Skip to content Skip to footer

ධර්ම කාණ්ඩයක් Dhrama Kandayak

පත් ඉරු12පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 46 × 5.5පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘කූ’ තෙක් හා ‘2’ සිට ‘7’ තෙක්කම්බනැත.වැඩිදුර විස්තරයනමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස෴ සීලාදි විවරං ගන්‍ධං බාලසිකඛා සමාසතො පවකඛාමි සාමනෙරාණං වන්‍දිත්‍වා රතනතතයං෴ දස සීලං දස සිකඛා දස පාරාජිකාපි ච නාසනා දස වත්‍ථුච පඤඤාසා හොනති භෙදතො෴ පානාඝාතා වේරමනී අදිනනාදානාච මෙථුනං මුසුවාදා වේරමනී සුරාපානා විකාලා නචච ගීතිකා ...…

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com