Skip to content Skip to footer

පාලි වියරණ ග්‍රන්ථයක් Pali Wiyarana Granthayak

පත් ඉරු146පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 24 × 4.5පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘ඣෞ’ තෙක්කම්බනැත වැඩිදුර විස්තරය  නමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස෴ සෙට්ඨනති ලොකමහිතං අභිවන්‍දියගගං බුද්‍ධ`ච ධමම මමලං ගණමුතතම`ච සත්‍ථුසස තසස වචනත්‍ථ වරං සුබොද්‍ධුං වකඛාමි සුතත හිතමෙත්‍ථ සුසන්‍ධිකපපං෴ සෙය්‍යං ජිනෙරිතනයෙන බුද්‍ධා ලභනතිත ද්‍වාපි තසස වචනත්‍ථ සුබොධනෙන අත්‍ථ`ච ... මනුපුරසුණ කුසුසරිඉලඅලමහි ඉචෙචවමාදීහි ධාතුහ ි පාටිපදිකෙහිච උසසනුසඉස ඉචෙච තෙ…

ධර්ම කාණ්ඩයක කොටසක් Darma Kandayaka Kotasak

පත් ඉරු7පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 26 × 5.5පත් ඉරු අංකනය‘කි’ සිට ‘කෟ’ දක්වාකම්බනැත වැඩිදුර විස්තරය  ත් හැර ෴ සුමණ මාලකාර සමාගමය ධනපාල සමාගමය ගරහදිනන සමාගමය ආනන්‍දසෙ`ඨි සමාගමය ජඹුකාජීවික සමාගම පාටික පුතත සමාගමය ආලවක සමාගමය බක බ්‍රහම සමාගමය සරභ පරිබබ්‍රාජික සමාගමය එරකපනත නාඟ රාජ සමාගමය කෝලිය මහාමත්‍ය සමාගමය උගගසේණ සෙ`ඨිපුතත සමාගම ... යෝධ සෙණගක් සිටුවා උන්ට කෙලවර…

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com