Skip to content Skip to footer
පත් ඉරු146
පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 24 × 4.5
පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘ඣෞ’ තෙක්
කම්බනැත 

වැඩිදුර විස්තරය 

නමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස෴ සෙට්ඨනති ලොකමහිතං අභිවන්‍දියගගං බුද්‍ධ`ච
ධමම මමලං ගණමුතතම`ච සත්‍ථුසස තසස වචනත්‍ථ වරං සුබොද්‍ධුං වකඛාමි සුතත හිතමෙත්‍ථ
සුසන්‍ධිකපපං෴ සෙය්‍යං ජිනෙරිතනයෙන බුද්‍ධා ලභනතිත ද්‍වාපි තසස වචනත්‍ථ සුබොධනෙන අත්‍ථ`ච

මනුපුරසුණ කුසුසරිඉලඅලමහි ඉචෙචවමාදීහි ධාතුහ ි පාටිපදිකෙහිච උසසනුසඉස ඉචෙච තෙ පචචයා
හොනති ෴ යථා මනුසෙසා මානුසො පුරිසො පොසො, සුනිසා කරීසං පුරිසො සිරිසො ඉලිසෙසා
අලසො මහිසො සිසං කිසං ඉචෙචවමාදයො සදදා සෙසා බුහ ුකා භවනති ෴෴෴ ඉති
කබබිධානකපෙප ඌණාදි කපෙපා ඡfට්ඨා කබෙබා ෴෴෴ සි`ධිරසතු ෴෴
විහාරයශ්‍රී සුදර්ශනාරාම මහා විහාරය, තුඹගොඩ, බළංගොඩ
What's your reaction?
0Cool0Bad0Happy0Sad

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com