Skip to content Skip to footer
පත් ඉරු12
පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 46 × 5.5
පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘කූ’ තෙක් හා ‘2’ සිට ‘7’ තෙක්
කම්බනැත.
වැඩිදුර විස්තරයනමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස෴ සීලාදි විවරං ගන්‍ධං බාලසිකඛා සමාසතො පවකඛාමි සාමනෙරාණං
වන්‍දිත්‍වා රතනතතයං෴ දස සීලං දස සිකඛා දස පාරාජිකාපි ච නාසනා දස වත්‍ථුච පඤඤාසා හොනති භෙදතො෴ පානාඝාතා වේරමනී අදිනනාදානාච මෙථුනං මුසුවාදා වේරමනී සුරාපානා විකාලා නචච ගීතිකා …
සබබාව මඟල මුපදදව දුනනිමිතතං සබබීති රොග ගහ දොස මසෙස නින්‍දා සබබනතරාය භය දුසසුපිනං අකනතං
ධමමානුභාව පවරෙණ පයාතු නාසං෴ සබබාව මඟල මුපදදව දුනනිමිතතං සබබීති රොග ගහ දොස මසෙස නින්‍දා
සබබනතරාය භය දුසසුපිනං අකනතං සංඝානුභාව පවරෙණ පයාතු නාසං෴ ජිනප`ජරය යි෴
පොත් වල හිමිකරුබෞද්ධෝදය විහාරය
පාලටුව, මාතර
What's your reaction?
0Cool0Bad0Happy0Sad

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com