Skip to content Skip to footer

සමන්තපාසාදිකාව Samanthapasadikawa

පත් ඉරු548පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 50 × 6පත් ඉරු අංකනය‘සවසති සිද්‍ධම්’ සිට ‘4 කී’ දක්වාකම්බ ඇත. වැඩිදුර විස්තරය නමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස ෴ යො කපප කොටිහිපි අපපමෙය්‍යං කාලං කරොනෙතා අතිදුකඛරානි ඛෙදං ගතො ලොකහිතාය නාථො නමො මහා කාරුණිකසස තසස ෴ අසංබුධං බුද්‍ධ නිසෙවිතං යං භවා භවං ගචඡති ජීව ලොකො නමො අවිජජාදි කෙසලජාල විද්‍ධංවිනො ධමම වරසස තසස ...…

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com