Skip to content Skip to footer
පත් ඉරු14
පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 50 × 6
පත් ඉරු අංකනය‘කා’ සිට ‘කාම්’ තෙක්
කම්බනැත.
වැඩිදුර විස්තරය…ජජාචරණ සමපනෙනා,, සො භගවා,, ඉතිපි සුගතො,, සො භගවා,, …ව මනුසසානං,, සො භගවා,, ඉතිපි බුද්‍ධො,, සො
භගවා,, ඉතිපි භගවා,, සො,, …දෙවකං,, සමාරකං,, සබ්‍රහමකං,, සසසමන බ්‍රාහමණියං,, සදෙව… ආදි කල්‍යානං,, මජෙඣ
කල්‍යානං,, පරියොසාන කල්‍යානං,, ධමමං,, දෙ… බ්‍රහමචරියං,, පකාසෙති,. සාත්‍ථං,, සව්‍ය`ජණං,, කෙවල පරිපුණණං,,
පරිසුද්‍ධුං …
ධමමවාරී සමාවාරී අහොවතාහං කායසසභෙදා පරමමරණ ආකි`චංඤඤායතනුපගානං දෙවානං සහව්‍යතං
උපපජෙජය්‍යනති ඨානං ඛො පනෙතං විජජතියං සො කායසස භෙදා පරමමරණ ආකි`චඤඤායතනූපගානං දෙවානං
සහව්‍යතං උපපජෙජය්‍ය තං කිසස හෙතු තථාහි සො ධමමවාරි සමවාරි෴ ගහපතයො,, ධමමවාරි සමවාරි,, අහං,,
කායසසභෙදා …
පොත් වල හිමිකරුබෞද්ධෝදය විහාරය
පාලටුව, මාතර
What's your reaction?
0Cool0Bad0Happy0Sad

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com