Skip to content Skip to footer
පත් ඉරු101
පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 57 × 6
පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘චෞ’ දක්වා
කම්බ

නැත 

වැඩිදුර විස්තරය

නමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස෴ මහාකාරුනිකං නාථං ධමමනෙතන සුදෙසිතං නත්‍වාන අරියසංඝ`ච
දකඛිනෙය්‍යං නිරඟණං෴ දසසයිසසං සමාසෙණපවරං සාරසඟහං සමාහරිත්‍වා විවිධං නයං සොතසුඛාවහනති෴
තත්‍රායං මාතිකා෴ බුද්‍ධාදීමභිනීහාරො කිරියං සත්‍ථුමභූතං ප`ච අනතරධානාණි චකකවතති විභාවණං෴
සඹුද්‍ධ චකකවතතීනං චෙතියානං නිදසසනං සමමජජනාණි සංඝංච ධමම සංඝාණමබභූතං෴ නිදදාවිභාවනංචෙව
සුපිනසසච දීපනං බුද්‍ධ ධමමා නමායතත වත්‍ථූනං පරිවතතණං ගගග
සසරාජාවදානෙණ සංඛපාලොව සීලවා හත්‍ථිපාලොව නෙකඛමෙම සෙනකො විය පඤඤවා විරියවා ජනක රාජාව
ඛනතිවා පිටකතතයධාරිනො බුද්‍ධපපියවහථෙරසස සො සිසසනනතිමො යති෴ තෙන සිද්‍ධත්‍තනාමෙන ධීමතාසුවිමුතතිනා
ථෙරෙන ලිඛිතො එසො විචිතෙතා සාරසඟහො෴෴ අණෙන පුඤෙඤණ පියාව බුද්‍ධා සුවණණයෙතාව
මුණීහි දෙසිතං සඹුද්‍ධඝොසාචරියොච බු`ධිනා පවතතුයෙය්‍යං පරියතතිසාසණං෴෴ සි`ධිරසතු෴෴ සුගතාබදම්෴
තෙනභද්‍රවම්෴ සුභමසතු෴෴

පොත් වල හිමිකරුපැපිලියාන සුනේත්ත්‍රාදේවී පිරිවෙන,පැපිලියාන 
What's your reaction?
0Cool0Bad0Happy0Sad

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com