Skip to content Skip to footer

සිඟාලෝවාද සූත්‍ර පද ඇනුම Singalowada Suthra Pada Anuma

පත් ඉරු13පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 38.5 × 5.5පත් ඉරු අංකනය ‘ක’ සිට ‘කො’ තෙක්කම්බනැතවැඩිදුර විස්තරය නමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස෴ එවං මෙ සුතං එකං සමයං භගවා රාජගහෙ විහරති වෙළුවනෙ කලන්‍දක නිවාපෙ෴ එවමෙම සුතං,, මෙ,, එවං සුතං,, මෙ,, සුතං,, එවං,, එකං සමයං,, භගවා,, රාජගහෙ,, කලන්‍දනිවාපෙ,, වෙළුවනෙ,, විහරති෴ තෙන ඛො පන සමයෙන සිඟාලකො ගහපති පුතෙතා ... අන්‍ධකාරෙ,, තෙලපජෙජාතං,,…

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com