Skip to content Skip to footer

පාලි ධර්ම කාණ්ඩයක් Pali Dharma Kaandayak

පත් ඉරු6පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 40.5 × 5.5පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘කු’ දක්වාකම්බනැතවැඩිදුර විස්තරය නමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස ෴ අසපපුරිස`ච වො භිකඛවෙ දෙසෙසසාමි අසපපුරිසෙන අසපපුරිසතර`ච සපපුරිස`ච සපපුරිසෙන සපපුරිසතර`ච තං සුණාථ සාධුකං මනසිකරොථ භාසිසසාමීති එවං භනෙතති ඛො තෙ භිකඛු භගවතො පචචසෙසාසුමභගවා එතදවොච කතමොච භිකඛවෙ ... චතතාරො මෙ භිකඛවෙ පරිසසොභනා කතමෙ චතතාරො භිකඛු භිකඛවෙ සීලවා කල්‍යාන…

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2023.   labunoruwakanda@gmail.com