Skip to content Skip to footer

සෙත් පිරිත් (අසම්පූර්ණයි) Seth Pirith (incomplete)

පත් ඉරු10පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 36.5 × 5.5පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘කූ’ දක්වාකම්බනැත  වැඩිදුර විස්තරයනමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස෴ යේ සනතා සනත චිතතා තිසරණ සරණා එතථ ලොකනතරෙවා භුමමා භුමමාච දෙවා ගුණගනගහනබබ්‍යවටා සබබකාලං෴ එතෙ ආයනත දෙවා වරකනකමයෙ මෙරුරාජෙ වසනෙතා සනෙතා් සන්තො සහේතුං මුනිවරවචනං සොතුමගගං සමගගං෴ සබෙබසු චකකවාලෙසු යකඛා දෙවාච බ්‍රාහමනො යං අමෙමහි කතං පුඤඤං සබබසංපතති සාධකං...…

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com