Skip to content Skip to footer

සාරත්‍ථදීපනී නම් සද්‍ධමර්‍ම සූත්‍ර සන්නය, පිළිසිඳ ලකුණු, උපසම්පදා සික්ෂා පද විස්තරය, සෙත් පිරිත්, හෙරණසික, ප්‍රත්‍යවේක්ෂා, ආලවක සූත්‍රය, තිරොකුඩ්ඩ සූත්‍රය Saratthadipani Nam Saddhamarma Sutra Sannaya, Pilisinnda lakuṇu, Upasampada Siksa Pada Vistaraya, Seth Pirit, Heranasika, Pratyaveksa, Alavaka Sutraya, Tirokudda Sutraya

පත් ඉරු198
පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 30 × 6
පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘ඣූ’ දක්වා
කම්බ

නැත 

වැඩිදුර විස්තරය

නමො බුද්‍ධාය෴ යෙ සනතා සනතචිතතා තිසරණ සරණා එත්‍ථ ලොකංතරෙ වා භුමමා භුමමා ච දෙවා
ගුණගනගහණබබ්‍යාවටා සබබකාලං෴ එතෙ ආයනතු දෙවා වරකණකමයේ මෙරුරාජෙ වසනෙතා සනෙතා සහෙතුං
මුනිවරවචනං සොතුමගගං සමගගං෴ සබෙබසු චකකවාලෙසු යකඛා දෙවා ච බ්‍රාහමණෙ යං අමෙහහි කතං පුඤඤං
සබබසමපතති සාධකං ගගග
නහිරුණණං වා සොකොද්‍වා යාවඤඤපරිදෙවනා නතං පෙතානමත්‍ථාය එවං තිට්ඨංති ඤාතයො෴ අයඛො දකඛිණ
දිනනා සංඝමහි සුපපති`ඨිතා දීඝරතතං හිතාසසස ඨානසො උපකපපති෴ සො ඤාති ධමෙමා ච අයං තිදසසිනො
පෙතානං පූ`ජකතා උළාරං ලබ`ච භිකඛූගමනුපපදිනනං තුමෙහහි පුඤඤං පසුතං අනපපකනති෴෴ තිරොකුඩඩ
සූත්‍රය යි෴෴
විශේෂ සටහන්:
අසම්පුර්ණ පොත් කිහිපයක් ඇත.

පොත් වල හිමිකරුපැපිලියාන සුනේත්ත්‍රාදේවී පිරිවෙන,පැපිලියාන 
What's your reaction?
0Cool0Bad0Happy0Sad

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com