Skip to content Skip to footer
පත් ඉරු25
පරිමාණයඅඟල් 14 x 2 1/4
පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘ඛෟ’ දක්වා
කම්බනැත 
වැඩිදුර විස්තරය 

නමො බුද්‍ධාය ෴ අහං භනෙත සබබහුලා ආපතතියො අපජජිං අ…ටිචඡනතායො සො හමභනෙත සඝං
සබබහුලා න අතතීනං අපටිචඡිනනානං … මානතතං යාචාමි ෴ දුතියමපි ෴ තතියමපි ෴ සුණාතු
මෙ භනෙත සංඝො අය ඉත්‍ථනනාමෙ භිකඛු සබබහුලා ආපතති …
ඉත්‍ථනනාමසස භිකඛුනො කුටිවත්‍ථු … සො තුණහසසයසස නකඛමති සොභසෙය්‍ය දෙසිතං සංඝො න
ඉත්‍ථනතාමසස භිකඛුනො කුටිවත්‍ථුං ඛමනියං … සමා තුණහී එවමෙතං ධාරයාමීති ෴෴෴෴
සි`ධිරසතු ෴෴෴ සුභමසතු ෴෴෴ ආරොග්‍යමසතු ෴෴෴෴෴

විහාරයගල්කන්දේ පුරාණ රජමහා විහාරය, පළුගස්වැව, එප්පාවල
What's your reaction?
0Cool0Bad0Happy0Sad

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com