Skip to content Skip to footer
පත් ඉරු548
පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 50 × 6
පත් ඉරු අංකනය‘සවසති සිද්‍ධම්’ සිට ‘4 කී’ දක්වා
කම්බ

 ඇත.

වැඩිදුර විස්තරය 

නමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස ෴ යො කපප කොටිහිපි අපපමෙය්‍යං කාලං
කරොනෙතා අතිදුකඛරානි ඛෙදං ගතො ලොකහිතාය නාථො නමො මහා කාරුණිකසස තසස ෴
අසංබුධං බුද්‍ධ නිසෙවිතං යං භවා භවං ගචඡති ජීව ලොකො නමො අවිජජාදි කෙසලජාල විද්‍ධංවිනො
ධමම වරසස තසස …
ථෙරවංසපපදී පානං ථෙරාණං මහාවිහාරවාසිනං වංසාලංකාරභූතෙන විපුල විසුද්‍ධ බුද්‍ධඝොසොති
ගරුහිගහිත නාමධෙය්‍යන ථෙරෙණ කතායං සමනතපාසාදිකා නාම විනය සංවනතනා ෴ ෴
තාවතිට්ඨතු ලොකසමිං ලොකනිත්‍ථරණෙසින දසෙසනති කුල පුතතානං තයං සීල විසු`ධියා ෴ යාව
බුද්‍ධොපි නාමමපි බුද්‍ධචිතතසසතාදිනො ලොකමහි ලොකජෙට්ඨසස පවතතති මහෙසිනොති ෴෴
෴ නිමී෴

විහාරයශ්‍රී සුදර්ශනාරාම මහා විහාරය, තුඹගොඩ, බළංගොඩ
What's your reaction?
0Cool0Bad0Happy0Sad

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com