Skip to content Skip to footer
පත් ඉරු14
පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 45 × 6
පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘කෛ’ තෙක්,
කම්බසෙන්ටිමීටර් 46.5 × 6, කම්බ වර්ණ ගන්වා හෝ මෝස්තර රටා දක්වා නැත.
වැඩිදුර විස්තරය

නමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස෴ එවමෙම සුතං එකං සමයං භගවා කොසලෙසු චාරිකං චරමානො
මහතා භිකඛු සංඝෙන ස`ධිං යෙන කොසලානං සාලා නාම බ්‍රාහමණ ගාමො …වසරි෴ එවමෙම සුතං,, මෙ,, එවං
සුතං,, එකං සමයං,, භගවා,, කොසලෙසු,, චාරිකං චරමානො,, මහතා,, භිකඛු සංඝෙන ස`ධිං,, කොසලානං,, සාලා නාම,,
බ්‍රාහමණ ගාමො …
මූළහසස,, සෙය්‍යථාපි මගගං ආචිකෙඛය්‍ය වා,, අන්‍ධකාරෙ,, චකඛුමනෙතා,, රුපානි,, දකඛිනතීති,, තෙල පජෙජාතං,,
සෙය්‍යථාපි,, ධාරෙය්‍ය වා,, එවමෙව,, භොතා ගොතමෙන,, අනෙක පරියායෙන,, ධමෙමා පකාසිතො,, එතෙමයං,,
භගවනතං ගොතමං,, ධමම`ච,, භිකඛු සංඝ`ච,, සරණං ගචඡාම,, භවං ගොතමො,, නො,, අජජතගෙග,, පාණුපෙතො,,
සරණං ගතෙති,, උපාසකෙති,, ධාරෙතූති෴ සාලෙය්‍ය සූත්‍ර පද ඇනුම යි෴ සි`ධිරසතු෴ සුභමසතු෴෴෴

පොත් වල හිමිකරුබෞද්ධෝදය විහාරය
පාලටුව, මාතර
What's your reaction?
0Cool0Bad0Happy0Sad

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com