Skip to content Skip to footer
පත් ඉරු6
පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 35 × 6
පත් ඉරු අංකනය‘කා’ සිට ‘කෘ’ තෙක්
කම්බනැත 

වැඩිදුර විස්තරය 

නමො බුද්‍ධාය෴ ජින වචන යුතතංහී෴ ලිඟ`චති පචචතෙ෴ තතොච විභතතියො෴ සියො
අංසොයා තාහි සතං සමාහිසනං සමිංසු෴ ලිඟfත්‍ථ පඨමා෴ සො෴ තයෙ පරං යුතෙත෴
සබබයොනී නමාඒ෴ ආලපනෙච෴ අකාර පිතාද්‍යනතානමා෴ සෙසතොලෝපංගසිපි෴
කමමfත්‍ථ දුතියා …
චතුධා…රො…වාරිඝවෙසු චතුසු ච සලිලෙ මචඡාසසසං නදියං තිලොසුතෙලං෴ ප`චම්‍යfත්‍ථච෴
කාලභාවෙසුච෴ උපාද්‍ධයාධිකිසස වචනෙ෴ මඬිතුසසුකෙකසු තතියා෴ පඬිතොපසනෙනා෴
උසසුකෙකා෴ ඉ්හංයුතෙත෴ සි`ධිරසතු෴෴෴
විහාරයශ්‍රී සුදර්ශනාරාම මහා විහාරය, තුඹගොඩ, බළංගොඩ
What's your reaction?
0Cool0Bad0Happy0Sad

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com