Skip to content Skip to footer
පත් ඉරු27
පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 42 x 6
පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘ඛෟ’ දක්වා
කම්බනැත.
වැඩිදුර විස්තරය

නමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස ෴ එවමෙම සුතං එකං සමයං භගවා විදෙහෙසු
චාරිකං චරති මහතා භිකඛු සංඝෙන ස`ධිං ප`චමතෙතහි භිකඛුසතෙහි ෴ මෙ,, එවං සුතං,, මෙ,, සුතං,,
එවං,, එකං සමයං,, භගවා,, විදෙහෙසු,, මහතා භිකඛු සංඝෙන ස`ධිං,, ප`චමතෙතහි භිකඛුසතෙහි,, චාරිකං
චරති …
තසමා ලොකා,, අනාවතති ධමෙමා,, තත්‍ථ,, පරින ිබබායීති ෴෴෴෴෴෴ ඉදමවොච භගවා
අතතමනා තෙ භිකඛූ භගවතො භාසිතං අභිනන්‍දුනති ෴ භගවා,, ඉදං,, අවොච,, අතතමනා තෙ භිකඛු,,
භගවතො භාසිතං,, අභිනන්‍දුනති ෴෴෴ බ්‍රහමායු සුතතං ෴෴෴ සි`ධිරසතු ෴෴෴
සුභමසතු ෴

පොත් වල හිමිකරුමොළගොඩ රජමහා විහාරය, මොළගොඩ
What's your reaction?
0Cool0Bad0Happy0Sad

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com