Skip to content Skip to footer

සන්ධිකප්ප සන්නය Sandhikappa Sannaya

පත් ඉරු137පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 44 × 5.5පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘ඣ’ දක්වාකම්බනැත  වැඩිදුර විස්තරයනමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස෴෴ සෙට්ඨං තිලොකමහිතං අභිවන්‍දියගගං බුද්‍ධඤච ධමමමමලං ගණමුතතමඤච,, සත්‍ථුසස තසසවචනන්‍ථවරං සුබොද්‍ධුං,, වකඛාමි සුතතහිතමෙත්‍ථ සුසන්‍ධිකපපං෴ සෙට්ඨංති එකං පදං තිලොකමහිතතති එකං පදං අභිවන්‍දියාති එකං පදං අගගනති එකං පදං බුද්‍ධනති එකං පදංචාති එකං පදං ධමමනති එකං පදං අමලංති එකමපදං ගණනති…

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com