Skip to content Skip to footer
පත් ඉරු31
පරිමාණයඅඟල් 10 1/2 x 2
පත් ඉරු අංකනය‘ඛෘ’ සිට ‘ඞි’ දක්වා
කම්බනැත 
වැඩිදුර විස්තරය 

නමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස ෴ එවමෙම සුතං එකං සමයං භගවා සාවත්‍ථියං
විහරති ජෙතවනෙ අනාථපිඬිකසස ආරාමෙ ෴ එවමෙම සුතං, මෙ, එවං සුතං, එකං සමයං, භගවා,
සාවත්‍ථියං, ජෙතවනෙ, අනාථපිඬිකසස ආරාමේ, විහරති ෴ තෙන ඛො පන සමයෙන රඤෙඤා
පසෙනදිසස කොසලසස …
සාගතං නාපගතං නයිදං නදුමමනති තං මම තිසෙසා විජජා අනුපපතෙතා කතං බුද්‍ධසස ශාසනනතී ෴
මම, ඉදං, තං, නදුමමනති, තිසෙසා විජජා, අනුපපතෙතා, බුද්‍ධසස සාසනං, කතං, නාපගතං, සාගතනති ෴
෴ අඟුලිමාල සුතතං නි`ඨිතං ෴ සි`ධිරසතු ෴෴෴෴

විහාරයගල්කන්දේ පුරාණ රජමහා විහාරය, පළුගස්වැව, එප්පාවල
What's your reaction?
0Cool0Bad0Happy0Sad

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com