Skip to content Skip to footer

ධර්ම කාණ්ඩයක් (අසම්පූර්ණ යි) Dharma Kandayak (incomplete)

පත් ඉරු8පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 43 × 6,පත් ඉරු අංකනය‘අ’ සිට ‘සෟ’ දක්වාකම්බනැත.වැඩිදුර විස්තරයවුතතං හෙතං භගවා ෴ හෙතු පචචයො ආරමමන පචචයො අධිපති පචචයො අනනතර පචචයො සමනනතර පචචයො සහජාත පචචයො අඤඤමඤඤ පචචයො නිසසය පචචයො උපනිසසය පචචයො පුරෙජාත පචචයො පචඡාජාත පචචයො ආසෙවන පචචයො කමම පචචයො විපාක පචචයො ආහාර පචචයො ... යථාපි නාම ජචචන්‍ධො නරො අපරිනායකො එකදායාති මගෙග…

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com