Skip to content Skip to footer

සිලිපිටපොත Sili Pitapotha

පත් ඉරු29පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 46 × 5පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘ඛො’ දක්වාකම්බ නැත.වැඩිදුර විස්තරයනමො බුද්‍ධාය෴ ගබභීරං නිපුනං ධමමං චරුනං සො පකාසයී, සහසසකඛසස උය්‍යනෙ වසං වසසං නරාසභො෴ යො නරාසභො,, යම් නරොතතමයෙක්,, සහසසකඛසස,, දහසක් නුවණැස් ඇති සක් දෙවු රජහු ගෙ,, උය්‍යානෙ,, නදුන් උයනහි,, වසසං,, ඇතුළුවස,, වසං,, වෙසෙමි෴ ගමභීරං අනුපචිත කුසල සමභාර ඇති මන්‍දබු`ධීන් ඇති විසින් දුරාවගාහ හෙයින්…

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com