Skip to content Skip to footer

විනය විනිච්ඡය වණ්ණනා Winaya Winichcha Wannanawa

පත් ඉරු131පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 46 × 6පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘ඣු’ තෙක්,කම්බනැතවැඩිදුර විස්තරයනමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සමබුද්‍ධසස෴ ආදිචච වංසමබර පාතුභූතං බ්‍යාමපපභා මණඩල දෙව චාපං ධමමමබු නිජඣාපිත පාස සමමං වන්‍දාමහං බුද්‍ධ සහමබුවනතං෴ පසනන ගමභීර පදාලි සොතං නා නා නයානනත තරඞගමාලං සීලාදි ඛන්‍ධාමිත මචඡගුමබං වන්‍දාමහං ධමම මභාසවනතිං ... ආජීව ආපතතියොච ගාහකා මකරාදයොච යසසාති විගගහො සීලාචාරා ජීව…

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com