Skip to content Skip to footer
පත් ඉරු76
පරිමාණය
පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘ඞෙ’ තෙක්
කම්බනැත.
වැඩිදුර විස්තරය

නමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සමබුද්‍ධසස෴ බුද්‍ධංසුමාලී `විපදුතතමො තමො හනත්‍වාන බොධෙසිධ පඞකජං
කජං මගගගගසෙලමහිසු උ`ඨිතො ඨිතො සොමං චිරං පාතු සුඛං සදා සදා෴ සීහළදීපතො යෙව ආගතො තිදිසනතරං
භිකඛූහි යාචිතො කරිසසං සාසනවංසපපදීපිකං෴ කාමඤච පොරාණෙහියා සාසනවංසපපදීපිකා විත්‍ථාර වාචනා
මගගා …
`විසතෙච සහසෙසච තෙවීසාධිකෙ ගතෙ පුනනායං මිගසීරසස නිට්ඨං ගතාව සබබසො෴ කොචි එත්‍ථව දොසොච
පඤඤායති සුචිතතකා තං ඛමනතුච සු`ධීරා ගණහනතු යුතතිකා භවෙති෴ සාසනවංසපපදීපිකං නි`ඨිතං෴ අකඛරා
එකමෙකඤච බුද්‍ධ රූප සමංසියා තසමාහි පඬිතො පොසො ලිඛෙය්‍ය පිටකතතයං෴෴෴

ඉදං සාසනවංසො නාම පකරණං ලඞකාදීපෙ ගාළු පුරසමිං වස… එරොපාඛ්‍ය දෙසෙ පාළි පොත්‍ථක සමාගමබභනතර
කිචචකාර ධුරන්‍ධරෙන ඇඩ්මන් ගුණරතනාභිධානෙන මුදලින්‍දන මයා මලලගාමතො මූළදානෙනකීතං ගහිතං බුද්‍ධසස
භගවතො පරිනිබබාණතො 2431 වසෙස

පොත් වල හිමිකරු

The University of Manchester

What's your reaction?
0Cool0Bad0Happy0Sad

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com