Skip to content Skip to footer

පාලි වියරණ ග්‍රන්ථයක් Pali wiyarana Granthayak

පත් ඉරු6පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 35 × 6පත් ඉරු අංකනය‘කා’ සිට ‘කෘ’ තෙක්කම්බනැත වැඩිදුර විස්තරය  නමො බුද්‍ධාය෴ ජින වචන යුතතංහී෴ ලිඟ`චති පචචතෙ෴ තතොච විභතතියො෴ සියො අංසොයා තාහි සතං සමාහිසනං සමිංසු෴ ලිඟfත්‍ථ පඨමා෴ සො෴ තයෙ පරං යුතෙත෴ සබබයොනී නමාඒ෴ ආලපනෙච෴ අකාර පිතාද්‍යනතානමා෴ සෙසතොලෝපංගසිපි෴ කමමfත්‍ථ දුතියා ... චතුධා...රො...වාරිඝවෙසු චතුසු ච සලිලෙ මචඡාසසසං නදියං තිලොසුතෙලං෴ ප`චම්‍යfත්‍ථච෴ කාලභාවෙසුච෴ උපාද්‍ධයාධිකිසස වචනෙ෴ මඬිතුසසුකෙකසු තතියා෴…

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com