Skip to content Skip to footer
පත් ඉරු453
පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 57 × 6
පත් ඉරු අංකනය‘ක 1’ සිට ‘වු 453’ දක්වා
කම්බඇත 

වැඩිදුර විස්තරය 

නමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස ෴ එවමෙම සුතං එකං සමයං භගවා උකකට්ඨායං
විහරති සුභග වනෙ සාල රාජ මූලෙ තතත්‍ර ඛො භගවා භිකඛු ආමනෙතසි භිකඛවොති භදනෙතති තෙ
භිකඛු භගවතො පචචසෙසාසුමභගවා එතදවොච ෴ සබබ ධමම මුලපරියායං වො භිකඛවෙ
දෙසෙසසාමි …
ඉදමවොච භගවා අතතමණෙ ආයසමා ආනfන්‍දා භගවතො භාසිතං අභිනන්‍දීති ෴෴෴ ඉන්‍ද්‍රිය
භාවනා සුතතං තං දසමං ෴෴෴ අනාථපිඬිකො ඡනෙනා පුණෙණා නන්‍දක රාහුලො ඡචකකං
යථා යතනිකිං නගරවිfන්‍දය්‍යෙ සු`ධිකො ඉන්‍ද්‍රිය භාවනාචාපි වගෙගා ඔවාද ප`චමොති ෴෴෴
උපරිපණණාසකං සමතතං ෴ ෴ ෴ සි`ධිරසතු ෴ ෴ ෴ සුභමසතු ෴ ෴ ෴
ආරොග්‍යමසතු ෴෴෴
විහාරයශ්‍රී සුදර්ශනාරාම මහා විහාරය, තුඹගොඩ, බළංගොඩ
What's your reaction?
0Cool0Bad0Happy0Sad

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com