Skip to content Skip to footer

ධර්ම කාණ්ඩයක් (අසම්පූර්ණ යි) Dharma Kandayak (incomplete)

පත් ඉරු5පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 45.5 x 5.5පත් ඉරු අංකනය‘ක ු’ සිට ‘කෟ’ දක්වා,කම්බනැත.වැඩිදුර විස්තරය... ත භිකතිසථමභ තුලා සංඝාටවෙදිකා කවාට ම ුඛවටටි ගොපාන සදන සොපාන මාලාලංක්‍රත ගාඟෙය භඟප ිඟරඟ ශ්‍රීඟ නිකර කරණ මාලායෙන ් ප්‍රනෂටාන්‍ධකාර ඇති ජදනග්‍රාදසීජදනුග්‍රාවලබබමාන හෙම දාම ම ුතා ලතා කුලිත විවිධද්‍වජ පතාක පටටිකාබද්‍ධ ප්‍රාසාද මන්ඩප චංක්‍රමන කූටාගාරාදියෙන් සශ්‍රීක වු සුරා සුර ණර…

ධර්ම කාණ්ඩයක් (අසම්පූර්ණ යි) Dharma Kandayak (incomplete)

පත් ඉරු9පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 45 × 5පත් ඉරු අංකනය‘1 ක’ සිට ‘7 කෘ’ දක්වාකම්බනැත.වැඩිදුර විස්තරයනමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස ෴ සාධු ගුණෙහි සමාහිත සචචරණෙ සමලංකත දෙහධරං,, වාද විරොදභිමාරරිකු`ජර පාරමි තෙජ බලෙණ හරිං,, සාධුකරා ජිණ භාව විරාජිත චතතරි ආරිය බොධකරං,, වෙදස පාපමලංහත ලොක විණයකතං සිරසාභි නමේ ෴ න ිචච සුමඟල භාවති යොජිත සබබ ක…

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com