‍වල ජනමක්‍ෂෙත්‍ර කොට ඇති කෙල ලක්‍ෂයක් සක්‍වල ප්‍රඥා ක්‍ෂෙසත්‍ර කොට ඇති අනනතාපරිමාන සක්‍වල විසය ක්‍ෂෙසත්‍ර කොට ඇති දෙවාති දෙව වූ ශක්‍රාති ශක්‍ර වූ බ්‍රහමාති බ්‍රහම…

රාජාභිශේක විධි Rajabisheka Widi

පත් ඉරු75පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 54 × 5.5පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘ඞඃ’ දක්වාකම්බසෙන්ටිමීටර් 54.5 × 5.5, 1-2 මෝස්තර අලංකාර නො මැති තද ග ුරු පැහැති කම්බා යොදා තිබේ.වැඩිදුර විස්තරයරාජාභිසෙක විධි ෴෴ ඉති යෞවන දශා විධානනතාච ෂට්විf`ශාද්‍ධ්‍යායඃ ෴ සංක්‍ෂෙපනසස ම ුෂභොග දශා විධානං වක්‍ෂ්‍යාමිසාමප්‍රතමිභප්‍රකටීක්‍රතාසතු වාසතු ප ්‍රවෙශ ශයනාසන භූෂණසත්‍රි පටටාසිලක්‍ෂමවිධයො ම ුන ි ශාසත්‍ර ද්‍රිෂටාඃ ෴ නිමනන්‍ද…

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com