Skip to content Skip to footer

සාරසංග්‍රහය Sarasamgrahaya

පත් ඉරු101පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 57 × 6පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘චෞ’ දක්වාකම්බනැත  වැඩිදුර විස්තරයනමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස෴ මහාකාරුනිකං නාථං ධමමනෙතන සුදෙසිතං නත්‍වාන අරියසංඝ`ච දකඛිනෙය්‍යං නිරඟණං෴ දසසයිසසං සමාසෙණපවරං සාරසඟහං සමාහරිත්‍වා විවිධං නයං සොතසුඛාවහනති෴ තත්‍රායං මාතිකා෴ බුද්‍ධාදීමභිනීහාරො කිරියං සත්‍ථුමභූතං ප`ච අනතරධානාණි චකකවතති විභාවණං෴ සඹුද්‍ධ චකකවතතීනං චෙතියානං නිදසසනං සමමජජනාණි සංඝංච ධමම සංඝාණමබභූතං෴ නිදදාවිභාවනංචෙව සුපිනසසච…

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com