Skip to content Skip to footer

මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රය (අසම්පූර්ණ යි) Maha Sathipattana Suthraya (Asampurnai)

පත් ඉරු16පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 44.5 × 5.5පත් ඉරු අංකනය‘කා’ සිට ‘කඃ’ තෙක්කම්බනැත වැඩිදුර විස්තරය අධිගමාය නිබබානසස සචඡිකිරියාය යදිදං චතතාරො සතිපට්ඨානා කතෙම චතතාරො ඉධ භිකඛවෙ භිකඛු කායෙ කායානුපසසි විහරති ආතාපි සමපජානො සතිමා විනෙය්‍ය ලොකෙ අභිජඣා දොමනසසං෴ වෙදනාසු වෙදනානුපසසි විහරති ආතාපි සමපජානො සතිමා විනෙය්‍ය ලොකෙ අභිජඣා දොමනසසං ... යං ඛො භිකඛවෙ චෙතසිකං සාතමමනො සමඵසසජං දුකඛං අසාතං වෙදයිතං ඉදං…

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com