Skip to content Skip to footer
පත් ඉරු10
පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 36.5 × 5.5
පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘කූ’ දක්වා
කම්බ

නැත 

වැඩිදුර විස්තරය

නමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස෴ යේ සනතා සනත චිතතා තිසරණ සරණා එතථ ලොකනතරෙවා
භුමමා භුමමාච දෙවා ගුණගනගහනබබ්‍යවටා සබබකාලං෴ එතෙ ආයනත දෙවා වරකනකමයෙ මෙරුරාජෙ වසනෙතා
සනෙතා් සන්තො සහේතුං මුනිවරවචනං සොතුමගගං සමගගං෴ සබෙබසු චකකවාලෙසු යකඛා දෙවාච බ්‍රාහමනො
යං අමෙමහි කතං පුඤඤං සබබසංපතති සාධකං…
ඉමිනා පුඤඤ කමෙම්න ඉමිනා උ`ධිසේ නව ඛිපපාහංසු ලභේචෙව තං හුපපාදනචෙදනං යේ සනතානෙහිනා
ධමමාය ච නිබබානිතෝ මමං නසසනතු සබබදායේව යත්‍ථ ජාතෝ භවේ උජු චිතෙතා්෴ සි`ධිරසතු෴ සුබමසතු෴ ආරොග්‍යමසතු෴ ඉෂඨාර්‍තමසතු෴෴

පොත් වල හිමිකරුපැපිලියාන සුනේත්ත්‍රාදේවී පිරිවෙන,පැපිලියාන 
What's your reaction?
0Cool0Bad0Happy0Sad

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com